Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
2013

 

Протокол № 1 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 1 - Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2012 г.

 

Протокол № 1 - Правила за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи.

 

Протокол № 3 - Становище по повод проведената специализирана полицейска операция с наименование „М.И.Л.Е.В”

 

Протокол № 3 - Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2012 г.

 

Протокол № 4 - Оценка на изпълнението на Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система за период от 01.05.2012 г. до 31.12.2012 г.

 

Протокол № 4 - План – график по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система за 2013 г.

 

Протокол № 7 - Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2013 г.

 

Протокол № 7 - Щатната численост в съдилищата на Република България към 31.12.2012 г. и към 01.01.2013 г., съгласно Приложение № 1.

 

Протокол № 7 - Щатната численост в Прокуратурата на Република България към 31.12.2012 г. и към 01.01.2013 г., съгласно Приложение № 2.

 

Протокол № 7 - Щатната численост на Висш съдебен съвет, Инспектората към ВСС и Национален институт на правосъдието към 31.12.2012 г. и към 01.01.2013 г., съгласно Приложение № 3.

 

Протокол № 8 - Правила за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в органите на съдебната власт

 

Протокол № 8 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 9 - Правила за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.

 

Протокол № 9 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 10 - Правила за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ .

Протокол № 10 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 10 -Образци на заявления, декларации и кадрова справка, по чл.8, ал.1(doc, pdf, doc, pdf), по чл.32, ал.1 (doc, pdf), по чл.32, ал.3, т.2 (doc, pdf),съгласно Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи (приети с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 9/7.03.2013 г.).

 

Протокол № 11 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 11 - Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2013 г.

 

Протокол № 12 - Утвърждава образец на заявление по чл. 4, ал.1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗСВ

 

Протокол № 12 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 12 - Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система.

 

Протокол № 13 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 14 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 15 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 16 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 16 - Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2013 г.

 

Протокол № 18 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 19 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 20 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 21 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 21 - Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2013 г.

 

Протокол № 22 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 23 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 23 - Методология за провеждане на емпирично изследване за определяне на тежестта на отделните видове дела и Основни положения на проект на Методика за оценка на натовареността на съдиите.

 

Протокол № 24 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 25 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. - Приложение 1 и Приложение 2

 

Протокол № 25 - Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2013 г.

 

Протокол № 26 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 26 - Комуникационна политика на ВСС

 

Протокол № 27 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 29 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 30 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 32 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 32 - Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2013г.

 

Протокол № 32 - Проект на инструкция за разпределение на делата в съдилищата, съобразно случайния принцип по чл.9 от ЗСВ

 

Протокол № 33 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 34 - Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2013г.

 

Протокол № 37 - Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2013г.

 

Протокол № 41 - Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2013г.

 

Протокол № 41 - Преглед на дисциплинарната практика на Висшия съдебен съвет.

 

Протокол № 44 - Проект за изменение и допълнение на Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител

 

Протокол № 44 - Единен формуляр за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител

 

Протокол № 45 - Единна Методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища и дискусионни въпроси

 

Протокол № 46 - Технически правила за използване на софтуер за случайно разпределение на делата Law Choice, версия 4

 

Протокол № 47 - Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2013 г.

 

Протокол № 47 - Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок

 

Протокол № 48 - Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.

 

Протокол № 48 - План за действие на Комуникационната политика на ВСС 2014 – 2018 г.

 

Протокол № 48 - Доклад за извършена проверка в Софийски градски съд във връзка с изнесена информация в електронен сайт „Правен свят”

 

Протокол № 52 - Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2013 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд