Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
2014

 

Протокол № 1 - Корекция на бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.- приложение 1, приложение 2, приложение 3

Протокол № 1 - промени по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по приходите и по разходите /Приложения №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4/

Протокол № 8 - Утвърдени бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2014 г.

Протокол № 14 - Доклад за дейността на работна подгрупа "Прокурори и следователи" към Работната група за изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси в съдебната система, сформирана към КАОСНОСВ / към месец март 2014г./

Протокол № 8 - Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. с приложена финансова обосновка.

Протокол № 16 - Анализ на натовареността на председателите на съдилищата и техните заместници /март, 2014/

Протокол № 16 - Анализ на натовареността на административните ръководители на прокуратурите и техните заместници /март, 2014/

Протокол № 23 - Доклад за извършените дейности, ангажираните лица и финансирането на процеса по изследване на работната натовареност на магистратите, представен от Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт

Протокол № 23 - Резултати от пилотното емпирично изследване на натовареността на съдиите, проведено в периода декември 2013 г. - януари 2014 г.

Протокол № 23 - Правила относно придобиването на хардуер и софтуер /компютърна техника, принтери, скенери, озвучителни и звукозаписни системи за съдебни зали и програмни продукти/ и за необходимостта от назначаване и/или отпускане на щат за системни администратори в органите на съдебната власт.

Протокол № 24 - Aнализ на установените през 2013 г. случаи на подаване на множество идентични искови молби с цел заобикаляне на принципа за случайно разпределение на делата в окръжните съдилища.

Протокол № 26 - Годишна програма на Висшия съдебен съвет за 2014 г.

Протокол № 40 - Обсъждане на проект на бюджет на съдебната власт за 2015 г. и актуализирани прогнози за 2016 г. и 2017 г., внесени от Министъра на правосъдието.

Протокол № 45 - Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2013 г. на съдебната власт и Висш съдебен съвет

Протокол № 45 - Проект на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Протокол № 60 - Доклад за дейността на Работната подгрупа „Прокурори и следователи” към Работната група за изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси, сформирана към постоянната Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт

Протокол № 60 - Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател, която да влезе в действие, считано от 1 януари 2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд