Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Висшият съдебен съвет проведе гласуване по предложението за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” в Окръжен съд – гражданска колегия, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол №21/22.05.2014г., както следва Софийски градски съд, Окръжен съд – Перник, Окръжен съд – Пловдив и Окръжен съд – Габрово.
За заемане на свободните длъжности, заявления са подали седемдесет кандидати, като с решение на КПА по Протокол №43/22.07.2014г., недопуснати са двама, тъй като същите не отговарят на изискванията на чл.162 и чл.164 от ЗСВ за заемане на длъжността.
Конкурсът е проведен на два етапа – писмен и устен. След проведен писмен изпит на 04.10.2014г., съгласно чл.184, ал.4 от ЗСВ до устен изпит са допуснати двадесет и двама кандидати, като десет от тях са издържали същия, съгласно изискванията на чл. 23, ал.3 от Правилата относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи. 
След извършеното съобразно чл.186а, ал.1 от ЗСВ от конкурсната комисия първо класиране на кандидатите и във връзка с постъпила и приета молба от класирания кандидат - Мария Георгиева Бойчева за прекратяване на участието й в конкурса, Комисията по предложенията и атестирането извърши второ класиране на основание чл. 28, ал. 2 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.
По поредността на класирането на свободните пет длъжности „съдия” в окръжен съд – гражданска колегия бяха назначени кандидатите съобразно заявеното им желание

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд