Обява Орган на съдебната власт Входящ № / Кандидат Биография Концепция / Декларация за имотното състояние и произход на средствата

Списък

допуснати /

недопуснати

 

Атестация Становища и въпроси/ Отговори Становище КПЕ

Протокол от общо събрание

Дата на събеседване Постъпили жалби

Вх

Съдебен акт на ВАС

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решения по протокол № 51/19.12.2017г. и протокол № 1/17.01.2018г. 

 
РС - Горна Оряховица

Вх. № ВСС-2084/19.02.2018 г.

Златина Пламенова Личева - Денева - съдия в РС - Горна Оряховица

биография

публикувана на 20.02.2018 г.

концепция

публикувана на 20.02.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 20.02.2018 г

списък

публикуван на 13.05.2019 г.

             

Вх. № ВСС-2086/19.02.2018 г.

Росица Велкова Иванова - Стойчева - съдия в СРС

ОТКАЗ

(Вх. № ВСС - 2086/24.04.2019 г.)

биография

публикувана на 20.02.2018 г.

концепция

публикувана на 20.02.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 20.02.2018 г
               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 13/24.04.2018г.

 
ДВ бр. 38/08.05.2018г.
Софийски градски съд
 

Вх. № ВСС-6841/07.06.2018 г.

Евгени Димитров Георгиев

съдия в Софийски градски съд

биография

публикувана на 08.06.2018 г.

концепция

публикувана на 08.06.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.06.2018 г

списък

публикуван на 06.11.2018 г.

атестация

становище

публикувано на 13.06.2018 г.

становище

публикувано на 26.06.2018 г.

становище

публикувано на 19.11.2018 г.

въпроси

публикувани на 19.11.2018 г.

становище

публикуванo на 21.11.2018 г.

отговори

публикувани на 26.11.2018 г.

становище

публикувано на 07.11.2018 г.

Протокол от общо събрание 27.11.2018 г. Жалба с вх. № ВСС-6841/03.12.2018 г. от Евгени Георгиев срещу решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 2 от протокол № 37 от 27.11.2018 г. Определение по хода на делото от 04.02.2019 г., по адм. д. № 14988/2018 г. по описа на ВАС

Вх. № ВСС-6726/07.06.2018 г.

Алексей Боянов Трифонов

съдия в Софийски апелативен съд

биография

публикувана на 08.06.2018 г

концепция

публикувана на 08.06.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.06.2018 г
атестация

въпроси

публикувани на 19.11.2018 г.

становище с въпроси

публикувани на 21.11.2018 г.

становище

публикувано на 07.11.2018 г.

   

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 27/18.09.2018г.

 
ДВ бр. 81/02.10.2018г.

Районен съд - Белоградчик

Вх. № ВСС-13096/31.10.2018 г.

Божидарка Данчова Йосифова

 съдия в РС - Белоградчик

биография

публикувана на 01.11.2018 г.

концепция

публикувана на 01.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 01.11.2018 г

               

Вх. № ВСС-13193/01.11.2018 г.

Aнна Иванова Кайтазка

 съдия в РС - Белоградчик

биография

публикувана на 02.11.2018 г.

концепция

публикувана на 02.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 02.11.2018 г

               

Районен съд - Златоград

Вх. № ВСС-13095/31.10.2018 г.

Динко Карамфилов Хаджиев - и.ф.

 адм.ръководител - председател на

РС - Златоград

биография

публикувана на 01.11.2018 г.

концепция

публикувана на 01.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 01.11.2018 г

        Протокол от общо събрание      

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 31/23.10.2018г.

 
ДВ бр. 90/30.10.2018г.

АдмС - София област

Вх. № ВСС-14497/29.11.2018 г. Предложение

Вх. № ВСС-14497/29.11.2018 г.

   Мария Христова Попова   - административен ръководител - председател на АдмС - София област

биография

публикувана на 30.11.2018 г.

концепция

публикувана на 30.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.11.2018 г

списък

публикуван на 08.04.2019 г.

атестация

въпроси

публикувани на 14.05.2019 г.

становище

публикувано на 13.05.2019 г.

Протокол от общо събрание 21.05.2019 г.    

АдмС - Плевен

Отказ

Вх. № ВСС-13982/19.11.2018 г.

   Полина Христова Богданова - Кучева  - административен ръководител - председател на АдмС - Плевен

 

биография

публикувана на 19.11.2018 г.

концепция

публикувана на 19.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 19.11.2018 г

               

Вх. № ВСС-14557/30.11.2018 г.

    Даниела Василева Дилова - административен ръководител - председател на РС - Плевен

биография

публикувана на 03.12.2018 г.

концепция

публикувана на 03.12.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 03.12.2018 г

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 35/13.11.2018г.

 
ДВ бр. 97/23.11.2018г.
Районен съд - Кърджали

Предложение

Вх. № ВСС-15200/11.12.2018 г.

  Здравка Иванова Дечева - Запрянова - съдия в Районен съд - Кърджали

биография

публикувана на 12.12.2018 г.

концепция

публикувана на 12.12.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.12.2018 г

списък

публикуван на 20.05.2019 г.

             
Районен съд - Разлог

Предложение

Вх. № ВСС-15482/17.12.2018 г.

  Велина Иванова Полежанова - и.ф. административен ръководител - председател на  Районен съд - Разлог

биография

публикувана на 18.12.2018 г.

концепция

публикувана на 18.12.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 18.12.2018 г

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 4/05.02.2019г.

ДВ бр. 14/15.02.2019г.

Районен съд - Кубрат

Вх. № ВСС-3332/14.03.2019 г.

  Диана Петрова Енева - съдия в Районен съд - Кубрат

биография

публикувана на 15.03.2019 г.

концепция

публикувана на 15.03.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 15.03.2019 г

списък

публикуван на 27.03.2019 г.

             

Вх. № ВСС-3518/18.03.2019 г.

  Албена Дякова Великова - и.ф. административен ръководител -  председател на  Районен съд - Кубрат

биография

публикувана на 19.03.2019 г.

концепция

публикувана на 19.03.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 19.03.2019 г

             

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 9/12.03.2019г.

ДВ бр. 24/22.03.2019г.
Окръжен съд - Пловдив

Вх. № ВСС-4902/15.04.2019 г.

  Иван Георгиев Калибацев -  административен ръководител -  председател на  Районен съд - Пловдив

биография

публикувана на 16.04.2019 г.

концепция

публикувана на 16.04.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 16.04.2019 г

списък

публикуван на 13.05.2019 г.

             
Окръжен съд - Търговище

Вх. № ВСС-4899/15.04.2019 г.

  Мирослав Николов Митев -  съдия в Окръжен съд - Търговище

биография

публикувана на 16.04.2019 г.

концепция

публикувана на 16.04.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 16.04.2019 г

               
Районен съд - Велико Търново

Предложение

Вх. № ВСС-5126/19.04.2019 г.

  Младен Петров Димитров - зам. административен ръководител - зам. председател на  Районен съд - Велико Търново

биография

публикувана на 23.04.2019г.

концепция

публикувана на 23.04.2019г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 23.04.2019г.

               
Районен съд - Дулово

Вх. № ВСС-5143/22.04.2019г. 
   Емил Василев Николаев - съдия в Районен съд - Дулово

биография

публикувана на 23.04.2019г.

концепция

публикувана на 23.04.2019г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 23.04.2019г.

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол №13/09.04.2019.2019г.

ДВ бр. 33/19.04.2019г.
Апелативен съд - Пловдив                      
Окръжен съд - Кърджали

Вх. № ВСС-5855/14.05.2019 г.

  Веселина Атанасова Кашикова - Иванова - зам. административен ръководител - зам. председател на  Окръжен съд - Кърджали

биография

публикувана на 16.05.2019 г.

концепция

публикувана на 16.05.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 16.05.2019 г.

               
Районен съд - Ардино                      
Районен съд - Асеновград

Вх. № ВСС-60710/17.05.2019 г.

  Иван Георгиев Шейтанов -  административен ръководител -  председател на  Районен съд - Асеновград

биография

публикувана на 20.05.2019 г.

концепция

публикувана на 20.05.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 20.05.2019 г.

               
Районен съд - Девня                      
Районен съд - Първомай                      
Районен съд - Тервел                      

Някои от документите са в pdf формат.
Ако нямате инсталиран Adobe Reader, може да го изтеглите от тук

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд