Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
2012

 

Протокол № 1 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 5 - Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2011 г. в органите на съдебната власт.

 

Протокол № 6 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 7 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 7 - Класификатор на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт.

 

Протокол № 8 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 8 - Становище по Идейна концепция за изменение на Закона за съдебната власт, одобрена от ОС на ССБ и представена в МП на проведена среща с неправителствени организации на 14.02.2012 г.

 

Протокол № 9 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 10 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 11 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 12 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 13 - Аналитичен доклад на статистическите данни за натовареността на съдилищата в Република България за 2011 г.

 

Протокол № 13 - Справка за броя на делата на производство за периода 01.09.2011г. – 31.01.2012г., по които е назначен резервен защитник.

 

Протокол № 14 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 14 - Критерии за преназначаване на длъжности в органите на съдебната власт по реда на чл. 194 от ЗСВ

 

Протокол № 14 - План ІІ за подобряване работата на съда

 

Протокол № 17 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 17 - Наръчник по управление на Интегрирана система за управление и контрол /ИСУК/

 

Протокол № 18 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 19 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 20 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 21 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 22 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 23 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 24 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 25 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 26 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 27 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 29 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 31 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 32 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 33 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 34 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 36 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 37 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 38 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 42 - Образец на кадрова справка.

 

Протокол № 43 - Образец на декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото

 

Протокол № 44 - Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и провеждане на избор за директор на Националната следствена служба

 

Протокол № 44 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 45 - Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2012 г.

 

Протокол № 45 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 46 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 48 - Процедурни правила за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и Главен прокурор.

 

Протокол № 48 - Образец на кадрова справка по чл. 173, ал. 4 от Закона за съдебната власт.

 

Протокол № 48 - Анализ на обобщените резултати относно случайното разпределение на делата въз основа на тематичните и плановите проверки, извършени от Инспектората към ВСС в Апелативен район – Пловдив, за периода 01.01.2012 г. – 01.11.2012 г.

 

Протокол № 48 - Справка относно броя разгледани сигнали и жалби от комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС за месец октомври 2012 г.

 

Протокол № 48 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 49 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 49 - Образец на декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото

 

Протокол № 50 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 51 - Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2012 г.

 

Протокол № 51 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 51 - Проект на Правила за определяне условията, реда и критериите за поощряването на съдии, прокурори и следователи

 

Протокол № 51 - Предложение от Калин Калпакчиев, член на ВСС, за разглеждане на писма от съсловни организации на съдиите и приемане на решения

 

Протокол № 52 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Протокол № 53 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд