Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Във връзка с обявените от Висшия съдебен съвет конкурси за магистрати в органите на съдебна власт Комисията по предложенията и атестирането при ВСС УКАЗВА на членовете на комисиите по професионална етика /местните етични комисии/ в органите на съдебна власт, че следва своевременно да изпращат исканата за класираните кандидати информация на Комисия „Професионална етика и превенция на корупция” при ВСС за изготвяне на становища за притежаваните от кандидатите нравствени качества.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд