• Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
  09.09.2021
  Уведомяваме ви, че със Заповед № РД-11-48/20.08.2021 г. директорът на Националния институт на правосъдието определи курсът на задължителното първоначално обучение по чл. 249, ал. 1 от ЗСВ на кандидатите за младши прокурори и младши следователи, випуск 2021-2022 г., да се проведе в периода от 04 октомври 2021 г. до 03 юли 2022 г. , включително. Съгласно Заповед № РД-11-57/08.09.2021... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ПРОКУРОР“ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ
  08.09.2021
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи провеждането на насрочения за 11.09.2021 г. (събота) писмен изпит по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в районните прокуратури, обявен с решение на Колегията по протокол № 11/31.03.2021 г., във връзка с въведените със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021г. на министъра на здравеопазването временни... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПОВИШАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА 34 (ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ) ДЛЪЖНОСТИ „ПРОКУРОР“ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
  30.08.2021
  Уведомяваме Ви, че резултатите от класирането на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 34 (тридесет и четири) свободни длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури, обявен с Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/11.09.2019 г., обн. в ДВ бр. 73/17.09.2019 г., са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА
  26.07.2021
  Във връзка с обявения, с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 12/13.04.2021 г., конкурс за първоначално назначаване  на длъжност „съдия“ в административните съдилища, се уведомяват допуснатите кандидати, че на интернет страницата на ВСС в раздела на конкурса е публикувано разпределението на кандидатите по зали за провеждането на насрочения за 31 юли 2021 г.... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСРОЧЕНАТА ЗА 23 ЮЛИ 2021 Г. ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, АЛ. 6 ОТ ЗСВ ПО ЗАЯВЯВАНЕ НА ЖЕЛАНИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА МЛАДШИ МАГИСТРАТИ
  22.07.2021
  Във връзка с насрочената за 23 юли (петък) 2021 г. в Университета по архитектура, строителство и геодезия процедура по реда на чл. 186, ал. 6 от ЗСВ по заявяване на желанията на кандидатите за младши магистрати, се уведомяват участниците, че при регистрацията им, както и през цялото време на провеждане на процедурата ще се съблюдават предписанията и изискванията за неразпространение на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСРОЧЕНАТА ЗА 23 ЮЛИ 2021 Г. ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, АЛ. 6 ОТ ЗСВ ПО ЗАЯВЯВАНЕ НА ЖЕЛАНИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА МЛАДШИ МАГИСТРАТИ
  21.07.2021
  Съдийската и Прокурорската колегии определиха дата 23 юли 2021 г. (петък) от 11:00 ч., на която одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в Аула „Максима“, в Университета по архитектура, строителство и геодезия, в гр. София, ще могат лично или чрез писмено упълномощен представител (с нотариално заверено пълномощно) да заявят изрично и писмено пред... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ "ПРОКУРОР" В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ
  02.07.2021
  Уведомяват се всички участници в конкурса за  първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в   районните прокуратури , че решението на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 23/23.06.2021 г. за определяне на датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит по конкурса, е обнародвано в Държавен вестник, бр. 55/02.07.2021 г., както следва: ... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ "СЪДИЯ" В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА
  25.06.2021
  Уведомяват се всички участници в конкурса за  първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в   административните съдилища , че решението на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 24/22.06.2021 г. за определяне на датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит по конкурса, е обнародвано в Държавен вестник, бр. 53/25.06.2021 г., както следва: дата  - 31 юли... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПОВИШАВАНЕ В АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА-НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
  25.06.2021
  От 28.06.2021 г. (понеделник) започва приемът на документи по  конкурс за повишаване в длъжност и заемане на 19 ( деветнадесет ) длъжности „съдия“ в апелативните съдилища-наказателно отделение , обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 24/22.06.2021 г. В 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ (бр. 53 от 25... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
  14.06.2021
  Уведомяваме Ви, че в 7-дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете лично или чрез лицензиран пощенски оператор, в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт* на хартиен носител. Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2, изречение първо от ЗСВ касае класираните кандидати за... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПОВИШАВАНЕ В НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА
  08.06.2021
  08 юни 2021 година   Решението на Прокурорската колегия на ВСС за обявяване на  конкурс за повишаване и заемане на 5 (пет) длъжности „следовател” в Национална следствена служба  е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 48 от 08.06.2021 г. В срок от 09.06.2021 г. до 22.06.2021 г., включително , кандидатите подават писмено заявление (по образец) за... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ
  07.06.2021
  Уведомяваме Ви,  че  в 7-дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете лично или по пощата, в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт* на хартиен носител. Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2, изречение първо от ЗСВ касае класираните кандидати за младши... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  341 КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ СА ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ В КОНКУРСА. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ И ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИТЕ ИЗПИТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ВСС
  28.05.2021
  341 КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ СА ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ В КОНКУРСА. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ И ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИТЕ ИЗПИТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ВСС 341 кандидати за младши следователи са допуснати до устен изпит в конкурса, който ще се проведе в сградата на Националния институт на правосъдието (НИП) в периода от 7 юни 2021г. (понеделник) до 12 юни 2021 г.... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  408 КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ СА ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ В КОНКУРСА.РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ И ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИТЕ ИЗПИТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ВСС
  17.05.2021
  408 кандидати за младши прокурори са допуснати до устен изпит в конкурса, който ще се проведе в периода от 26-ти до 29-ти май 2021 г., включително и от 1-ви до 4-ти юни, включително в сградата на Националния институт на правосъдието (НИП).  Резултатите от писмения изпит  и  графикът  за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
  17.05.2021
  Уведомяваме Ви, че в 7-дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете лично или по пощата, в деловодството на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт* на хартиен носител. Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2, изречение първо от ЗСВ касае класираните кандидати за младши съдии в рамките на обявените... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД
  07.05.2021
  От 10.05.2021 г.  (понеделник) започва приемът на документи по обявения с решения на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 14/27.04.2021 г. конкурс  за премесване и заемане на 1 (една) длъжност „съдия“  в Апелативен специализиран наказателен съд. В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурса в „Държавен вестник“ (бр. 37 от 07 май 2021... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  88 КАНДИДАТИ СА ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ И ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИТЕ ИЗПИТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ВСС.
  22.04.2021
  88 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за 7 длъжности „младши съдия“ в Софийски градски съд, който ще се проведе на 11 и 12 май 2021 г. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно“, подраздел „Конкурсни процедури“ – "Конкурс за младши съдии, младши... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА
  16.04.2021
  От 19.04.2021 г.  (понеделник) започва приемът на документи по обявените с решения на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 12/13.04.2021 г. конкурси, съответно : -  конкурс  за повишаване в длъжност  и заемане на 23 (двадесет и три) длъжности „съдия“  в административните съдилища  и -  конкурс за първоначално назначаване  и заемане на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ
  09.04.2021
  09 април 2021 година От 12.04.2021 г. (понеделник) започва приемът на документи по  конкурса за първоначално назначаване и заемане на 25  (двадесет и пет ) длъжности „прокурор” в районните прокуратури , обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 11/31.03.2021 г. В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурса в... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И ЗА МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ
  05.04.2021
  Във връзка с насрочените за 10, 17 и 24 април (събота) 2021 г. писмени изпити по обявените конкурси за младши съдии, за младши прокурори и за младши следователи, се уведомяват всички кандидати, че влизането в сградата на Интер Eкспо Център ще се осъществява само през входа за изложбени зали 5 и 6, откъм бул. „Цариградско шосе“ № 147  и с възможност за ползване на паркинг (... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
  15.03.2021
  Уведомяваме Ви, че резултатите от  класирането  на кандидатите в конкурса за преместване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 40/03.12.2019 г., обн. в ДВ бр. 96/06.12.2019 г., са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно“ >... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  09.02.2021
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПОВИШАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА 13 (ТРИНАДЕСЕТ) длъжности „ПРОКУРОР“ В АПЕЛАТИВНИТЕ ПРОКУРАТУРИ   Уведомяваме Ви, че резулатите от класирането на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 13 (тринадесет) свободни длъжности „прокурор“ в апелативните прокуратури, обявен с Решение на Прокурорската колегия на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ
  02.02.2021
  Уведомяваме кандидатите в конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, че поради допусната грешка от страна на редакцията на „Държавен вестник“, решенията на Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС за обявяване на конкурсите са обнародвани в броя от 29.01.2021 г. вместо на предварително договорената и оповестена на интернет страницата на ВСС дата.... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  28.01.2021
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ 28 януари 2021 година Решенията на Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС за обявяване на  конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи  ще бъдат обнародвани в броя на „Държавен вестник“ на 02.02.2021 г. В 14-дневен срок от датата на обнародване на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  27.11.2020
    СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТЛАГАНЕ НА НАСРОЧЕНИЯ ЗА 07 .1 2 .2020г. ПИСМЕН ИЗПИТ В КОНКУРСА ЗА ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ "ПРОКУРОР" ВЪВ ВКП     Уведомяваме участниците в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, че във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25.11.2020 г. и в изпълнение на т. 6 от... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ” В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
  16.11.2020
  Уведомяваме Ви, че Комисията по атестирането и конкурсите внесе в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 17.11.2020 г., предложение за първоначално назначаване в съответните органи на съдебната власт. Във връзка с горното и в изпълнение на изискванията на чл. 186а, ал. 3, изр. 2-ро от Закона за съдебната власт, в 7 – дневен срок следва да подадете... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  12.11.2020
  СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТЛАГАНЕ НА НАСРОЧЕНИЯ ЗА 13.11.2020г. ПИСМЕН ИЗПИТ В КОНКУРСА ЗА ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ "ПРОКУРОР" ВЪВ ВКП   Уведомяваме участниците в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, че конкурсната комисия отложи насрочения за 13.11.2020 г. писмен изпит, поради постъпила молба от един от... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  12.11.2020
  СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАСРОЧЕНИЯ ЗА 13.11.2020г. ПИСМЕН ИЗПИТ В КОНКУРСА ЗА ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ "ПРОКУРОР" ВЪВ ВКП   Във връзка с насрочения на 13.11.2020 г. писмен изпит в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, уведомяваме кандидатите, които подлежат на проверка на знанията по реда на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ
  04.11.2020
  Уведомяваме ви, че решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 33/06.10.2020 г., т. 11, изм. и доп. с решение по протокол № 36/20.10.2020 г., т. 12 за приемане на  окончателния списък  на одобрените кандидати за младши съдии е влязло в законна сила на 30.10.2020 г. и е публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, Раздел „Важно“ -... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  28.10.2020
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА „МЛАДШИ СЪДИЯ” В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА, „МЛАДШИ ПРОКУРОР” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ И „МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛ“ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ   Уведомяваме ви, че със Заповед № РД-11-58/27.10.2020 г. директорът на Националния институт на правосъдието определи 30 ноември 2020 г. (понеделник) за начална... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД-ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ И ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД-НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ
  23.10.2020
  От 26.10.2020 г. (понеделник) започва приемът на документи по  конкурс за повишаване и заемане на 3  (три ) длъжности „съдия” във Върховен касационен съд-гражданска колегия и конкурс за повишаване и заемане на 2  (две ) длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд-наказателна колегия , обявени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  19.10.2020
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ Уведомяваме ви, че решенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 35/07.10.2020 г. за приемане на окончателните списъци на одобрените кандидати за младши прокурори и младши следователи са влезли в законна сила и са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО МАГИСТРАТИТЕ ОТ РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
  12.10.2020
  С решение по пр. № 28/12.10.2020 г. Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет УДЪЛЖИ срока на предварителното проучване относно необходимостта за провеждане на процедура по реда на чл. 194 от ЗСВ за всички районни съдилища. В тази връзка се уведомяват магистратите от районните съдилища, че имат възможност да подадат заявление за преназначаване по... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ ПО ВТОРО КЛАСИРАНЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ” В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
  12.10.2020
  УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че в 3-дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подадете лично или чрез упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, в отдел „Конкурси на съдии“ заявление, съгласно чл. 29, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  01.10.2020
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ” В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА   УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ : - в 3 дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подадете лично или чрез упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, в отдел „Конкурси на съдии“ заявление, съгласно... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  30.09.2020
  Информация във връзка с насрочената за 2 октомври 2020 г. процедура по реда на чл. 186, ал. 6 от ЗСВ по заявяване на желания на кандидатите за младши магистрати 30 септември 2020 година Съдийската и Прокурорската колегии определиха дата 2 октомври 2020 г. (петък) от 14:00 ч., на която одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в Аула „Максима“,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  25.09.2020
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ 25.09.2020 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 29.09.2020г. (вторник) и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 30.09.2020г. (сряда) предстои да одобрят, на основание чл. 186, ал. 4 от ЗСВ, кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в рамките на обявените... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
  24.09.2020
  Във връзка с насрочените за 28.09.2020 г., 29.09.2020 г. и 30.09.2020 г. устни изпити по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, се уведомяват допуснатите кандидати, че през цялото време на провеждане на устните изпити ще се съблюдават предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  31.08.2020
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ Уведомяваме Ви, че в 7-дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете лично или по пощата, в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт* на хартиен носител.... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  19.08.2020
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ ДО УСТЕН ИЗПИТ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ 19 август 2020 година Във връзка с насрочените устни изпити по конкурса за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури, уведомяваме всички допуснати кандидати, че следва да се явят на съответния изпитен ден до 08:45ч. в двора на Националния институт... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  82 КАНДИДАТИ СА ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ И ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИТЕ ИЗПИТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ВСС
  19.08.2020
  82 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за 7 длъжности „съдия“ в районните съдилища, който ще се проведе в периода 28 септември – 30 септември 2020 г. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно“ > „Конкурсни процедури“ > „Конкурс за... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  14.08.2020
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПОВИШАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА 9 (ДЕВЕТ) ДЛЪЖНОСТИ „СЪДИЯ“ ВЪВ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Уведомяваме Ви, че резулатите от класирането на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 9 (девет) свободни длъжности „съдия“ във Върховния административен съд, обявен с Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  13.08.2020
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ 13 август 2020 година Уведомяваме Ви, че в 7-дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете лично или по пощата, в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт* на хартиен носител.... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  11.08.2020
  396 КАНДИДАТИ СА ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ И ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИТЕ ИЗПИТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ВСС 396 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за 31 длъжности „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, който ще се проведе... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  06.08.2020
  Съобщение до допуснатите до устен изпит кандидати за младши прокурори в районните прокуратури Във връзка с насрочените устни изпити по конкурса за младши прокурори в районните прокуратури, уведомяваме всички допуснати кандидати, че при провеждането им ще се съблюдават предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки съгласно Заповед... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА
  05.08.2020
    УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че в 7-дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт*. Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2, изречение първо от ЗСВ касае класираните кандидати за младши съдии в рамките на обявените 29 конкурсни... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
  05.08.2020
  Във връзка с насрочения за 8 август 2020 г. (събота) писмен изпит по конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища, се уведомяват всички кандидати, че при регистрацията на участниците, както и през цялото време на провеждане на писмения изпит ще се съблюдават предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки съгласно Заповед... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  30.07.2020
  332 КАНДИДАТИ СА ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ И ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИТЕ ИЗПИТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ВСС 332 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за 35 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури, който ще се проведе в периода от 7-ми до 12-ти август 2020 г.,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  24.07.2020
  Съобщение до кандидатите в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура От 27.07.2020 г. (понеделник) започва приемът на документи по конкурса за повишаване и заемане на 12 (дванадесет) свободни длъжности „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  Съобщение до кандидатите в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища
  20.07.2020
  Уведомяват се всички участници в конкурса за  първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в   районните съдилища , че решението на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 25/14.07.2020 г. за определяне на датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит по конкурса, е обнародвано в Държавен вестник, бр. 63/17.07.2020 г., както следва:  дата  -  08... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  16.07.2020
  Съобщение до участниците в конкурса за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури Във връзка с насрочения за 18 юли 2020 г. (събота) писмен изпит по конкурса за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури, се уведомяват всички кандидати, че при регистрацията на участниците, както и през цялото време на провеждане на писмения изпит, ще се съблюдават... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  384 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за младши съдии в окръжните съдилища. резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на сайта на ВСС
  15.07.2020
  384 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за 29 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища, който ще се проведе в периода 28 юли – 04 август 2020 г. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно“, подраздел „Конкурсни процедури“ – "Конкурс за... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  09.07.2020
  Съобщение във връзка с насрочения за 11 юли 2020 г. писмен изпит за младши прокурори и Заповед № РД-01-3930/09.07.2020 г. на министъра на здравеопазването 9 юли 2020 година Висшият съдебен съвет уведомява допуснатите кандидати в конкурса за младши прокурори в районните прокуратури, че насроченият за 11 юли 2020 г. (събота) писмен изпит ще се проведе при съблюдаване предписанията и... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  08.07.2020
  Във връзка с насрочения за 11 юли 2020 г. (събота) писмен изпит по конкурса за младши прокурори в районните прокуратури, се уведомяват всички кандидати, че при регистрацията на участниците, както и през цялото време на провеждане на писмения изпит, ще се съблюдават предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки съгласно Заповед №... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  08.07.2020
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА Във връзка с насрочения за 4 юли 2020 г. (събота) писмен изпит по конкурса за младши съдии в окръжните съдилища, се уведомяват всички кандидати, че при регистрацията на участниците, както и през цялото време на провеждане на писмения изпит ще се съблюдават предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  16.06.2020
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ Разпределението на кандидатите по зали е публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, в раздел Важно/Конкурсни процедури ( младши съдии , младши прокурори и младши следователи ). Влизането в сградата на Интер Eкспо Център ще се осъществява само през входа за изложбени... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  10.06.2020
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ   Уведомяват се допуснатите кандидати по обявените конкурси за младши магистрати, че Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет определиха нови дата, час и място на провеждане на писмените изпити за младши магистрати, както следва: Младши съдии : дата - 04 юли 2020 г.... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  13.02.2020
  ОБЯВЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ „СЛЕДОВАТЕЛ“ В СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА 13 февруари 2020 година   Конкурсната комисия, по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/28.11.2018 г. (обн. в ДВ бр. 100/04.12.2018 г.) конкурс за преместване и заемане на 8... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  04.02.2020
   Съобщение до кандидатите в конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи 4 февруари 2020 година Решенията на Съдийската и Прокурорската колегия на ВСС за обявяване на конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи са обнародвани в брой 10/04.02.2020 г. на „Държавен вестник“. Кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  17.09.2019
  От 18.09.2019 г. /сряда/ започва прием на документи по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 27/11.09.2019 г. КОНКУРС за повишаване и заемане на 34 /тридесет и четири/ длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури.             В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурса в... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  08.08.2019
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА „МЛАДШИ СЪДИЯ” В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА , „МЛАДШИ ПРОКУРОР” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ И „МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛ“ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ Уведомяваме ви, че решенията на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 25/30.07.2019 г. и на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 25/29.07.2019 г. за... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  14.06.2019
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ   УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че в 7-дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт*. Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  06.06.2019
  Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС обяви списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ в апелативните прокуратури 6 юни 2019 година На основание чл. 191, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС обяви списъците на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  23.05.2019
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА   УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че в 7-дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт*. Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2, изречение първо от ЗСВ... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  17.05.2019
  До устен изпит са допуснати 496 кандидати за младши прокурори и 514 кандидати за младши следователи. Резултатите от писмените изпити и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на сайта на ВСС 17 май 2019 година На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са обявени списъците с допуснатите до устен изпит кандидати в конкурса за младши прокурори в районните прокуратури и в... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  08.05.2019
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ ДО УСТЕН ИЗПИТ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА   Уведомяват се допуснатите до устен изпит участници по обявения конкурс за  длъжността „младши съдия“ в окръжните съдилища, че е извършена промяна в определените зали за провеждане на изпита. Устният изпит ще се проведе съгласно публикувания на 24.04.2019 г. график... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  15.04.2019
  Съобщение до участниците в конкурса за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури ( обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 03/30.01.2019 г.) Във връзка с насрочения за 20.04.2019 г. (събота) ПИСМЕН ИЗПИТ, напомняме на всички кандидати: - ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ  подробно с реда и условията за провеждане на писмените изпити,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  10.04.2019
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЛЕДОВАТЕЛ” В СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ : - в 3 дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подадете лично или чрез упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, в отдел „Конкурси на прокурори... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  09.04.2019
  Съобщение до участниците в конкурса за младши прокурори в районните прокуратури ( обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 03/30.01.2019 г.) Във връзка с насрочения за 13.04.2019 г. (събота) ПИСМЕН ИЗПИТ, напомняме на всички кандидати: - ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ  подробно с реда и условията за провеждане на писмените изпити, регламентирани в  Раздел ІІІ... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  04.04.2019
  СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КЛАСИРАНЕТО В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОР” В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА   С оглед публикуваното на 04.04.2019 г. класиране в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Специализираната прокуратура, - в 3 дневен срок от датата на публикуването се подава лично или... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  02.04.2019
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА (обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 03/29.01.2019 г.) 2 април 2019 година Във връзка с насрочения за 06.04.2019 г. /събота/ ПИСМЕН ИЗПИТ, напомняме на всички кандидати: -    ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ  подробно с реда и условията за провеждане на писмените изпити,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  15.03.2019
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ПРОКУРОР“ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА И „СЛЕДОВАТЕЛ“ В СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА“ Уведомяват се всички участници по обявените, с решения на Прокурорската колегия на ВСС по протокол №30/21.11.2018г. и протокол №31/28.11.2018 г./обн. ДВ бр.... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  12.03.2019
  Всички 711 кандидати, подали заявления в конкурса за младши съдии, са допуснати до участие.   11 март 2019 година На днешното си заседание, след извършена по реда на чл. 182, ал. 1 от ЗСВ проверка, Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС се произнесе по допустимостта на кандидатите – участници в конкурса за младши съдии. Списъкът с допуснатите... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  11.03.2019
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ” В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА   Уведомяваме ви, че Комисията по атестирането и конкурсите внесе в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 12.03.2019 г., предложение за първоначално назначаване в съответните органи на съдебната власт. Във връзка с... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  01.02.2019
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ   Решенията на Съдийската и Прокурорската колегия на ВСС за обявяване на конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи са обнародвани  в брой 10/01.02.2019 г. на Държавен вестник. Приемът на документи започва на 04.02.2019 г. /понеделник/ и продължава до... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  17.01.2019
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ   В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДИЯ” В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ : - в 3 дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете лично или чрез упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, в отдел „Конкурси на съдии“ ... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  04.12.2018
  ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ПО ОБЯВЕНИЯ С РЕШЕНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС КОНКУРС ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА 8 СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ “СЛЕДОВАТЕЛ“ В СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА   4 декември 2018 година Решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/28.11.2018 г. за обявяване на 8 свободни длъжности... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  04.12.2018
  ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ПО ОБЯВЕНИТЕ С РЕШЕНИЯ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ПО КОНКУРСИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА И В СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА 4 декември 2018 година Решенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 30/27.09.2017 г. за обявяване на 1 свободна длъжност... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  04.12.2018
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА   Във връзка с насрочения за 8 декември 2018 г. (събота) писмен изпит по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 14/08.05.2018 г. конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, се... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  Решението на Съдийската колегия за насрочване провеждането на писмения изпит по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища бе обнародвано в Държавен вестник, както и публикувано във в. „Труд” на 30.10.2018 г.
  31.10.2018
  31 октомври 2018 година Решението на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г. писменият изпит по конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия“ в районните съдилища да се проведе на 08.12.2018 г. (събота) от 09.00 ч. в зала 292 на СУ „СВ. Климент Охридски“  бе обнародвано в Държавен вестник – брой 90 от 30.10.2018 г. и... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  20.09.2018
  НА 2 НОЕМВРИ 2018 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПИСМЕНИЯТ ИЗПИТ ПО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА 36 ДЛЪЖНОСТИ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 19 септември 2018 г. По обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 49/05.12.2017 г. и № 50/12.12.2017 г.  конкурс за преместване и заемане на 36 /тридесет и шест/ длъжности „съдия“ в... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  19.09.2018
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ПРОКУРОР” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ     Уведомяваме ви, че Комисията по атестирането и конкурсите внесе в заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.09.2018 г., предложение за първоначално назначаване в съответните органи на съдебната власт.... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  10.08.2018
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА „МЛАДШИ СЪДИЯ” В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА , „МЛАДШИ ПРОКУРОР” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ И „МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛ“ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ     Уведомяваме ви, че решенията на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 25/24.07.2018 г. и на Прокурорската колегия на ВСС по протокол №... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  26.07.2018
  СЪОБЩЕНИЕ   ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНО ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОР” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ   Във връзка постъпило заявление от класирания кандидат за Районна прокуратура - Провадия, че няма да заеме длъжността, на която е класиран и няма да участва повече в класирането, се уведомява следващият по реда на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  24.07.2018
  СЪОБЩЕНИЕ   ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНО ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОР” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ   Във връзка с извършено трето класиране на кандидатите в конкурса за първоначално назначаване в районните прокуратури, уведомяваме Елена Симеонова Геренска – класирана за РП - Провадия, че : - в 3 дневен срок... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  14.06.2018
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛ В ОКРЪЖНИТЕ СЛЕДСТВЕНИ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ   УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че в 7-дневен срок от датата на публикуване на класирането , следва да подадете в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт *. Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  12.06.2018
  СЪОБЩЕНИЕ   ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНО ВТОРО КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОР” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ   Във връзка с извършено второ класиране на кандидатите в конкурса за първоначално назначаване в районните прокуратури , поради постъпил отказ от заемане на длъжността от класирания кандидат за РП - Варна, уведомяваме... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  04.06.2018
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че в 7-дневен срок от датата на публикуване на класирането , следва да подадете в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт *. Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2, изречение първо от ЗСВ касае... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  22.05.2018
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА   УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че в 7-дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подадете в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет  декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт *. Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2, изречение първо от ЗСВ... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  15.05.2018
  От 16.05.2018 г. /сряда/ започва прием на документи по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 14/08.05.2017 г. КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 6 /шест/ свободни длъжности „съдия” в районните съдилища. В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурса в Държавен вестник /бр. 40/15.05.2018 г./ до 29.05.2018 г. включително,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  08.05.2018
  От 09.05.2018 г. /сряда/ започва прием на документи по обявените с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 13/24.04.2018 г. : КОНКУРС за повишаване и заемане на 10 / десет/ свободни длъжности „съдия” в Апелативните съдилища – гражданска колегия; КОНКУРС за повишаване и заемане на 5 /пет/ свободни длъжности „ съдия” в Апелативните... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  08.05.2018
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОР” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ     УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ : - в 3 дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подадете лично или чрез упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, в отдел „Конкурси на магистрати“... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  20.04.2018
  ПИСМЕНИЯТ ИЗПИТ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 АПРИЛ 2018 Г. 19 април 2018 година Писменият изпит по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 03/31.01.2018 г. конкурс за заемане на 31 свободни длъжности за „младши прокурор“ в районните прокуратури ще се проведе на 21 април 2018 г.,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  13.04.2018
  СЪОБЩЕНИЕ Писменият изпит по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 04/30.01.2018 г. конкурс за заемане на 31 свободни длъжности за „младши съдия“ в окръжните съдилища ще се проведе на 14 април 2018 г., събота. Изпитът ще започне в 09:00 ч. и ще се проведе в три аудитории на Софийския университет „Св. Климент Охридски“,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  12.04.2018
  СЪОБЩЕНИЕ 152-ма кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в районните прокуратури, който ще се проведе в периода 24-26 април, 30 април и 2-4 май 2018 г.  Резултатите от писмения изпит  и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно“, подраздел... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  28.03.2018
  СЪОБЩЕНИЕ относно обявените с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 06/21.02.2018 г. конкурси за повишаване и заемане на 14 /четиринадесет/ свободни длъжности „прокурор” в Специализираната прокуратура и 17 /седемнадесет/ свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура. Съобразно нормата на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  23.03.2018
  23  март 2018 година СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРС ИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ   Уведомяват се всички участници по обявените конкурси за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, че списъците за разпределението на допуснатите до писмен изпит кандидати в определените аудитории на СУ „Св. Климент Охридски“... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  19.03.2018
  От 19.03.2018 г. /понеделник/ започва прием на документи по обявените с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 06/21.02.2018 г. КОНКУРС за повишаване и заемане на 14 / четиринадесет/ свободни длъжности „прокурор” в Специализираната прокуратура и КОНКУРС за повишаване и заемане на 17 /седемнадесет/ свободни длъжности „следовател“ в... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  16.03.2018
  16  март 2018 година СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ПРОКУРОР“ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ Уведомяват се всички участници по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в районните прокуратури, че списъците за разпределението на допуснатите до писмен изпит кандидати в определените... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  02.03.2018
  От 06.03.2018 г. /вторник/ започва прием на документи по обявените с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 06/21.02.2018 г., КОНКУРСИ ЗА ПОВИШАВАНЕ и заемане на 3 /три/ длъжности „прокурор“ във ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА, 5 /пет/ длъжности „прокурор“ във ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА и 5 /пет/  длъжности... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  21.02.2018
  Списъкът на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 15 свободни длъжности за „прокурор“ в районна прокуратура е публикуван на интернет сайта на ВСС 21 февруари 2018 година Общо 295 кандидати са допуснати до участие в конкурса за първоначално назначаване на 15 свободни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури. Трима... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  20.02.2018
  2 140 заявления на кандидати за участие в конкурсните процедури за заемане на длъжностите „младши съдия”, „младши прокурор” и „младши следовател” са депозирани във Висшия съдебен съвет 20 февруари 2018 година 2 140 заявления на кандидати за участие в конкурсните процедури за заемане на длъжностите „младши съдия”, „младши... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  07.02.2018
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ СЪДИЯ” В АПЕЛАТИВЕН СЪД – НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ Уведомяваме Ви, че в 3 дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подадете в администрацията на Висшия съдебен съвет Заявление съгласно чл. 28, ал. 2 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  07.02.2018
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ Решенията на Прокурорската и Съдийската колегия на ВСС за обявяване на конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи се обнародваха в брой 11/02.02.2018 г. на Държавен вестник. Кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на Висшия... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  10.01.2018
  От 10.01.2018 г. /сряда/ започва прием на документи по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 49/05.12.2017 г. КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 15 /петнадесет/ свободни длъжности „прокурор” в районните прокуратури. В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурса в Държавен вестник /бр. 04/09.01.2018 г./ до 23.01.2018 г.... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  02.01.2018
  От 03.01.2018 г. /сряда/ ще започне прием на документи по обявените с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 49/05.12.2017 г. конкурси за : - повишаване и заемане на 3 /три/ свободни длъжности „съдия” във Върховен касационен съд - гражданска колегия; - повишаване и заемане на 4 /четири/ свободни длъжности „съдия” във Върховен касационен съд -... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  01.12.2017
  От 29.11.2017 г. /сряда/ започна прием на документи по обявените с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 30/27.09.2017 г. конкурси за преместване и заемане на 1 длъжност „прокурор“  в Специализираната прокуратура и 1 длъжност „следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура. В 14-дневен срок от от датата на обнародване на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА „МЛАДШИ СЪДИИ” В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА, „МЛАДШИ ПРОКУРОРИ” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ И „МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ“ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
  14.08.2017
  Във връзка с обнародвания в ДВ бр. № 65/11.08.2017 г. Закон за изменение и допълнение на ЗСВ и въведените с него изменения в чл. 195, ал. 1 от ЗСВ, одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, следва да подадат НОВА декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ ( pdf   doc ), в срок до 11 септември 2017 г. Публикувано на 14 август 2017 г. Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА „МЛАДШИ СЪДИИ” В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА, „МЛАДШИ ПРОКУРОРИ” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ И „МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ“ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
  10.08.2017
  Уведомяваме ви, че решенията на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 21/25.07.2017 г. и на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 27/26.07.2017 г. за приемане на окончателните списъци на одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи са влезли в законна сила и са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, Раздел „Важно“ -... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ
  18.07.2017
  Уведомяват се всички одобрени кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, че процедурата по заявяване на желания  по реда на чл. 28, ал. 5 от  Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт ( приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/09.02.2017 г., обнародвана в... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ
  22.06.2017
  Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява на класираните кандидати в рамките на обявените конкурсни длъжности и същият брой от следващите кандидати по реда на класирането в конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, че със заповед на министърa на правосъдието от 21.06.2017 г. е утвърден образец на Декларация по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние, произхода на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ (обявени с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 05/01.02.2017 г.)
  29.03.2017
  Членовете на конкурсните комисии, определени чрез жребий от Прокурорската колегия на ВСС с решения по пр. № 1 2 / 22 .03.2017 г. и пр. № 13/23.03.2017 г., проведоха работни срещи във връзка с конституиране на комисиите и избор на председатели. При обсъждане на организационните въпроси за провеждането на писмените изпити, насрочени за 22.04.2017 г. и 29.04.2017 г., бяха взети решения... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  Съобщение до участниците в конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи
  29.03.2017
  Уведомяват се всички участници по обявените конкурси за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, че списъците за разпределението на допуснатите до писмен изпит кандидати в определените аудитории на СУ „Св. Климент Охридски“ са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Конкурсни процедури“ – „Конкурс за младши съдии, младши прокурори и... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА (обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 05/01.02.2017 г.)
  15.03.2017
  Членовете на конкурсните комисии, определени чрез жребий от Съдийската колегия на ВСС с решение по пр. № 10/07.03.2017 г., проведоха работна среща във връзка с конституиране на комисиите и избор на председатели. При обсъждане на организационните въпроси за провеждането на писмения изпит, насрочен за 08.04.2017 г., бяха взети решения за стриктно спазване на конкурсните условия, особено в... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  21.02.2017
  На 17.02.2017 г. приключи приемът на документи за участие в обявените конкурси за младши съдии в окръжните съдилища, младши прокурори в районните прокуратури и младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури. Заявления за участие в конкурса за младши съдии са подали 754 кандидати, в конкурса за младши прокурори – 973 кандидати и в конкурса за младши следователи –... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ В КОНКУРСИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И ПРЕМЕСТВАНЕ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА – ГРАЖДАНСКА, ТЪРГОВСКА И НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ
  09.02.2017
          С оглед оптимизиране организацията по провеждане на събеседванията в конкурсите за заемане на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия, молим кандидатите, които няма да се явят на посочените от конкурсните комисии дати, да депозират своя отказ от участие своевременно в... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ
  03.02.2017
  Днес, решенията на Прокурорската и Съдийската колегия на ВСС за обявяване на конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи се обнародваха в брой 12/03.02.2017 г. на Държавен вестник. Кандидатите подават лично или от писмено упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, писмено заявление за участие в... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  Съобщение до одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори
  09.08.2016
  Със Заповед № РД-00-27/02.08.2016, директорът на Националния институт на провосъдието, определя 03 октомври 2016 г. /понеделник/ за начална дата на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори, випуск 2016 - 2017. Допълнителна информация, може да бъде открита на Интернет-страницата на Националния институт на правосъдието (... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  08.08.2016
  Във връзка с публикуваните на интернет страницата на Висшия съдебен съвет окончателни списъци на кандидатите за младши съдии и младши прокурори, приети с решения съответно на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 12/12.07.2016 г. и на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 10/13.07.2016 г., се уведомяват кандидатите, че съгласно изискванията на чл. 186, ал. 8 от Закона за съдебната... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  25.07.2016
  СЪОБЩЕНИЕ ДО НАЗНАЧЕНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И ПРЕМЕСТВАНЕ ЧРЕЗ СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА 5 (пет) СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ „СЪДИЯ“  ВЪВ ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ Назначените с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 13/19.07.2016 г. кандидати в конкурса за повишаване във ВКС – НК могат да встъпят... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  07.07.2016
  Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет КАНЯТ всички одобрени кандидати за младши съдии и младши прокурори, да присъстват лично или чрез упълномощен представител на процедурата по заявяване на желания по реда на чл. 27, ал. 2 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  18.06.2016
  Днес, в сградата на Националния институт на правосъдието (НИП), се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол  № 3/21.01.2016 г. КОНКУРС за първоначално назначаване за заемане на 2 свободни длъжности „съдия” в Апелативен съд гр. София – гражданска колегия. Пропускът в сградата на НИП бе осигурен от служители... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  17.06.2016
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА  „СЪДИЯ” В АПЕЛАТИВЕН СЪД – ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ Във връзка с насрочения за  18.06.2016 г.   писмен изпит  в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативен съд – гражданска колегия се уведомяват... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  13.06.2016
  Във връзка с извършено поради постъпил отказ от заемане на длъжността „прокурор” в РП Свиленград второ класиране по обявения с решение на ВСС по протокол № 62/16.12.2015 г. конкурс за първоначално назначаване в районните прокуратури , се уведомяват всички класирани след Шенай Лютви Йонузова кандидати,  че в 3-дневен срок от датата на публикуване на класирането... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  06.06.2016
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДИЯ” В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА-ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ Уведомяваме Ви,  че в 3 дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете в администрацията на Висшия съдебен съвет  Заявление съгласно чл. 28, ал. 2  от Правилата за провеждане на конкурси... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  31.05.2016
  Преназначенията на магистрати в районните съдилища водят до спад в натовареността на най-натоварените съдилища  Комисията по предложенията и атестирането (КПА) взе решение за преместване на магистрати на основание чл. 194 от Закона за съдебната власт за следните длъжности: Темислав Малинов Димитров, съдия в Районен съд – Силистра, на длъжност „съдия“ в... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  31.05.2016
  По предложение на Комисията по предложенията и атестирането  ( КПА ) , Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложи на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт на Пленума на ВСС да съкрати по една свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Габрово и в Окръжен съд – Ямбол. Решението на КПА за оптимизиране на щатната численост е... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  10.05.2016
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ „СЪДИЯ” В АПЕЛАТИВЕН СЪД - ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ С решение по пр. № 02/27.04.2016 г., т. 3 (обн. в ДВ № 35/10.05.2016 г. ) Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 03/21.01.2016 г., т. 5.4. (обн. в ДВ,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  22.04.2016
  СЪОБЩЕНИЕ   ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОР” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ     Уведомяваме Ви, че в 3 дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подадете в администрацията на Висшия съдебен съвет Заявление съгласно чл. 28, ал. 2 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  16.04.2016
  Днес, 16.04.2016 г. в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по пр. № 05/28.01.2016 г.  КОНКУРС за заемане на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури . Пропускът в сградата на университета бе осигурен от служители на Главна дирекция „Охрана” при... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  13.04.2016
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ   На свое заседание, проведено на 12.04.2016 г., Комисията по предложенията и атестирането взе решение, с което УКАЗА на членовете на конкурсните комисии, че следва стриктно да спазват т. 3 от приетите с решение на ВСС по пр. № 52/22.10.2015 г. Указания  за   провеждане на писмените... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  09.04.2016
  Днес, 09.04.2016 г. в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по пр. № 05/28.01.2016 г.  КОНКУРС за заемане на длъжността „младши съдия” в окръжните съдилища . Пропускът в сградата на университета бе осигурен от служители на Главна дирекция „Охрана” при... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  08.04.2016
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ „МЛАДШИ СЪДИЯ” В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА И „МЛАДШИ ПРОКУРОР” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ Във връзка с насрочените писмени изпити, съответно на  09 .0 4 .201 6 г. /събота/   в конкурса за  младши съдии и 16.04.2016г. /събота/ в конкурса... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  07.04.2016
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ И МЛАДШИ ПРОКУРОРИ   Във връзка с насрочените на 09.04.2016 г. и на 16.04.2016 г. писмени изпити по обявените конкурси за младши съдии и младши прокурори, Висшият съдебен съвет уведомява всички кандидати, че следва да се запознаят подробно с  Указанията  за   провеждане на писмените изпити по... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  06.04.2016
  Встъпване  в длъжност на двама съдии в Софийския районен съд. Още »
 • Актуални събития и съобщения
  02.04.2016
  Днес, в сградата на Националния институт на правосъдието се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол  № 3/21.01.2016 г. КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 4 свободни длъжности „съдия” в апелативните съдилища – наказателна колегия. Пропускът в сградата на НИП бе осигурен от служители на Главна дирекция... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  30.03.2016
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА  „СЪДИЯ” В АПЕЛАТИВЕН СЪД - НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ   Във връзка с насрочения за 02.04.2016 г. писмен изпит в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативен съд – наказателна колегия се уведомява всички... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  26.03.2016
  Днес, в сградата на Националния институт на правосъдието, се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол  № 03/21.01.2016 г.  КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 1 свободна длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. Варна – търговска колегия. Пропускът в сградата на НИП бе осигурен от служители на Главна дирекция... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  22.03.2016
  Във връзка с обявения с решение на ВСС по протокол № 3/21.01.2016 г. конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Апелативна прокуратура - гр. Бургас , се уведомяват всички класирани кандидати, че в раздел Важно/Конкурс за първоначално назначаване/2016/Апелативна прокуратура , са публикувани резултатите от класирането. В 3-дневен срок от датата на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  21.03.2016
  На 18.03.2016 г. в Окръжна прокуратура - Пловдив встъпи в длъжност прокурор  Мария Тодорова,  назначена с решение на ВСС по Протокол № 4 от 27.01.2016 г., след проведен конкурс за първоначално назначаване. Още »
 • Актуални събития и съобщения
  17.03.2016
  С оглед високата натовареност на съдиите от Софийски районен съд, за преодоляване на която се налагат спешни мерки, е необходимо командироване на съдии от страната. Желаещите магистрати могат да изпратят заявления или молби на електронния адрес на Висшия съдебен съвет: vss@vss.justice.bg . Телефон за контакти: 02/9304329 – Цветанка Тиганчева – началник отдел „Конкурси на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  14.03.2016
  На 14.03.2016 г. в Окръжна прокуратура - Плевен встъпи в длъжност прокурор  Нанка Рачева , назначена с решение на ВСС по Протокол № 4 от 27.01.2016 г., след проведен конкурс за първоначално назначаване. Още »
 • Актуални събития и съобщения
  12.03.2016
  Днес, в сградата на Националния институт на правосъдието се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол   № 03/21.01.2016 г.   КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на   1 свободна длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура – Бургас. Пропускът в сградата на НИП бе осигурен от служители на Главна дирекция... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  11.03.2016
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ И МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ   Висшият съдебен съвет уведомява всички кандидати по обявените конкурси за младши съдии и младши прокурори, както и за първоначално назначаване, че следва да се запознаят подробно с  Указанията  за  ... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  09.03.2016
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА  „СЪДИЯ” В АПЕЛАТИВЕН СЪД - НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ Във връзка с насрочения на   02.04.2016 г. /събота/   писмен изпит в конкурса за първоначално назначаване на длъжността  „съдия” в Апелативен съд - наказателна колегия , Висшият съдебен... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  09.03.2016
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА  „СЪДИЯ” В АПЕЛАТИВЕН СЪД - ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ Във връзка с насрочения на   26.03.2016 г. /събота/   писмен изпит в конкурса за първоначално назначаване на длъжността  „съдия” в Апелативен съд гр. Варна - търговска колегия , Висшият... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  09.03.2016
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА „СЪДИЯ” В АПЕЛАТИВЕН СЪД - ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ Нееднократното отвеждане, поради служебна ангажираност и други уважителни причини, на членове на конкурсната комисия по обявения с решение на Висш съдебен съвет /пр. № 03/21.01.16г. и обн. ДВ бр. 8/29.01.16г./... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  01.03.2016
  На 29.02.2016 г. в Окръжна прокуратура – гр. Хасково встъпи в длъжност прокурор  Николай Гугушев , назначен с решение на ВСС по протокол № 4 от 27.01.2016 г., след проведен конкурс за първоначално назначаване в окръжните прокуратури.  Още »
 • Актуални събития и съобщения
  29.02.2016
  Днес, 29.02.2016 г.,  в Специализираната прокуратура встъпи в длъжност "прокурор"  Костадин Паскалев,  назначен от ВСС с решение по протокол № 4 от 27.01.2016 г., след проведен конкурс за първоначално назначаване в окръжните прокуратури. Още »
 • Актуални събития и съобщения
  27.02.2016
  Днес, в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”   се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 62/16.12.2015 г.   КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на   43 свободни длъжности за „прокурор” в районните прокуратури. Пропускът в сградата на университета бе осигурен от... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  Важно съобщение относно сроковете за подаване на документи по обявените конкурси за повишаване в длъжност и преместване във ВКС-ГК, ТК и НК, ВКП и ВАП
  26.02.2016
  С решение на ВСС по протокол № 8/11.02.2016г. са обявени конкурси за повишаване и преместване в длъжност „съдия” във Върховния касационен съд – гражданска колегия, търговска колегия и наказателна колегия и за длъжността „прокурор” във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура. Съгласно основанията на чл. 180 от ЗСВ, решението следва да... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  25.02.2016
  На проведена среща в заседание на Комисията по предложенията и атестирането на 23.02.2016 г. с председателя на Върховния административен съди и с административния ръководител на Административен съд София – град се обсъдиха възможности за откриване на процедура за преместване по реда на чл. 194 от ЗСВ в административните съдилища в цялата страна с цел разпределение на щатни длъжности и... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  25.02.2016
  По приключилите конкурси за повишаване и преместване в длъжност „съдия" в районните съдилища и длъжност „прокурор" в окръжните прокуратури на повишените или съответно преместените кандидати са изпратени уведомления за встъпване в длъжност по реда на чл. 161 от ЗСВ и предстои овакантяване на голям брой длъжности „прокурор” в районните прокуратури. С цел... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  22.02.2016
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНАТА ДЛЪЖНОСТ ЗА „ПРОКУРОР” В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА - ГР. БУРГАС Във връзка с насрочения на   12.03.2016 г. /събота/   писмен изпит в конкурса за първоначално назначаване на длъжността  „прокурор” в Апелативна прокуратура – гр. Бургас ,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  18.02.2016
  На 27.02.2016 г. в зала 271 на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе писменият изпит в конкурса за първоначално назначаване и заемане на общо 43 свободни длъжности „прокурор” в районните прокуратури, обявен с решение на ВСС по протокол № 62/16.12.2015г. До тази бройка се стигна след като с решение на ВСС по протокол № 25/14.05.2015 г. бяха обявени общо 68 свободни... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  17.02.2016
  Във връзка с успешното класиране на кандидата Татяна Костадинова едновременно в конкурсите за повишаване в длъжност и преместване за „съдия” в ОС-ГК и ОС-ТК , същата е изразила в молба до ВСС и КПА предпочитание за заемане на длъжността „съдия” в СГС-ТК . Със свое решение по Пр. № 2/20.01.2016 г. ВСС повиши Татяна Костадинова в длъжност „съдия”... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  15.02.2016
  Във връзка с изпратените по реда на чл. 161 от ЗСВ уведомления на повишените/преместените кандидати в конкурсите за повишаване и преместване на длъжността „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия , на длъжността „съдия" в районните съдилища, на длъжността „прокурор” в РП-Хасково, на длъжността „прокурор" в окръжните прокуратури,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  15.02.2016
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА „ПРОКУРОР” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ Във връзка с насрочения на   27.02.2016 г. /събота/   писмен изпит в конкурса за първоначално назначаване на длъжността  „прокурор” в районните прокуратури , Висшият съдебен съвет... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  11.02.2016
  След изтеглен жребий за определяне броя на свободните длъжности за „съдия“ във ВКС и „прокурор“ във ВКП и ВАП, Висшият съдебен съвет обяви следните конкурси за повишаване в длъжност и преместване за заемане на: 4 /четири/ свободни длъжности „съдия“ във ВКС – гражданска колегия ; 2 /две/ свободни длъжности „съдия“ във ВКС –... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  11.02.2016
  Във връзка с влезли в сила решения на ВСС по Пр.02/20.01.2016 г. и 03/21.01.2016 г. за повишаване в длъжност и преместване за „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия и за преместване на длъжности за „съдия" в районните съдилища , на повишените или съответно преместени кандидати са изпратени уведомления по чл. 161 от ЗСВ за встъпване в длъжност в... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  05.02.2016
  Висшият съдебен съвет, по предложение на Комисията по предложенията и атестирането повиши и съответно премести в длъжност класираните кандидати в конкурса за заемане на  13 (тринадесет) свободни длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия (решение по Пр. № 7/04.02.2016 г.) Във връзка с успешното класиране и повишаване на кандидата Татяна... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  29.01.2016
  По предложение на Комисията по предложенията и атестирането,  Висшият съдебен съвет обяви (с  решение по протокол № 05/28.01.2016 г.)   конкурси за:   18 длъжности   за   „младши съдия” в окръжните съдилища -  след извършено планиране  въз основа на анализ на натовареността на съответните окръжни съдилища, след... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  25.01.2016
  След спечелен конкурс за първоначално назначаване, днес 25.01.2016 г. в Софийски градски съд встъпи официално в длъжност съдия Даниела Талева. В присъствието на председателя на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи във ВСС Милка Итова и на цялото ръководство на СГС, съдия Талева положи клетва и тържествено подписа акта си за встъпване. Съдия Талева ще... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  22.01.2016
  По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Висшият съдебен съвет на заседанието си на 20 януари 2016 г. (сряда) повиши и съответно премести в длъжност класираните кандидати в конкурса за заемане на 4 (четири) свободни длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия. На заседанието си на 21 януари 2016 г. (четвъртък) членовете на ВСС... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  16.12.2015
  Съдия Анета Юргакиева тържествено встъпи в длъжност и положи клетва днес, 16.12.2015 г., в Административен съд София – град (АССГ) . Тя беше избрана от Висшия съдебен съвет след като участва в конкурс и се представи най-добре от всички кандидати. Председателят на АССГ съдия Радостин Радков й връчи акта за встъпване в длъжност и клетвата, която Анета Юргакиева прочете на глас,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  14.12.2015
  Днес 14.12.2015  в Административен съд – София област встъпи в длъжност съдия Мария Желязкова, назначена от ВСС с протокол № 56 от 12.11.2015г. след проведен конкурс за първоначално назначаване . Съдия Желязкова положи клетва в присъствието на председателя на съда Мария Попова и колеги съдии, след което официално беше подписан акт за заемане на длъжност. Още »
 • Актуални събития и съобщения
  12.12.2015
  Планиране на дейностите на Комисията по предложенията и атестирането за първото тримесечие на 2016 г. във връзка с дейността по конкурсите   През месец януари 2016 г. ще бъде извършено планиране на длъжностите за младши съдии и младши прокурори , като до 30.01.2016 г. предстои обявяване на съответните конкурси, съгласно чл. 176, ал. 2 от ЗСВ. През месец януари 2016 г.... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  12.12.2015
  Комисията по предложенията и атестирането все още не е получила поисканата от председателя на ВКС и министъра на правосъдието информация за предприетите мерки в търсене на решения за преразпределяне на помощенията в Съдебната палата в гр. София за нуждите на най-натоварените органи на съдебната власт, разположени там, както и за резултатите от предприетите до момента действия. Исканата... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  08.12.2015
  Комисията по предложенията и атестирането ще внесе в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 17.12.2015 г. предложение за обявяване на  конкурс за първоначално назначаване на 43 /четиридесет и три/ свободни длъжности за „прокурор” в районните прокуратури, както следва: Районна прокуратура гр. Бургас – 3 (три) свободни длъжности Районна прокуратура гр.... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  08.12.2015
  На днешното си заседание Комисията по предложенията и атестирането взе решение да предложи на Висшия съдебен съвет в заседанието му насрочено за 10.12.2015 г. да назначи Тоничка Димитрова Кисьова – съдия в Окръжен съд – Смолян на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – председател” на съда. Овакантената длъжност „съдия”... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  08.12.2015
        Във връзка с откритата с решение на Комисия по предложенията и атестирането по протокол № 52/13.10.2015 г. процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от ниско натоварените административни съдилища Ямбол, Добрич, Силистра, Търговище и Сливен в по-високо натоварените административни съдилища София – град, Пловдив, Бургас и Велико Търново и... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  03.12.2015
  Важно съобщение във връзка с встъпването в длъжност на назначените, повишените и преместените кандидати съответно в конкурсите за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване         Съгласно чл. 42 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация, в изпълнение на протокола на ВСС, с който се назначават... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  01.12.2015
  Комисията по предложенията и атестирането отправи запитване до председателя на ВКС и министъра на правосъдието във връзка с предприетите от тяхна страна мерки в търсене на решения за преразпределяне на помощенията в Съдебната палата в гр. София за нуждите на най-натоварените органи на съдебната власт, разположени там, както и за резултатите от предприетите до момента действия. Информацията е... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  24.11.2015
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДИЯ” В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД - НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ   Уведомяваме Ви, че в 3 дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подадете в администрацията на Висшия съдебен съвет Заявление съгласно чл. 28, ал. 2 от Правилата за провеждане на конкурси за младши... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  12.11.2015
    СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДИЯ” В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА – ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ Уведомяваме Ви,  че в 3 дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете в администрацията на Висшия съдебен съвет  Заявление съгласно чл. 28, ал. 2  от Правилата за провеждане... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  07.11.2015
  Днес, в сградата на Националния институт на правосъдието (НИП) - гр. София   се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г.    КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на   1 свободна длъжност за „съдия” в Софийски градски съд - наказателна колегия. Пропускът в сградата на НИП бе осигурен от... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  06.11.2015
  Комисията по предложенията и атестирането обсъжда възможност та за актуализиране размера на възнагражденията на членовете на конкурсните комисии , участници в конкурсите за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване, както и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи. Съгласно действащите Правила  за провеждане на конкурси за младши... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  05.11.2015
  Във връзка с обявения през 2015 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор" в районните прокуратури (обявен с решение на ВСС по протокол № 25/14.05.2015 г.), се уведомяват всички кандидати, че в раздел Важно/Конкурс за повишаване и преместване/2015/Районна прокуратура са публикувани РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО . Комисията по предложенията и атестирането предстои да... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  31.10.2015
  Днес, в сградата на Националния институт на правосъдието (НИП) - гр. София се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г.    КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 1 свободна длъжност за „съдия” в Софийски градски съд-търговска колегия. Пропускът в сградата на НИП бе осигурен от служители на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  30.10.2015
  По обявения през 2015 г. конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия” в административните съдилища (обявен с решение на ВСС по протокол № 42/23.07.2015 г.), Комисията по предложенията и атестирането ще внесе в насроченото за 12.11.2015 г. заседание на ВСС предложение за първоначално назначаване на класираните кандидати за длъжностите в съответните... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  30.10.2015
  По обявения през 2015 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор" в районните прокуратури (обявен с решение на ВСС по протокол № 25/14.05.2015 г.), Комисията по предложенията и атестирането ще внесе в насроченото за 12.11.2015 г. заседание на ВСС мотивирано предложение за преместване на класираните кандидати за длъжностите в съответните районни прокуратури . Мотивираното... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  30.10.2015
  Във връзка с обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за длъжностите „съдия” в Апелативните съдилища – за трите колегии , и „съдия” в Административните съдилища , Комисията по предложенията и атестирането уведомява всички заинтересовани, че към настоящия момент все още има неприключили процедури за провеждане на периодично... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  27.10.2015
  По обявения през 2015 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободни длъжности за „прокурор” в апелативните прокуратури , конституираната на 21.10.2015 г. конкурсна комисия определи датите за провеждане на събеседванията с допуснатите кандидати.   Графикът за провеждане на събеседването, както и информация за... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  24.10.2015
  Днес, в сградата на Националния институт на правосъдието (НИП) - гр. София се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г.   КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 5 свободни длъжности за „съдия” в окръжните съдилища-гражданска колегия. Пропускът в сградата на НИП бе осигурен от служители на Главна... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  23.10.2015
  По обявените през 2015 г. конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободни длъжности за „съдия” в окръжен съд – гражданска, търговска и наказателна колегия, конституираните на 21.10.2015 г. конкурсни комисии определиха датите за провеждане на събеседванията с допуснатите кандидати. Графиците за провеждане... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  23.10.2015
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДИЯ” В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА Уведомяваме Ви,  че в 3 дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете в администрацията на Висшия съдебен съвет  Заявление съгласно чл. 28, ал. 2  от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  22.10.2015
  *** ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОБЯВЕНИТЕ ОТ ВСС КОНКУРСИ *** На днешното си заседание Висшият съдебен съвет, по предложение на Комисията по предложенията и атестирането, обсъди и прие Указания  за провеждане на писмените изпити по обявените конкурси за младши съдии, младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт , съобразно... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  20.10.2015
  Във връзка с предстоящото провеждане на писмените изпити по обявените конкурси за първоначално назначаване, Комисията по предложенията и атестирането обсъди и одобри подробни Организационни указания , съобразно П равила та за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  06.10.2015
    СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДИЯ” В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА Уведомяваме Ви,  че в 3 дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете в администрацията на Висшия съдебен съвет  Заявление съгласно чл. 28, ал. 2  от Правилата за провеждане на конкурси за... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  26.09.2015
  Днес, в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия - гр. София се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол  № 41/16.07.2015 г.   КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 8 свободни длъжности за „съдия” в районните съдилища. Пропускът в сградата на университета бе осигурен от служители на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  24.09.2015
  Във връзка с обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г. конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за «съдия» в окръжен съд – наказателна колегия  се уведомяват всички кандидати, че съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г. мястото на провеждане на насрочения за  07.11.2015г. /събота/... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  24.09.2015
  Във връзка с обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г. конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за «съдия» в окръжен съд – търговска колегия  се уведомяват всички кандидати, че съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г. мястото на провеждане на насрочения за  31.10.2015 г. /събота/ от... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  24.09.2015
  Във връзка с обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г. конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за «съдия» в окръжен съд – гражданска колегия  се уведомяват всички кандидати, че съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г. мястото на провеждане на насрочения за  24.10.2015г. /събота/ от... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  18.09.2015
  Висшият съдебен съвет взе решение да изпрати окончателните списъци на одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори випуск 2015-2016 г. на Националния институт по правосъдието за осъществяване на задължителното първоначално обучението по чл.249, ал.1,т.1 от Закона за съдебната власт. Решението бе взето по предложение на Комисията по предложенията и атестирането (КПА), която на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  18.09.2015
  Днес, в сградата на Националния институт на правосъдието в гр. София се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 42/23.07.2015 г. КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 4 свободни длъжности за „съдия” в административните съдилища. В 9:00 ч. в зала № 42 на НИП, в присъствието на членовете на конкурсната комисия (доц.... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  18.09.2015
  Във връзка с обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г. конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за «съдия» в окръжен съд – наказателна колегия  се уведомяват всички кандидати, че съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г. мястото на провеждане на насрочения за   07.11.2015г. /събота/ от... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  18.09.2015
  Във връзка с обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г. конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за «съдия» в окръжен съд – търговска колегия  се уведомяват всички кандидати, че съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г. мястото на провеждане на насрочения за   31.10.2015 г. /събота/ от... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  18.09.2015
  Във връзка с обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г. конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за «съдия» в окръжен съд – гражданска колегия  се уведомяват всички кандидати, че съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г. мястото на провеждане на насрочения за   24.10.2015г. /събота/ от... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  17.09.2015
  Писменият изпит за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в районните съдилища, ще се проведе на 26.09.2015 г. /събота/ в сградата на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия - Нова сграда, гр. София, бул. „Христо Смирненски” № 1 ” , КОРПУС-А, зала 230, от 09:00 ч. Кандидатите ще се допускат в залата от 8.00 ч.,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  12.09.2015
  На 12.09.2015 г. /събота/ в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия - гр. София се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 28/27.05.2015 г. КОНКУРС за заемане на 7 свободни длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури. Пропускът в сградата на университета бе осигурен от служители на Главна дирекция... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  11.09.2015
  Във връзка с обявения конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности „съдия” в административните съдилища е публикуван на интернет страницата на ВСС в раздел Важно/Конкурс за първоначално назначаване/2015 график за провеждане на насрочения за 18.09.2015 г. (петък) от 09.00 часа писмен изпит с допуснатите кандидати.  Още »
 • Актуални събития и съобщения
  07.09.2015
  Писменият изпит за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „прокурор” в окръжните прокуратури ще се проведе на 12.09.2015 г. /събота/ в сградата на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия - Нова сграда, гр. София, бул. „Христо Смирненски” № 1 ” , КОРПУС-А, зала 230, от 09:00 ч. Кандидатите ще се допускат в залата от 8.00... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  14.08.2015
  Срещу решенията на ВСС по пр. 44/30.07.2015 г. т. 35 и т. 36, с които са приети окончателните списъци на одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори съобразно заявеното им желание са постъпили жалби, както следва : вх. № 96-00-408/03.08.2015 г. и вх. № вх. № 94-00-973/07.08.2015 г. от Калина Христова срещу решението по т.35, както и жалби вх. № 94-00-963/05.08.2015 г. от Гергана... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  29.07.2015
                                  Днес, пред членовете на Комисията по предложенията и атестирането на Висшия съдебен съвет /ВСС/ в зала „Тържествена” на Съдебната палата, съгласно чл. 186, ал. 6 от Закона за съдебната власт, се проведе процедура по заявяване на желания от одобрените кандидати за... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  28.07.2015
  Заявяване на желания от кандидатите за назначаване на длъжността „младши съдия” и „младши прокурор”, одобрени с решение на ВСС по Пр. № 42 от 23.07.2015 г. С решение по протокол № 03/22.01.2015 г. Висшият съдебен съвет обяви на конкурс 37 длъжности за младши съдия в окръжните съдилища по предложение на Комисията по предложенията и атестирането и... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  21.07.2015
  На днешното си заседание Комисията по предложенията и атестирането прие указание по прилагането на разпоредбата на чл. 32, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи , съгласно което изборът на трите акта следва да се извършва измежду всички... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  21.07.2015
  Комисията по предложенията и атестирането ще внесе за одобряване от Висшия съдебен съвет списъците с кандидати за младши съдии и младши прокурори , по обявените с решения на ВСС по Протокол № 03/22.01.2015 г., т. 7 и т. 10 конкурси за младши съдии и прокурори. По отношение на одобрените кандидати за младши съдии, КПА предлага на ВСС да изключи от списъка Калина Христова Христова -... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  21.07.2015
  На днешното си заседание Комисията по предложенията и атестирането взе решение да предложи на ВСС обявяването на конкурс за първоначално назначаване и заемане на 4 свободни длъжности за „съдия” в административните съдилища , както следва: АдмС София-град – 1 длъжност; АдмС София – област – 1 длъжност; АдмС Пловдив – 1 длъжност и АдмС Пазарджик -1... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  21.07.2015
  На днешното си заседание Комисията по предложенията и атестирането одобри постъпилите във ВСС предложения за назначаване на следните заместници на административни ръководители: Десислава Манасиева - Жекова – съдия в съдия в Районен съд гр. Варна, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Районен съд гр. Варна; Румяна Зайкова... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  21.07.2015
  На днешното си заседание Комисията по предложенията и атестирането обсъди постъпили молби за освобождаване по реда на чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ от Делчо Чопаринов – съдия в ОС Пазарджик и Иван Ванчев – прокурор в ОП Хасково, както и молби за освобождаване от заеманите длъжности като заместник-председатели на Евгени Георгиев – и.ф. заместник-председател на СГС и на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  14.07.2015
  Във връзка с предстоящото обявяване на конкурсите за заемане на свободните длъжности „съдия” в апелативните съдилища Комисията по предложенията и атестирането предлага на Висшия съдебен съвет да извърши оптимизиране на щатовете, като разкрие съответно 1 /една/ длъжност „съдия” в Апелативен съд, гр.  Пловдив и 2 /две/ длъжности „съдия” в Апелативен... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  14.07.2015
  Предстои обявяването на конкурс за първоначално назначаване на 8 свободни длъжности за „съдия” в районните съдилища , както следва: СРС – 2 длъжности; РС Враца – 1 длъжност; РС Дупница – 1 длъжност; РС Радомир -1 длъжност; РС Малко Търново -1 длъжност; РС Сливен -1 длъжност; РС Добрич -1 длъжност. Писменият изпит следва да се проведе на 26.09.2015 г.... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  14.07.2015
  Предстои обявяване на конкурс за първоначално назначаване на 4 длъжности „съдия” в административните съдилища, след изтичане на 14-дневния срок за прием на документи (до 17.07.2015 г., включително) в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища. Допълнителна... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  08.07.2015
  На заседанието си, проведено на 07.07.2015 г., Комисията по предложенията и атестирането взе решение да предложи на Висшия съдебен съвет да бъдат обявени за заемане чрез конкурс освен свободните към момента 27 длъжности „съдия” в апелативните съдилища и тези 6 длъжности, които предстои да бъдат освободени на основание чл. 165, ал. 1, т.1 от Закона за съдебната власт в период... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  07.07.2015
  СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 28/27.05.2015 г. конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури се уведомяват всички кандидати, че съгласно решение на ВСС по протокол № 38/02.07.2015 г. мястото на провеждане на насрочения за 12.09.2015 г. /събота/, 09.00 часа писмен изпит... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  26.06.2015
  Висшият съдебен съвет по предложение на Комисията по предложенията и атестирането взе решение за оптимизиране на щатната численост в апелативните съдилища, като на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт съкрати една длъжност „съдия” в Апелативен съд, гр. Бургас и разкри eдна длъжност „съдия” в Апелативен съд, гр. Варна, считано от датата на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  25.06.2015
  Висшият съдебен съвет обяви на основание чл.180, ал.1 и чл.178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на ВСС по протокол №19/09.04.2015г, т.4, конкурс за първоначално назначаване и заемане на пет свободни длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия, както следва: Софийски градски съд – една свободна длъжност; Окръжен съд – Пловдив - една свободна... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  18.06.2015
  Висшият съдебен съвет обяви, на основание чл.189, ал.1 и чл.178, ал.3, във връзка с чл.190 от ЗСВ, 19 /деветнадесет/ свободни длъжности за „съдия“ в административните съдилища, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване. Висшият съдебен съвет обяви, на основание чл.189, ал.1, във връзка с... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  16.06.2015
  На днешното си заседание КПА разгледа предложенията за назначаване на младшите съдии и младшите прокурори с изтичащ през месец юни 2015 г. срок по реда на чл. 240 от ЗСВ , като предстои същите да бъдат внесени за обсъждане и произнасяне от ВСС. На заседанието си на 10.06.2015 г. Висшият съдебен съвет взе решение при назначаването на младшите съдии и младшите прокурори по реда на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  11.06.2015
  Във връзка с обявените конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за длъжностите „съдия” в окръжните съдилища, „прокурор” в окръжните прокуратури, „съдия” в районните съдилища и „прокурор” в районните прокуратури , Комисията по предложенията и атестирането уведомява всички заинтересовани, че към настоящия момент все още има... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  11.06.2015
  По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Висшият съдебен съвет на заседанието си вчера /10.06.2015 г./ взе решение при назначаването на младшите съдии и младшите прокурори с изтичащ двугодишен срок по чл. 240 от ЗСВ през месец юни 2015 г. да бъдат съобразявани желанията им за разместване при наличие на взаимни съгласия между тях в рамките на планираните за тях длъжности... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  11.06.2015
  Със свое решение на заседанието си от 10.06.2015 г. Висшият съдебен съвет измени и допълни Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи / Правилата /. Чл. 42, ал. 1 доби следната редакция: „Когато няколко кандидата за една длъжност имат еднаква обща оценка... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  10.06.2015
  Съобщение от заседанието на КПА, проведено на 09.06.2015 г. На своето заседание, проведено на 09.06.2015 г., Комисията по предложенията и атестирането счете за целесъобразно съкращаването на 1 (една) длъжност „съдия” в Апелативен специализиран наказателен съд . Решението на КПА се основава на изключително ниската натовареност на органа, а именно брой дела за разглеждане 1,81 бр.... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  08.06.2015
  На 6.06.2015 г., съгласно решение на Висшия съдебен съвет по пр. № 24/13.05.2015г., д.т. 3, в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” се проведе писменият изпит по КОНКУРСА за заемане на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури, обявен с решение на ВСС по пр. № 03/22.01.2015 г. Пропускът в сградата на университета бе осигурен от служители на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  01.06.2015
  Висшият съдебен съвет предстои да обяви конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности в апелативните и административните съдилища, след встъпване в длъжност на класираните кандидати в конкурса за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване във Върховен административен съд. По отношение на обявения с решение на ВСС по пр. №... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  29.05.2015
  Днес в Държавен вестник бр. 39 се обнародва решението на Висшият съдебен съвет, с което на основание чл. 189, ал. 1 и чл. 178, ал. 3, във връзка с чл. 190 от ЗСВ, се обявиха 40 (четиридесет) свободни длъжности за „съдия” в районните съдилища и конкурс за преместване чрез събеседване и заемане на 32 (тридесет и две) свободни длъжности „съдия” в районните съдилища,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  22.05.2015
                  СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА „МЛАДШИ ПРОКУРОРИ” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ Във връзка с насрочения на 06.06.2015 г. /събота/ писмен изпит в конкурса за младши прокурори , Висшият съдебен съвет уведомява допуснатите кандидати, че влизането в сградата на Софийски... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  14.05.2015
   По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Висшият съдебен съвет на заседанието си днес (14.05.2015 г.) на основание чл. 189, ал. 1 и чл. 178, ал. 3, във връзка с чл. 188, ал. 1 и чл. 190 от ЗСВ обяви 68 (шестдесет и осем) свободни длъжности за „прокурор” в районните прокуратури. След изтегления жребий по реда на чл. 178, ал. 1 от ЗСВ ВСС обяви конкурс за... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  14.05.2015
   По обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/22.01.2015 г. КОНКУРС за заемане на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури и във връзка с решение на ВСС по протокол № 21/29.04.2015 г. за връщане на конкурсната процедура, на заседанието си на 13.04.2015 г. Висшият съдебен съвет ОПРЕДЕЛИ нова дата за провеждане на писмения изпит –... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  09.04.2015
  Резултатите от проведения на 04.04.2015 г. писмен изпит в конкурса за младши съдии, заедно с изтеглените казуси и техните решения, както и график за провеждане на устния изпит могат да бъдат открити в раздели Решения на постоянните комисии/КПА/Конкурси и Конкурси. Още »
 • Актуални събития и съобщения
  30.12.2014
  Интервю на Милка Итова – председател на Комисията по предложенията и атестирането във вестник „Труд” – „Искат промяна в Закона за съдебната власт: Конкурсите за преместване на районни магистрати да отпаднат” Още »
 • Актуални събития и съобщения
  08.01.2015
  Във връзка с процедура за избор на председател на Върховния касационен съд, открита с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 54/20.11.2014 г., Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС, ще проведе заседание на 13 януари 2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Висшия съдебен съвет. Ще бъдат представени мотивираните становища относно... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  09.01.2015
  На 08.01.2015г., приключи събеседването по конкурса за заемане на длъжността „прокурор” в районните прокуратури. С решение на ВСС по протокол № 33 от 17.07.2014г. се обяви конкурс за преместване и заемане на 49 /четиридесет и девет/ длъжности за „прокурор” в районните прокуратури. След обнародване на решението в ДВ бр. 61 от 25.07.2014г. в четиринадесет дневния срок... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  14.01.2015
                                                                                  На 06.01.2015 г. се проведе среща на членовете на Комисията по предложенията и атестирането на съдии,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  15.01.2015
  По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Висшият съдебен съвет проведе гласуване по предложението за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” в Районен съд, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол №39/10.09.2014г., както следва РС - Ихтиман, РС – Благоевград, РС – Разлог, РС – Пещера, РС... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  15.01.2015
  По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Висшият съдебен съвет проведе гласуване по предложението за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” в Окръжен съд – гражданска колегия, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол №21/22.05.2014г., както следва Софийски градски съд, Окръжен съд – Перник,... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  15.01.2015
  Висшият съдебен съвет откри процедура за избор на административни ръководител на овакантените длъжности в органите на съдебната власт, по реда на чл.194а, ал.1 от ЗСВ, както следва: председател на РС - Айтос; РС – Малко Търново; РС-Панагюрище; РС – Велинград; РС – Бяла Слатина; РС – Лом; РС – Мадан; РС – Харманли; Апелативен съд – София; Апелативен... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  19.01.2015
  На 16.01.2015 г. приключи събеседването по конкурса за заемане на длъжността „съдия” в районните съдилища. С решение на ВСС по протокол № 33 от 17.07.2014 г. се обяви конкурс за преместване и заемане на 33 /тридесет и три/ длъжности за „съдия” в районните съдилища. След обнародване на решението в ДВ бр. 61 от 25.07.2014 г. в 14 /четиринадесет/ дневния срок за прием на... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  21.01.2015
  На 20.01.2015 г. на свое заседание Комисията по предложенията и атестирането към ВСС, съгласно чл. 177 от ЗСВ, извърши планиране на свободните длъжности за младши съдии в окръжните съдилища и младши прокурори в районните прокуратури, с оглед обявяване на централизиран конкурс. След като съобрази предложенията на административните ръководители от окръжните съдилища, взе предвид предстоящото... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  23.01.2015
  С решение по протокол № 3/22.01.2015 г. Висшият съдебен съвет обяви на конкурс 37 длъжности за младши съдия в окръжните съдилища по предложение на Комисията по предложенията и атестирането и след извършено планиране , при съобразяване на: предложенията на административните ръководители от окръжните съдилища, предстоящото освобождаване на младшите съдии с изтичащ срок през 2015 г. и... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  11.02.2015
  Във връзка с влязло в сила определение на Върховния административен съд по административно дело № 262/2015 г. за оставяне без разглеждане на жалба от Николай Миланов Николов срещу решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 23/05.06.2014 г., т.2.2 за назначаване на Константин Калчев Калчев на длъжността „съдия” в Административен съд – гр. Велико Търново и във връзка с... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  12.02.2015
                                                                        Продължава приемът на документи до 13.02.2015 г. /включително/ по обявените с решение на Висшият съдебен съвет по протокол № 3/22.01.2015 г.... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  13.02.2015
  Приключи приемът на документи по обявените с решение на Висшият съдебен съвет по протокол № 3/22.01.2015 г. /обнародвани в ДВ, бр. 8/30.01.2015 г./ конкурси за заемане на  37 длъжности „младши съдия”  в окръжните съдилища и за заемане на  30 длъжности „младши прокурор”  в районните прокуратури. Постъпилите заявления за участие в конкурса за... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  18.02.2015
  Комисията по предложенията и атестирането на заседанието си, проведено на 17.02.2015 г., взе следното решение – с цел своевременното провеждане на избори за административни ръководители в органите на съдебна власт и конкурси, препоръчва на кандидатите за участие в избори за административни ръководители, в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване, както и на съответните им... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  19.02.2015
  Във връзка с обявения (решение на ВСС по протокол № 39/10.09.2014 г.) конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в районните съдилища, ВСС изпрати по реда на чл. 161 от ЗСВ уведомления за встъпване в длъжност на класираните кандидати. Във връзка с обявения (решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 г.) конкурс за повишаване в длъжност и преместване в окръжните... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  20.02.2015
  На 16 февруари, 17 февруари и 19 февруари 2015 г. се проведе събеседването с допуснатите кандидати в обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 39/10.09.2014 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 8 свободни длъжности за „съдия" във Върховен административен съд. От явилите се 33 кандидати се класират 8 съобразно получената... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  20.02.2015
                                                       На 20 февруари 2015 г., в сградата на Висшия съдебен съвет, се проведе третата среща на работната група за подобряване и промяна на начина на атестиране към Комисията по предложенията и атестирането. В... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  25.02.2015
  Във връзка с предстоящите конкурси за повишаване в длъжност и преместване в Окръжните съдилища и Окръжните прокуратури и в Районните съдилища и Районните прокуратури и с цел своевременното им провеждане, напомняме на административните ръководители и на кандидатите за участие в конкурсите да следят стриктно за наличието на актуални атестации на участниците и при липса на такива незабавно да... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  25.02.2015
  Във връзка с обявените от Висшия съдебен съвет конкурси за магистрати в органите на съдебна власт Комисията по предложенията и атестирането при ВСС  УКАЗВА  на членовете на  комисиите по професионална етика /местните етични комисии/  в органите на съдебна власт, че следва своевременно да изпращат исканата за класираните кандидати информация на Комисия... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  11.03.2015
  Комисията по предложенията и атестирането на свое заседание реши да отложи изборите за административни ръководители на Районен съд – Чепеларе и Районен съд - Никопол, насрочени за заседание на Висшия съдебен съвет на 16.04.2015 г., поради служебна ангажираност на членове на ВСС. Кандидатите ще бъдат своверменно уведомени за новата дата за избор, която ще бъде обявена и на интернет сайта... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  19.03.2015
  Висшият съдебен съвет предстои да обяви конкурси за повишаване в длъжност и преместване в окръжните и районните съдилища, както и в окръжните и районните прокуратури. С цел своевременното им провеждане, напомняме на административните ръководители и на кандидатите, които желаят да участват в конкурсите, че е необходимо да следят стриктно за наличието на актуални атестации на участниците и при... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  24.03.2015
  На свое заседание на 24.03.2015 г. Комисията по предложенията и атестирането обобщи свободните длъжности за „прокурор” в  окръжните прокуратури  и взе решение да внесе в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 02.04.2015 г. предложение за обявяване на 36 /тридесет и шест/ свободни длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури за заемането им чрез... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  02.04.2015
  С оглед предстоящото обявяване от Висшия съдебен съвет на свободните длъжности „съдия” в районните съдилища молим назначените кандидати в конкурса за преместване в районните съдилища да встъпят в длъжност с цел своевременно обявяване на конкурси за заемане на всички възможни длъжности. Още »
 • Актуални събития и съобщения
  09.04.2015
  На днешното си заседание Висшият съдебен съвет определи 20 на сто от броя на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища. Във връзка с изтегления жребий предстои да бъдат изпратени писма до административните ръководители на съответните органи на съдебната власт за предоставяне на информация относно необходимата специализация за всяка от определените длъжности. След... Още »
 • Актуални събития и съобщения
  09.04.2015
  Резултатите от проведения на 04.04.2015 г. писмен изпит в конкурса за младши съдии, заедно с изтеглените казуси и техните решения, както и график за провеждане на устния изпит могат да бъдат открити в раздели Решения на постоянните комисии/КПА/Конкурси и Конкурси. Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Актуални събития и съобщения
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд