Контакти
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

София 1000, ул. Екзарх Йосиф, 12, телефони 930 49 хх, 930 43 xx, e-mail: vss@vss.justice.bg
работно време от 8:30 до 17:00 часа

Главен секретар 930 49 57 факс 981 91 76  
Дирекция "Правна"  
Директор 930 49 66  
Отдел "Нормативна дейност и процесуално представителство" 930 49 16; 930 43 31  
Отдел "Юридическо обслужване дейността на комисиите при ВСС" 930 49 85; 930 49 83; 930 49 46  
Дирекция "Финанси и бюджет"
Директор 930 49 68  
Главен счетоводител 930 49 37  
Отдел "Счетоводство и методология" 930 49 37; 930 49 72; 930 49 34; 930 49 35  
Отдел "Бюджетно финансиране" 930 49 59; 930 49 74; 930 49 79; 930 49 32; 930 49 51  
Отдел "Финансови разчети и анализи" 930 49 31; 930 49 22  
Дирекция "Съдебни кадри, конкурси на магистрати"
Директор 930 49 40  
Отдел "Съдебни кадри" 930 49 13; 930 49 25  
Отдел "Конкурси на магистрати" 930 43 34; 930 43 29; 930 49 75

 

Дирекция "Атестиране на магистрати"
Директор    
Отдел "Атестиране и кариерно развитие на съдии" 930 43 42; 930 49 69; 930 43 32  
Отдел "Атестиране и кариерно развитие на прокурори и следователи" 930 49 27; 930 49 61  
Дирекция "Информационни технологии и съдебна статистика"  
Директор 930 49 36  
Отдел "Информационно обслужване на ВСС" 930 49 39  
Отдел "Информационно обслужване на органите на съдебната власт" 930 49 23  
Отдел "Статистически анализ и обработка на данни" 930 49 58  
Дирекция "Организационно административна дейност"
Директор 930 49 60, факс 980 76 32  
Отдел "Подготовка, изпълнение решенията на ВСС" 930 49 60  
Отдел "Деловодно обслужване" 930 49 18  
Деловодство
930 49 47; 930 49 48; 930 49 63; 930 43 26; 930 43 27  
Служба "Техническо обслужване " 930 49 81  
Дирекция "Публична комуникация и протокол"
Директор  930 49 24  
   930 43 36  
Сектор "Протокол" 930 49 11  
Дирекция "Международна дейност"  
Директор 930 49 42  
  930 49 43, 930 43 35, 930 43 33  
 Дирекция "Дисциплинарна дейност"
Директор    
Отдел "Дисциплинални дела на ВСС"    
Отдел "Производства по чл.311, т.1, чл.316 и чл. 327 от ЗСВ"    
Дирекция "Вътрешен одит"
Директор 930 49 19  
  930 49 84; 930 49 65; 930 49 92; 930 49 12; 930 49 15; 930 49 50; 930 49 87; 930 49 35; 930 337; 930 43 38; 930 43 39  
     
  
БАНКОВИ СМЕТКИ
IBAN BG69 BNBG 9661 3100 1738 01 Приходи от такси
IBAN     BG60 BNBG 9661 3300 1738 01 Временни депозити за участие в търгове и конкурси
Банков код

BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Данъчен номер 122 011 0830
БУЛСТАТ 12 15 13 231

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд