Граждански съвет
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

"Гражданският съвет към ВСС продължава без прекъсване своята работа. Информацията за неговата дейност временно не се актуализира по технически причини, по които се работи и които ще бъдат отстранени."

  
ГРАЖДАНСКИЯТ СЪВЕТ е създаден с протоколи № 53/13.12.2012г. и № 1/10.01.2013г. на ВСС

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:

1.МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА - член на ВСС до 03.10.2017 год.
2.МАРИЯ КАРАГЬОЗОВА - Асоциация "ФОРУМ" forum.a@abv.bg

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВСС

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС В ЗАСЕДАНИЯ НА ПЛЕНУМА, КОЛЕГИИТЕ НА ВСС И КОМИСИИТЕ КЪМ ТЯХ

Електронна поща на Гражданския съвет - grajdanskisavet@vss.justice.bg

Регистрационна форма за участие в Гражданския съвет към ВСС

Списък на професионалните и неправителствени организации, членуващи в Гражданския съвет към ВСС

1. Асоциация „ФОРУМ”.
2. Асоциация на българските административни съдии.
3. Асоциация на прокурорите в България.
4. Българска съдийска асоциация.
5. Камара на следователите в България. 
6. Камара на независимите оценители. 
7. Национално сдружение на съдебните служители. 
8. Сдружение „СЕФИТА”. 
9. Съюз на юристите в България. 
10. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите (БА "ВЛЕК"). 
11. Институт за пазарна икономика
12. Асоциация на държавните съдебни изпълнители (АДСИ)
13. Българска асоциация на съдиите по вписванията
14. Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт
15. Съюз на младите юристи
16. Съюз на съдебните заседатели в България

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд