Обява Орган на съдебната власт Входящ № / Кандидат Биография Концепция / Декларация за имотното състояние и произход на средствата

Списък

допуснати /

недопуснати

 

Атестация Становища и въпроси/ Отговори Становище КПЕ

Протокол от общо събрание

Дата на събеседване Постъпили жалби

Вх

Съдебен акт на ВАС

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решения по протокол № 51/19.12.2017г. и протокол № 1/17.01.2018г. 

 
РС - Горна Оряховица

Вх. № ВСС-2084/19.02.2018 г.

Златина Пламенова Личева - Денева - съдия в РС - Горна Оряховица

биография

публикувана на 20.02.2018 г.

концепция

публикувана на 20.02.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 20.02.2018 г
               

Вх. № ВСС-2086/19.02.2018 г.

Росица Велкова Иванова - Стойчева - съдия в СРС

биография

публикувана на 20.02.2018 г.

концепция

публикувана на 20.02.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 20.02.2018 г
               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 08/27.02.2018г.

 
 
РС - Велинград

Вх. № ВСС-4238/13.04.2018 г.

Асен Димитров Палавеев -прокурор в РП - Велинград

биография

публикувана на 13.04.2018 г.

концепция

публикувана на 13.04.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 13.04.2018 г
               

Вх. № ВСС-4305/16.04.2018 г.

Валентина Драгиева Иванова - съдия в РС - Велинград

биография

публикувана на 17.04.2018 г.

концепция

публикувана на 17.04.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 17.04.2018 г
               

Вх. № ВСС-4355/16.04.2018 г.

Недко Цолов Петров - следовател в НСлС

биография

публикувана на 17.04.2018 г.

концепция

публикувана на 17.04.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 17.04.2018 г
               
РС - Трън

Вх. № ВСС-4090/11.04.2018 г.

Петър Симеонов Петров - и.ф. адм. ръководител - председател на РС - Трън

биография

публикувана на 12.04.2018 г.

концепция

публикувана на 12.04.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.04.2018 г

списък

публикуван на 06.11.2018 г.

атестация  

становище

публикувано на 07.12.2018 г.

Протокол от общо събрание 11.12.2018 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 11/27.03.2018г.

 
ОС - Пловдив

Вх. № ВСС-4869/30.04.2018 г.

Веселин Димитров Хаджиев - съдия в ОС - Пловдив

биография

публикувана на 30.04.2018 г.

концепция

публикувана на 30.04.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.04.2018 г

списък

публикуван на 13.11.2018 г.

атестация

становище

публикувано на 27.11.2018 г.

въпроси

публикувани на 03.12.2018 г.

становище

публикувано на 28.11.2018 г.

Протокол от общо събрание 29.01.2019 г.    
РС - Велики Преслав

Вх. № ВСС-4854/30.04.2018 г.

Росица Маринова Томова - следовател в ОСлО на ОП - Шумен

биография

публикувана на 30.04.2018 г.

концепция

публикувана на 30.04.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.04.2018 г

списък

публикуван на 13.11.2018 г.

 

въпроси

публикувани на 07.12.2018 г.

    22.01.2019 г.    

Вх. № ВСС-4915/02.05.2018 г.

Дияна Димова Петрова - и.ф. Административен ръководител-Председател на РС-Велики Преслав

биография

публикувана на 03.05.2018 г.

концепция

публикувана на 03.05.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 03.05.2018 г
         

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 13/24.04.2018г.

 
ДВ бр. 38/08.05.2018г.
Военен съд - София

Вх. № ВСС-6399/01.06.2018 г.

полк. Мадлен Георгиева Димитрова - Гебрева -

съдия във Военен съд - София

биография

публикувана на 04.06.2018 г.

концепция

публикувана на 04.06.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 04.06.2018 г

списък

публикуван на 06.11.2018 г.

атестация

въпроси

публикувани на 27.11.2018 г.

отговори

публикувани на 29.11.2018 г.

становище

публикувано на 26.11.2018 г.

Протокол от общо събрание 04.12.2018 г.    
Софийски градски съд
 

Вх. № ВСС-6841/07.06.2018 г.

Евгени Димитров Георгиев

съдия в Софийски градски съд

биография

публикувана на 08.06.2018 г.

концепция

публикувана на 08.06.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.06.2018 г

списък

публикуван на 06.11.2018 г.

атестация

становище

публикувано на 13.06.2018 г.

становище

публикувано на 26.06.2018 г.

становище

публикувано на 19.11.2018 г.

въпроси

публикувани на 19.11.2018 г.

становище

публикуванo на 21.11.2018 г.

отговори

публикувани на 26.11.2018 г.

становище

публикувано на 07.11.2018 г.

Протокол от общо събрание 27.11.2018 г. Жалба с вх. № ВСС-6841/03.12.2018 г. от Евгени Георгиев срещу решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 2 от протокол № 37 от 27.11.2018 г.  

Вх. № ВСС-6726/07.06.2018 г.

Алексей Боянов Трифонов

съдия в Софийски апелативен съд

биография

публикувана на 08.06.2018 г

концепция

публикувана на 08.06.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.06.2018 г
атестация

въпроси

публикувани на 19.11.2018 г.

становище с въпроси

публикувани на 21.11.2018 г.

становище

публикувано на 07.11.2018 г.

   
Районен съд - Пловдив

Вх. № ВСС-6962/08.06.2018 г.

Иван Георгиев Калибацев -

Административен ръководител - Председател на РС - Пловдив

биография

публикувана на 11.06.2018 г

концепция

публикувана на 11.06.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.06.2018 г

списък

публикуван на 06.11.2018 г.

атестация

становище

публикувано на 27.11.2018 г.

въпроси

публикувани на 27.11.2018 г.

становище

публикувано на 26.11.2018 г.

Протокол от общо събрание 04.12.2018 г.    
Районен съд - Сандански

Вх. № ВСС-6297/30.05.2018 г.

Николинка Крумова Бузова -

Административен ръководител - Председател на РС - Сандански

биография

публикувана на 01.06.2018 г.

концепция

публикувана на 01.06.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 01.06.2018 г

списък

публикуван на 06.11.2018 г.

атестация

въпроси

публикувани на 05.12.2018

становище

публикувано на 07.12.2018 г.

Протокол от общо събрание 11.12.2018 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 18/05.06.2018г.

 
ДВ бр. 50/15.06.2018г.

Специализиран наказателен съд

Вх. № ВСС-8580/05.07.2018 г.

Мария Василева Карагьозова

съдия в Софийски районен съд

биография

публикувана на 06.07.2018 г.

концепция

публикувана на 06.07.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 06.07.2018 г

списък

публикуван на 04.12.2018 г.

 

становище

публикувано на 11.07.2018 г.
         

Вх. № ВСС-9153/13.07.2018 г. Предложение

Вх. № ВСС-9152/13.07.2018 г.

Мариета Христова Райкова - Пашова

заместник на административния ръководител - заместник-председател на Специализирания наказателен съд

биография

публикувана на 16.07.2018 г.

концепция

публикувана на 16.07.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 16.07.2018 г
             

Окръжен съд - Габрово

Вх. № ВСС-9000/11.07.2018 г.

Веселина Цонева Топалова

заместник на административния ръководител - заместник-председател на ОС - Габрово

биография

публикувана на 12.07.2018 г.

концепция

публикувана на 12.07.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.07.2018 г
 

 

           

Районен съд - Дряново

Вх. № ВСС-9148/13.07.2018 г.

Мариета Спасова Спасова

 адм.ръководител - председател на

РС - Дряново

биография

публикувана на 16.07.2018 г

концепция

публикувана на 16.07.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 16.07.2018 г
               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 27/18.09.2018г.

 
ДВ бр. 81/02.10.2018г.

Окръжен съд - Пазарджик

Вх. № ВСС-13172/01.11.2018 г. Предложение

Вх. № ВСС-13172/01.11.2018 г.

Елеонора Петрова Серафимова

 административен ръководител - председател на ОС - Пазарджик

биография

публикувана на 02.11.2018 г.

концепция

публикувана на 02.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 02.11.2018 г

списък

публикуван на 13.11.2018 г.

атестация

становище

публикувано на 30.11.2018 г.

становище с въпроси

публикувани на 30.11.2018 г.

въпроси

публикувани на 03.12.2018 г.

 

  Протокол от общо събрание 07.12.2018 г.    

Районен съд - Белоградчик

Вх. № ВСС-13096/31.10.2018 г.

Божидарка Данчова Йосифова

 съдия в РС - Белоградчик

биография

публикувана на 01.11.2018 г.

концепция

публикувана на 01.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 01.11.2018 г

               

Вх. № ВСС-13193/01.11.2018 г.

Aнна Иванова Кайтазка

 съдия в РС - Белоградчик

биография

публикувана на 02.11.2018 г.

концепция

публикувана на 02.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 02.11.2018 г

               

Районен съд - Бургас

Вх. № ВСС-12839/25.10.2018 г.

   Дарина Кирчева Йорданова - съдия в Районен съд - Бургас

биография

публикувана на 26.10.2018 г.

концепция

публикувана на 26.10.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 26.10.2018 г

списък

публикуван на 13.11.2018 г.

атестация

въпроси

публикувани на 07.12.2018 г.

становище

публикувано на 11.12.2018 г.

становище

публикувано на 12.12.2018 г.

Протокол от общо събрание 14.12.2018 г.    

Вх. № ВСС-13197/01.11.2018 г.

   Aсен Тотев Радев - съдия в Районен съд - Бургас

биография

публикувана на 02.11.2018 г.

концепция

публикувана на 02.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 02.11.2018 г

атестация

въпроси

публикувани на 07.12.2018 г.

становище

публикувано на 12.12.2018 г.

становище

публикувано на 11.12.2018 г.

становище

публикувано на 11.12.2018 г.

отговори

публикувани на 13.12.2018 г.

становище

публикувано на 12.12.2018 г.

   

Районен съд - Елин Пелин

Вх. № ВСС-13138/31.10.2018 г.

Росица Генадиева Тодорова - Газибарова

 адм.ръководител - председател на

РС - Елин Пелин

биография

публикувана на 01.11.2018 г.

концепция

публикувана на 01.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 01.11.2018 г

списък

публикуван на 13.11.2018 г.

атестация     Протокол от общо събрание 07.12.2018 г.    

Районен съд - Златоград

Вх. № ВСС-13095/31.10.2018 г.

Динко Карамфилов Хаджиев - и.ф.

 адм.ръководител - председател на

РС - Златоград

биография

публикувана на 01.11.2018 г.

концепция

публикувана на 01.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 01.11.2018 г

               

Районен съд - Ивайловград

Вх. № ВСС-12958/29.10.2018 г.

   Живко Делчев Янков  - следовател в ОСлО в ОП-Хасково

биография

публикувана на 30.10.2018 г.

концепция

публикувана на 30.10.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.10.2018 г

               

Районен съд - Първомай

НЯМА ПОСТЪПИЛИ КАНДИДАТУРИ

Районен съд - Девня

НЯМА ПОСТЪПИЛИ КАНДИДАТУРИ

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 31/23.10.2018г.

 
ДВ бр. 90/30.10.2018г.

АдмС - Добрич

Вх. № ВСС-14442/29.11.2018 г.

   Красимира Керанова Иванова   - административен ръководител - председател на АдмС - Добрич

биография

публикувана на 30.11.2018 г.

концепция

публикувана на 30.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.11.2018 г

списък

публикуван на 11.12.2018 г.

             

АдмС - София област

Вх. № ВСС-14497/29.11.2018 г. Предложение

Вх. № ВСС-14497/29.11.2018 г.

   Мария Христова Попова   - административен ръководител - председател на АдмС - София област

биография

публикувана на 30.11.2018 г.

концепция

публикувана на 30.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.11.2018 г

               

АдмС - Плевен

Отказ

Вх. № ВСС-13982/19.11.2018 г.

   Полина Христова Богданова - Кучева  - административен ръководител - председател на АдмС - Плевен

 

биография

публикувана на 19.11.2018 г.

концепция

публикувана на 19.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 19.11.2018 г

               

Вх. № ВСС-14557/30.11.2018 г.

    Даниела Василева Дилова - административен ръководител - председател на РС - Плевен

биография

публикувана на 03.12.2018 г.

концепция

публикувана на 03.12.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 03.12.2018 г

               

Районен съд - Троян

Вх. № ВСС-14470/29.11.2018 г. Предложение

Вх. № ВСС-14470/29.11.2018 г.

   Петя Николова Гатева   - административен ръководител - председател на РС - Троян

биография

публикувана на 30.11.2018 г.

концепция

публикувана на 30.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.11.2018 г

списък

публикуван на 11.12.2018 г.

             
Районен съд - Тутракан

Вх. № ВСС-13989/19.11.2018 г.

  Георги Манолов Георгиев - съдия в Районен съд - Тутракан

биография

публикувана на 21.11.2018 г.

концепция

публикувана на 21.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 21.11.2018 г

списък

публикуван на 11.12.2018 г.

             

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 35/13.11.2018г.

 
ДВ бр. 97/23.11.2018г.
Районен съд - Девня                      
Районен съд - Кърджали

Предложение

Вх. № ВСС-15200/11.12.2018 г.

  Здравка Иванова Дечева - Запрянова - съдия в Районен съд - Кърджали

биография

публикувана на 12.12.2018 г.

концепция

публикувана на 12.12.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.12.2018 г

               
Районен съд - Първомай                      
Районен съд - Разлог                      
Районен съд - Сливница                      

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 37/27.11.2018г.

ДВ бр. 101/07.12.2018г.

АдмС-Варна                      
АдмС-Благоевград                      
АС-Варна                      
РС-Видин                      
РС-Кула                      
РС-Момчилград                      
РС-Силистра                      

Някои от документите са в pdf формат.
Ако нямате инсталиран Adobe Reader, може да го изтеглите от тук

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд