Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

                                                                               

На 06.01.2015 г. се проведе среща на членовете на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи с г-жа Изабел Салгадо – съдебен инспектор към Висшия съдебен съвет в Република Португалия.

Г-жа Салгадо беше в България, в качеството си на лектор по обучение на тема „Атестиране на магистрати”, по проекта на Висшия съдебен съвет „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, проведено от 6 до 9 януари 2015 г.

Изабел Салгадо сподели интересен факт, че в периода от 1974 г. до 1984 г., когато започва процеса на демократизация в Република Португалия, Висшият съдебен съвет се е състоял само от съдии и прокурори, без парламентарна квота. Проведени през годините изследвания по конституционни въпроси са показали необходимостта от участие на външни членове и от парламентарна квота, които придават легитимност пред обществото, което по този начин упражнява своеобразен надзор върху работата на органа.

По време на обучението г-жа Салгадо изложи подробно опита на Португалия в областта на атестирането на магистрати. В Португалия има 3 (три) висши съдебни органа: Висш съдебен съвет за общите съдии, Висш съдебен съвет за административните съдии и Висш съвет на прокурорите. Председател на Съвета на съдиите е председателят на Върховния съд, който има право на глас. Председател на Съвета на прокурорите е главният прокурор, който също има право на глас. Към всеки от трите висши органа има инспектори, които извършват атестирането на магистратите. Инспекторите събират информация за работата и качествата на магистрата, анализират я и правят конкретно предложение за оценка. Окончателното решение се взема от съответния Висш съвет. Решенията на Съвета се обжалват пред Върховния съд, респективно пред Върховния административен съд.
Всеки Висш съдебен съвет се състои от 18 членове: председател, заместник-председател, 7 (седем) члена избрани от Парламента, 7 (седем) члена избирани между съдии, 2 (два) члена избрани от Президента на Португалия. Към Висшия съдебен съвет има 20 инспектора, като всеки отговаря за различен съдебен район, който проверява. Администрацията на Висшия съдебен съвет се състои от 500 служители.

Първата атестация на магистратите се прави на първата година от назначаването им, а след това на всеки 4 (четири) години до апелативно ниво. Възможно е атестиране на апелативен магистрат по негово желание (напр. при кандидатстване на друга позиция) и/или при получена лоша оценка от атестацията (т.нар. извънредно атестиране).

В Португалия има 5 степенна система на оценяване на магистратите: много добра, добра с отличие, добра, задоволителна и неприемлива (незадоволителна). При получена оценка „неприемлива/незадоволителна” магистратът временно се отстранява от длъжност до извършване на проверка и установяване налице ли е невъзможност за упражняване на функциите и задълженията.
Атестациите на магистратите в Португалия не се публикуват в Интернет, публикуват се само решенията на Съвета с крайните оценки.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд