Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
17 май 2013 година
Висш съдебен съвет 
Република България
Supreme Judicial Council
Republic of Bulgaria

 

ВСС стартира изпълнението на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм ( НФМ)2009-2014.

Целите на проекта са в три основни направления:
- Изграждане на ефективна система за електронно призоваване в съответствие с разпоредбите на Закона за електронното управление;

- Повишаване капацитета на българските магистрати във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека. За целта 9 български съдии ще бъдат изпратени на стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека. След обучението си те ще поставят основите на мрежа от съдии, специализирани в областта на човешките права. 
- Разработване на механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система, както на индивидуално, така и на институционално ниво, с акцент върху качествени показатели и критерии.
Днес в присъствието на министъра на правосъдието Драгомир Йорданов, членове на ВСС, представители на Министерство на правосъдието, програмен оператор по НФМ, Националния институт на правосъдието, институции – бенефициенти по Норвежкия финансов механизъм, професионални и неправителствени организации и медии проектът бе официално открит. Негов ръководител от страна на ВСС е Галина Карагьозова. Тя представи пред гостите целите на проекта и дейностите, чрез които те ще бъдат реализирани. В приветственото си слово представляващият ВСС Соня Найденова пожела успешна и ползотворна работа на всички, които са ангажирани със стартиращия проект. Министърът на правосъдието Драгомир Йорданов подчерта, че очакван ефект от него е постигане на една по-добра организация на съдебната система, един по-ефективен съдебен процес и усъвършенстване на механизма за гарантиране на правата на човека в българското правораздаване.

Проектът „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм е на стойност 785 хиляди евро.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Висшия съдебен съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд