Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Комисията по предложенията и атестирането на заседанието си, проведено на 17.02.2015 г., взе следното решение – с цел своевременното провеждане на избори за административни ръководители в органите на съдебна власт и конкурси, препоръчва на кандидатите за участие в избори за административни ръководители, в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване, както и на съответните им административни ръководители да съблюдават стриктно законовите срокове по чл. 203, ал. 3 от ЗСВ при отправяне на предложение за откриване на процедура за периодично атестиране по чл. 196, т. 2 от ЗСВ, тъй като липсата на актуална атестация води до забавяне провеждането на избори и конкурси.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд