Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

На 08.01.2015г., приключи събеседването по конкурса за заемане на длъжността „прокурор” в районните прокуратури.
С решение на ВСС по протокол № 33 от 17.07.2014г. се обяви конкурс за преместване и заемане на 49 /четиридесет и девет/ длъжности за „прокурор” в районните прокуратури. След обнародване на решението в ДВ бр. 61 от 25.07.2014г. в четиринадесет дневния срок за прием на документи, заявление за участие в конкурса са подали едва 37 /тридесет и седем/ кандидата, като голяма част от тях са заявили повече от едно желание. Същите са допуснати за участие в конкурса с решение на КПА по протокол № 52/09.09.14 г. След обобщаване на подадените заявления се установи, че няма заявени желания за заемане на длъжността „прокурор” в районните прокуратурите в гр. Балчик, гр. Кнежа, гр. Лом и гр. Никопол. Съгласно изискванията на чл. 178 във връзка с чл. 191, ал. 1 изречение второ от ЗСВ, същите са обявени за заемане чрез конкурс за първоначално назначаване. Така реално в конкурса за преместване в длъжност остават 45 /четиридесет и пет/ свободни бройки, за които 37 /тридесет и седем/ кандидата са заявили желание за заемането им.
Събеседването с кандидатите се проведе от конкурсна комисия в състав: председател – Димитър Арабаджиев - АП София и членове, Светлана Фотева - АСпП, Иван Тодоров – АП Варна, Георги Кузманов – АП Бургас и Жанет Кунева – АП Бургас. 
На определените за събеседване дати 7 и 8 януари 2015 г. са се явили 25 /двадесет и пет/ кандидата, от които 19 /деветнадесет/ се класират на заявеното си първо или второ желание, видно от резултатите от класирането. Шестима от кандидатите не се класират поради обстоятелството, че на заявеното от тях желание се е класирал участник, получил по-висока обща оценка за притежаваните професионални качества.
Съгласно гореизложеното се установи, че от обявените 45 /четиридесет и пет/ длъжности за „прокурор”, след заемането от класираните 19 /деветнадесет/ кандидата ще останат свободни 26 /двадесет и шест/ длъжности „прокурор” в районните прокуратури.
В заседание на КПА предстои обсъждане на възможността, след встъпването в длъжност на класираните 19 /деветнадесет/ кандидата, заеманите от тях до момента длъжности, ведно с останалите от конкурса 26 /двадесет и шест/ незаети длъжности, както и 13 /тринадесет/ свободни към настоящия момент, т.е. общо 57 /петдесет и седем/ длъжности за „прокурор” в районните прокуратури да се обявят за конкурс.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд