Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Д Е Й Н О С Т И


Откриваща пресконференция

Прессъобщениe - 10.05.2013 г.; 17.05.2013 г. 
Презентация на проекта

Дейности по Цел 1

Дейност 1

Учебно посещение в Страсбург, Франция, 12-14 май 2014 г.

Презентация на тема „Сравнителен анализ на опита и добрите практики в страни-членки на ЕС и ЕИП относно електронното призоваване в наказателния, гражданския и административния процес”.
Презентация на тема „Електронно изпращане на съдебни съобщения в Австрия”.
Презентация на тема „Опитът и добрите практики в Естония в сферата на електронното призоваване в наказателния, гражданския и административния процес”.

Наръчник  с добри практики в областта на електронното призоваване

Дейности по Цел 2 и 3

Дейност 1

Съобщение за набиране на кандидатури
Съобщение в Правен свят
Съобщение за кандидати, които са преминали през етапа на предварителен подбор 
Съобщение за одобрени от ЕСПЧ кандидати
Съобщение от 13.12.2013г. за набиране на кандидатури

Дейност 2

Командировани: Илияна Балтова, Ирина Ганева и Цвета Желязкова
Съобщение координати за контакт с командированите български съдии в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека
Списък на допуснатите и недопуснатите до окончателен подбор кандидати от втора и трета група за командироване в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, в изпълнение на Цел 2 „Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека” от предефинирания проект на Висшия съдебен съвет на Република България „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, финансиран по линия на Норвежкия финансов механизъм
Списък на класираните кандидати от втора и трета група за командироване в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, в изпълнение на Цел 2 „Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека” от предефинирания проект на Висшия съдебен съвет на Република България „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, финансиран по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014

Дейност 5

Доклад от участниците в обучение в Европейския съд по правата на човека с цел по-доброто познаване на функционирането и практиката на ЕСПЧ, проведено в периода 22-24 февруари 2016 г. в гр. Страсбург, Република Франция в изпълнение на Цел 2 „Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека” и Цел 3 „Мрежа от съдии, специализирани в областта на човешките права” на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, осъществяван по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.

Дейности по Цел 4

Дейност 1 и Дейност 3

Обява подбор на експерти за нуждите на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014
Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014

Доклад от Калин Калпакчиев, Елка Атанасова, Камен Иванов и Юлиана Колева – членове на ВСС; Веселин Хаджиев – председател на ОС-Пловдив; Емилия Вакарелска – районен прокурор на РП-Стара Загора и Мартин Величков – старши експерт-юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС относно участие в работно посещение в Съвета на Европа във връзка с изпълнение на Дейност 1 от Цел 4 „Изработване на механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система, както на индивидуално, така и на институционално ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии” на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежки финансов механизъм 2009-2014, 16-18 октомври 2013 г., гр. Страсбург, Република Франция

Дейност 2

Работна среща тема : “Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система на индивидуално и институционално ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии”, София, Национален институт на правосъдието, 16-18 декември 2013 г. 
- Заключителна резолюция 
- Стенографски протокол 
- Презентации
Работно посещение в Холандския съвет на съдебната власт в гр. Хага, Кралство Нидерландия, 14-15 юли 2014 г.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Висшия съдебен съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд