Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
2011

 

Протокол № 4 - Правила за дейността на съдиите-наставници – на основание чл.242, ал.2 от ЗСВ

 

Протокол № 4 - Правила за дейността на прокурорите-наставници – на основание чл.242, ал.2 от ЗСВ

 

Протокол № 4 - Анализ на дисциплинарната практика на Висшия съдебен съвет за периода 1 януари – 31 декември 2010 г.

 

Протокол № 5 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 6 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 7 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 8 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 9 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 10 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 11 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 12 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 13 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 13 - Примерни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК.

 

Протокол № 14 - Становище от Висшия съдебен съвет по конституционно дело № 6/2011 г.

 

Протокол № 14 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 15 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 15 - Правила за организацията и дейността на Комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт – на основание чл.39б, ал.2 от ЗСВ

 

Протокол № 16 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 16 - Анализ на обобщените резултати от извършени планови проверки в Апелативен съдебен район - София.

 

Протокол № 16 - Анализ на обобщените резултати от извършени планови проверки в Софийски градски съд и Софийски районен съд.

 

Протокол № 16 - Анализ на обобщените резултати от извършена планова проверка от ИВСС в Софийска градска прокуратура и Софийска районна

прокуратура.

 

Протокол № 16 - Образци на заявления, декларации и кадрова справка съгласно Наредба № 2 от 27.04.2011 г. (приета с решение на ВСС по протокол № 15/27.04.2011 г. т. 1 и публикувана в ДВ бр. 35/03.05.2011 г.).

 

Протокол № 17 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 17 - Аналитичен доклад за резултатите от проведените съвещания с административни ръководители и магистрати от апелативните райони в страната на тема «Обсъждане на проблемите, касаещи хода на наказателните дела с висок обществен интерес с оглед критериите за ефективност и справедливост на правораздаването».

 

Протокол № 18 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 18 - Доклад на Работна група „Разработване на минимални съдебни стандарти – 2010г .- 2011г.„ на Европейската мрежа на съдебните съвети.

 

Протокол № 18 - ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към ВСС за 2010 година

 

Протокол № 18 - УКАЗАНИЯ по приложението на разпоредбите на чл. 89 от Правилника за администрацията на районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.

 

Протокол № 19 - Наредба за показателите, реда и методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.

 

Протокол № 19 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 20 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 21 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 22 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 22 - Дискусия по постъпилите във Висшия съдебен съвет становища от името на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България и от Български институт за правни инициативи.

 

Протокол № 23 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 23 - Списък на органите на съдебната власт, които са провели непълна инвентаризация към 31.12.2010г.

 

Протокол № 24 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 25 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 25 - Обобщен аналитичен доклад за всички апелативни райони въз основа на контролните проверки за изпълнение на препоръките на Инспектората към ВСС /ИВСС/.

 

Протокол № 26 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 25 - Проект на Закон за вещите лица, преводачите и тълковниците

 

Протокол № 27- Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 31- Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 32- Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 32- Конспекти за конкурсни изпити за първоначално назначаване на магистрати по гражданскоправни, наказателноправни и административноправни науки.

 

Протокол № 33- Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 34- Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 34- Правила за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения

 

Протокол № 34- Обобщен аналитичен доклад за всички апелативни райони въз основа на контролните проверки за изпълнение на препоръките на инспектората към висш съдебен съвет относно случайното разпределение на делата

 

Протокол № 35- Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 36- Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 37- Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 38- Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 39- Становище относно писмо на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България.

 

Протокол № 40- Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 41- Правила за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в Националния институт на правосъдието.

 

Протокол № 41- Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 41- Аналитичен доклад за резултатите от проведените съвещания с административни ръководители и магистрати от апелативните райони в страната на тема „Анализ на повтарящи се проблеми, свързани с хода на далата с особен обществен интерес”.

 

Протокол № 42- Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Протокол № 42 - Обхват и структура на годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2011 г.

 

Протокол № 43- Анализ по приложението на чл.9 от ЗСВ в прокуратурите и следствените отдели в Република България.

 

Протокол № 43- Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд