Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Стара Загора

 

СТАРА ЗАГОРА

РАЙОНЕН СЪД/ ПРОКУРАТУРА
ОБЩИНА
КМЕТСТВА
Стара Загора
 
Стара Загора
гр.Стара Загора, села: Богомилово, Борилово, Борово, Бенковски, Арнаутито, Бъдеще, Ракитница, Бр.Кунчеви, Воденичарово, Руманя, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Елхово, Загоре, Козаревец, Казанка, Лясково, Калояновец, Калитиново, Ловец, Люляк, Михайлово, Малка Верея, Маджерито, Малко Кадиево, Могила, Ново село, Преславен, Плоска могила, Пшеничево, Петрово, Пряпорец, Памукчии, Хан Аспарухово, Сладък кладенец, Християново, Кирилово, Колена, Змейово, Оряховица, Остра могила, Сулица, Стрелец, Пъстрово, Хрищени, Самоилово, Дъбрава, Лозен (Руда), Подслон, Яворово, Средец
Опан
гр.Опан, села: Бял извор, Бащино, Бяло поле, Венец, Васил Левски, Кравино, Княжевско (Разкаяне), Столетово, Тракия, Ястребово, с.Пъстрен
Казанлък
Казанлък
гр. Казанлък, гр. Шипка, села: Бузовград, Голямо Дряново, Горно Изворово, Горно Черковище, Долно Изворово, Дунавци, Енина, Копринка, Крън, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Средногорово, Хаджи Димитрово, Черганово, Шейново, Ясеново ЗАБЕЛЕЖКА: обслужва:Павел баня- Николаево-Едрево, Елхово, Нова махала Гурково-Конаре, Паничерево, Пчелиново, Димовци, Лява река.
Павел баня
гр.Павел баня, села: Асен, Александрово, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово, Осетеново, Скобелево, Тъжа, Търничане, Турия
Мъглиж
гр.Мъглиж, села:Борущица, Бънзарево, Ветрен, Дъбово, Държавен, Зимница, Радунци, Селце, Слитово,Тулово, Шаново, Юлиево, Яворовец, Ягода
Николаево
гр.Николаево, села: Едрево, Елхово, Нова махала
Гурково
гр.Гурково, села: Брестова, Дворище, Димовци, Жерговец, Жълтопоп, Златирът, Конаре, Лява река,  Паничерево, Пчелиново,
Раднево
 
Раднево
гр. Раднево, села: Бели бряг, Боздуганово, Българене, Даскал Атанасово, Диня, Землен, Знаменосец, Ковач, Ковачево, Коларово, Константиновец, Любеново, Рисиманово, Свободен, Сърнево, Тихомирово, Тополяне, Трояново, Трънково, заличени селища: Гледачево, Овчарци, с. Малка детелина, Търговище, Староселец, Голяма Детелина.

Гълъбово

(считано от 1 март 2007г.)

Гълъбово
гр. Гълъбово, села: Априлово, Главан, Искрица, Великово, Мъдрец, Мусачево, Медникарово, Обручище, Разделна, Помощник
Чирпан
 
Чирпан
Чирпан, Винарово, Воловарово, Гита, Димитриево, Държава, Зетьово, Зл.ливада, Изворово, Малко Тръново, Могилово, Осларка, Рупките, Свобода, Ср.Градище, Спасово, Стоян Заимово, Целина, Ценово, Яздач
Бр.Даскалови
Братя Даскялови, Верен, Голям дол, Горно белево, Горно Н.село, Гранит, Долно Н.село, Кольо Мариново, Малко Дряново, Марково, Медово, Мирово, Найденово, Оризово, Опълченец, Партизанин, Плодовитово, Православ, Славянин, Съединение, Сърневец, Черна гора, Малък дол

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд