Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

На 20.01.2015 г. на свое заседание Комисията по предложенията и атестирането към ВСС, съгласно чл. 177 от ЗСВ, извърши планиране на свободните длъжности за младши съдии в окръжните съдилища и младши прокурори в районните прокуратури, с оглед обявяване на централизиран конкурс.
След като съобрази предложенията на административните ръководители от окръжните съдилища, взе предвид предстоящото освобождаване на младшите съдии с изтичащ срок през 2015 г., както и освобождаванията на магистрати в съответните органи на съдебната власт по реда на чл. 165, ал.1, т.1 от ЗСВ през 2018 г. и отчете натовареността на съответните окръжни съдилища, Комисията по предложенията и атестирането предложи на ВСС да бъдат планирани и обявени на конкурс 37 длъжности за младши съдия. Съобразявайки предложението на Главния прокурор на Република България, КПА предложи да бъдат планирани и обявени на конкурс 30 длъжности за младши прокурор в районните прокуратури.
Планирането на свободните длъжности, както и обявяването им на конкурс, следва да бъде разгледано в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд