Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Конкурси

ТЕКУЩИ КОНКУРСИ

 

ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ

 

ПРИКЛЮЧИЛИ КОНКУРСИ

 

КАЗУСИ, ИЗТЕГЛЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ И МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И КОНКУРСИТЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В ОСВ, В ПЕРИОДА 2009-2019Г.

 

Важно съобщение 

във връзка с встъпването в длъжност на назначените, повишените и преместените кандидати съответно в конкурсите за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване 

Съгласно чл. 42 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация, в изпълнение на протокола на ВСС, с който се назначават класираните кандидати в конкурсите за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване, всеки от назначените кандидати получава извлечение от същото решение.Това извлечение се изпраща единствено за сведение и не следва да се счита за основание за встъпване в длъжност.

Назначените кандидати могат да встъпят в длъжност след влизане в сила на решението на ВСС за назначаване, за което им се изпраща уведомление по чл. 161 от ЗСВ за назначаване, повишаване и преместване на съдии, прокурори и следователи.

В случай, че в законоустановения срок по реда на чл. 187 от ЗСВ постъпи жалба срещу решението на ВСС за назначаване, която спира изпълнението му, уведомленията по чл. 161 от ЗСВ се изпращат след влизане в сила на решението. Всички постъпили жалби, както и решенията по тях, се публикуват на Интернет-страницата на ВСС в таблицата по съответния конкурс в раздел Важно.

От датата на получаване на уведомлението по чл. 161 от ЗСВ кандидатите имат едномесечен срок за встъпване в длъжност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд