Обява Орган на съдебната власт Входящ № / Кандидат Биография Концепция / Декларация за имотното състояние и произход на средствата

Списък

допуснати /

недопуснати

 

Атестация Становища и въпроси/ Отговори Становище КПЕ

Протокол от общо събрание

Дата на събеседване Постъпили жалби

Вх

Съдебен акт на ВАС

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол №31/01.10.2019 г.

ДВ бр. 80/11.10.2019 г.

Окръжен съд - Русе

Вх. № ВСС-13432/07.11.2019 г. 

Йордан Минков Дамаскинов - съдия в Окръжен съд-Русе

биография

публикувана на 07.11.2019 г.

концепция

публикувана на 07.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 07.11.2019 г.

списък

публикуван на 25.01.2021 г.

атестация

въпроси

публикувани на 16.02.2021г.

отговори

публикувани на 18.02.2021г.

становище

публикувано на 03.02.2021г.

Протокол от общо събрание 23.02.2021 г.    

Вх. № ВСС-13583/11.11.2019 г. 

Росица Радославова Радославова - съдия в Окръжен съд-Русе

биография

публикувана на 11.11.2019 г

концепция

публикувана на 11.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.11.2019 г. 

атестация

въпроси

публикувани на 16.02.2021г.

становище

публикувано на 03.02.2021г.

   

Районен съд - Севлиево

Предложение

Вх. № ВСС-13179/04.11.2019 г. 
Станислав Иванов Цветков - съдия в Районен  съд  - Севлиево

биография

публикувана на 05.11.2019 г.

концепция

публикувана на 05.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 05.11.2019 г.

               

Районен съд - Царево

Вх. № ВСС-13514/08.11.2019 г. 

Мария Атанасова Москова - и.ф. административен ръководител-председател на Районен съд - Царево

биография

публикувана на 11.11.2019 г.

концепция

публикувана на 11.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.11.2019 г.

               

Районен съд - Пирдоп

Вх. № ВСС-13498/08.11.2019 г. 

Симеон Горанов Гюров - административен ръководител-председател на Районен съд - Пирдоп

биография

публикувана на 11.11.2019 г.

концепция

публикувана на 11.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.11.2019 г.

               

Районен съд - Стара Загора

Вх. № ВСС-13107/01.11.2019 г. 

Милена Кирова Костова-Колева - административен ръководител-председател на Районен съд-Стара Загора

биография

публикувана на 04.11.2019 г.

концепция

публикувана на 04.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 04.11.2019 г.

списък

публикуван на 07.12.2020 г.

атестация

въпроси

публикувани на 04.02.2021г.

отговори

публикувани на 05.02.2021г.

становище

публикувано на 07.12.2020г.

Протокол от общо събрание 09.02.2021 г.    

Районен съд - Бяла

Предложение

Вх. № ВСС-13413/07.11.2019 г. 

Ивелина Илиева Кeллева-Бонева - съдия в Районен съд-Бяла

биография

публикувана на 07.11.2019 г.

концепция

публикувана на 07.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 07.11.2019 г.

списък

публикуван на 25.01.2021 г.

атестация  

становище

публикувано на 19.02.2021г.

Протокол от общо събрание

09.03.2021 г.

Решение
на СК на ВСС по пр. № 05/16.02.2021 г., т. 18

   

Вх. № ВСС-13500/08.11.2019 г. 

Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова-административен ръководител-председател на Районен съд-Бяла

биография

публикувана на 11.11.2019 г.

концепция

публикувана на 11.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.11.2019 г.

Процедурата за избор по отношение на кандидата е прекратена с

решение на СК на ВСС по пр. № 05/16.02.2021 г., т. 13.1

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 35/29.10.2019 г.

ДВ бр. 89/12.11.2019 г.
Районен съд - Самоков

Предложение

Вх. № ВСС-15202/12.12.2019 г. 

Янко Венциславов Чавеев - административен ръководител-председател на Районен съд-Самоков

биография

публикувана на 13.12.2019 г.

концепция

публикувана на 13.12.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 13.12.2019 г.

               
Районен съд - Карнобат

Вх. № ВСС-15220/12.12.2019 г. 

Татяна Станчева Станчева-Иванова - административен ръководител-председател на Районен съд-Карнобат

биография

публикувана на 12.12.2019 г.

концепция

публикувана на 12.12.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.12.2019 г.

               
Районен съд - Плевен

Вх. № ВСС-14742/04.12.2019 г. 

Тодор Илиев Тихолов - съдия в Районен съд-Никопол

 

 

биография

публикувана на 04.12.2019 г.

концепция

публикувана на 04.12.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 04.12.2019 г.

               

Вх. № ВСС-14942/09.12.2019 г. 

Светослава Михайлова Цонева - и.ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Плевен

биография

публикувана на 10.12.2019 г.

концепция

публикувана на 10.12.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.12.2019 г.

               

Вх. № ВСС-15139/11.12.2019 г. 

Вера Светославова Найденова - съдия в Районен съд-Плевен

биография

публикувана на 12.12.2019 г.

концепция

публикувана на 12.12.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.12.2019 г.

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решения по протокол № 41/10.12.2019 г. и протокол № 42/17.12.2019 г.

ДВ бр. 2/07.01.2020 г.
Административен съд-Габрово

Вх. № ВСС-895/24.01.2020 г. 

Галин Николов Косев - съдия в Административен съд-Габрово

биография

публикувана на 27.01.2020 г.

концепция

публикувана на 27.01.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 27.01.2020 г.

               

Вх. № ВСС-1339/04.02.2020 г. 

Емилия Кирилова Кирова-Тодорова - съдия в Административен съд-Габрово

биография

публикувана на 05.02.2020 г.

концепция

публикувана на 05.02.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 05.02.2020 г

               
Окръжен съд-Монтана

Вх. № ВСС-1144/30.01.2020 г. 

Милена Цветанова Бранкова - административен ръководител-председател на Окръжен съд-Монтана

биография

публикувана на 31.01.2020 г.

концепция

публикувана на 31.01.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 31.01.2020 г.

               
Окръжен съд-Разград

Вх. № ВСС-1401/05.02.2020 г. 

Лазар Йорданов Мичев - и.ф. административен ръководител-председател на Окръжен съд-Разград

биография

публикувана на 07.02.2020 г.

концепция

публикувана на 07.02.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 07.02.2020 г.

списък

публикуван на 25.01.2021 г.

атестация

въпроси

публикувани на 09.02.2021г.

отговори

публикувани на 15.02.2021г.

становище

публикувано на 03.02.2021г.

Протокол от общо събрание 16.02.2021 г.    
Окръжен съд-Търговище

Вх. № ВСС-1100/29.01.2020 г. 

Татяна Димитрова Даскалова - съдия в Окръжен съд-Търговище

биография

публикувана на 30.01.2020 г.

концепция

публикувана на 30.01.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.01.2020 г.

списък

публикуван на 14.12.2020 г.

атестация

въпроси

публикувани на 27.01.2021г.

отговори

публикувани на 29.01.2021г.

становище

публикувано на 14.12.2020г.

Протокол от общо събрание 02.02.2021 г.    

Вх. № ВСС-1402/05.02.2020 г. 

Мирослав Николов Митев - съдия в Окръжен съд-Търговище

биография

публикувана на 07.02.2020 г.

концепция

публикувана на 07.02.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 07.02.2020 г.

атестация

въпроси

публикувани на 27.01.2021г.

отговори

публикувани на 01.02.2021г.

становище

публикувано на 14.12.2020г.

   
Районен съд-Генерал Тошево

Вх. № ВСС-1397/05.02.2020 г. 

Росен Минков Стоянов - административен ръководител-председател на Районен съд-Генерал Тошево

биография

публикувана на 07.02.2020 г.

концепция

публикувана на 07.02.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 07.02.2020 г.

               
Районен съд-Елена

Вх. № ВСС-1484/06.02.2020 г. 

Пейо Иванов Приходков - административен ръководител-председател на Районен съд-Елена

биография

публикувана на 07.02.2020 г.

концепция

публикувана на 07.02.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 07.02.2020 г.

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 2/28.01.2020 г. 

ДВ бр. 11/07.02.2020 г.
Районен съд-Добрич

Вх. № ВСС-2495/26.02.2020 г. 

Анна Великова Александрова - административен ръководител-председател на Районен съд-Добрич

биография

публикувана на 27.02.2020 г.

концепция

публикувана на 27.02.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 27.02.2020 г.

списък

публикуван на 07.12.2020 г.

атестация

въпроси

публикувани на 04.02.2021г.

отговори

публикувани на 08.02.2021г.

становище

публикувано на 07.12.2020г.

Протокол от общо събрание 09.02.2021 г.    
Районен съд-Нова Загора

Вх. № ВСС-2582/28.02.2020 г. 

Росица Стоянова Ненова - съдия в Районен съд-Нова Загора

биография

публикувана на 02.03.2020 г.

концепция

публикувана на 02.03.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 02.03.2020 г.

               
Районен съд-Павликени

Вх. № ВСС-2828/06.03.2020 г. 

Румена Пенева Фоти - съдия в Софийски районен съд

биография

публикувана на 10.03.2020 г.

концепция

публикувана на 10.03.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.03.2020 г.

               
Районен съд-Поморие

Вх. № ВСС-2801/06.03.2020 г. 

Нася Иванова Япаджиева - административен ръководител-председател на Районен съд-Поморие

биография

публикувана на 06.03.2020 г.

концепция

публикувана на 06.03.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 06.03.2020 г.

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 7/25.02.2020 г. 

ДВ бр. 19/06.03.2020 г.

Подаване на документи да се осъществява по пощата

Военно-апелативен съд

Вх. № ВСС-3646/03.04.2020 г. 

полк. Румен Любенов Петков - съдия във Военно-апелативен съд

биография

публикувана на 06.04.2020 г.

концепция

публикувана на 06.04.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 06.04.2020 г.

               

Вх. № ВСС-3800/08.04.2020 г. 

полк. Димитър Ангелов Фикиин - административен ръководител-председател на Военно-апелативен съд

биография

публикувана на 09.04.2020 г.

концепция

публикувана на 09.04.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 09.04.2020 г.

               
Окръжен съд-Враца

Вх. № ВСС-3645/03.04.2020 г. 

Надя Георгиева Пеловска-Дилкова - съдия в Окръжен съд-Враца

биография

публикувана на 06.04.2020 г.

концепция

публикувана на 06.04.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 06.04.2020 г.

               
Окръжен съд-Силистра

Вх. № ВСС-3776/08.04.2020 г. 

Пламен Неделчев Димитров - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд-Силистра

биография

публикувана на 09.04.2020 г.

концепция

публикувана на 09.04.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 09.04.2020 г.

        Протокол от общо събрание      
Районен съд-Балчик

Вх. № ВСС-3624/03.04.2020 г. 

Даниела Йорданова Игнатова - съдия в Районен съд-Балчик

биография

публикувана на 06.04.2020 г.

концепция

публикувана на 06.04.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 06.04.2020 г.

               
Районен съд-Ловеч

Вх. № ВСС-3475/27.03.2020 г. 

Мария Димова Шолекова - административен ръководител-председател на Районен съд-Ловеч

биография

публикувана на 30.03.2020 г.

концепция

публикувана на 30.03.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.03.2020 г.

               
Районен съд-Омуртаг

Вх. № ВСС-3782/08.04.2020 г. 

Невяна Пейчева Захариева - административен ръководител-председател на Районен съд-Омуртаг

биография

публикувана на 09.04.2020 г.

концепция

публикувана на 09.04.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 09.04.2020 г.

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 14/28.04.2020 г. 

ДВ бр. 47/22.05.2020 г.
Апелативен съд-Велико Търново

Предложение

Вх. № ВСС-5909/18.06.2020 г. 

Янко Манолов Янев - и. ф. административен ръководител-председател на Апелативен съд-Велико Търново

биография

публикувана на 22.06.2020 г.

концепция

публикувана на 22.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 22.06.2020 г.

списък

публикуван на 07.12.2020 г.

атестация

въпроси

публикувани на 19.01.2021г.

отговори

публикувани на 25.01.2021г.

становище

публикувано на 07.12.2020г.

Протокол от общо събрание 26.01.2021 г.    
Районен съд-Айтос

Вх. № ВСС-5848/17.06.2020 г. 

Мария Йорданова Дучева - и. ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Айтос

биография

публикувана на 19.06.2020 г.

концепция

публикувана на 19.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 19.06.2020 г.

               
Районен съд-Бяла Слатина

Вх. № ВСС-5850/17.06.2020 г. 

Ивайло Параскевов Шабански - съдия в Районен съд-Бяла Слатина

биография

публикувана на 19.06.2020 г.

концепция

публикувана на 19.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 19.06.2020 г.

               
Районен съд-Казанлък

Вх. № ВСС-5897/18.06.2020 г. 

Радослава Николова Маждракова - и. ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Казанлък

биография

публикувана на 22.06.2020 г.

концепция

публикувана на 22.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 22.06.2020 г.

               
Районен съд-Козлодуй

Вх. № ВСС-6009/22.06.2020 г. 

Адриана Георгиева Добрева - съдия в Районен съд-Козлодуй

биография

публикувана на 23.06.2020 г.

концепция

публикувана на 23.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 23.06.2020 г.

               

Вх. № ВСС-6029/22.06.2020 г. 

Жаклин Георгиева Димитрова-Алексиева - съдия в Районен съд-Козлодуй

биография

публикувана на 23.06.2020 г.

концепция

публикувана на 23.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 23.06.2020 г.

               
Районен съд-Малко Търново

Вх. № ВСС-6010/22.06.2020 г. 

Чанко Петков Петков - и. ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Малко Търново

биография

публикувана на 25.06.2020 г.

концепция

публикувана на 25.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 25.06.2020 г.

               
Районен съд-Несебър

Вх. № ВСС-5937/19.06.2020 г. 

Мария Маркова Берберова-Георгиева - съдия в Районен съд-Несебър

биография

публикувана на 22.06.2020 г.

концепция

публикувана на 22.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 22.06.2020 г.

               
Районен съд-Никопол

Вх. № ВСС-5894/18.06.2020 г. 

Галя Величкова Наумова - и. ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Никопол

биография

публикувана на 22.06.2020 г.

концепция

публикувана на 22.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 22.06.2020 г.

               
Районен съд-Сливен

Вх. № ВСС-5994/22.06.2020 г. 

Живка Кирилова Желязкова-Спирова - и. ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Сливен

биография

публикувана на 23.06.2020 г.

концепция

публикувана на 23.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 23.06.2020 г.

               

Вх. № ВСС-6080/23.06.2020 г. 

Иван Манчев Димитров - съдия в Районен съд-Сливен

биография

публикувана на 24.06.2020 г.

концепция

публикувана на 24.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 24.06.2020 г.

               
Районен съд-Трявна

Вх. № ВСС-5582/11.06.2020 г. 

Пламен Борисов Евгениев - съдия в Специализиран наказателен съд

биография

публикувана на 12.06.2020 г.

концепция

публикувана на 12.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.06.2020 г.

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 17/02.06.2020 г. 

ДВ бр. 54/16.06.2020 г.
Апелативен съд - Бургас

Вх. № ВСС-6986/14.07.2020 г. 

Деница Вълева Вълкова - административен ръководител-председател на Апелативен съд-Бургас

биография

публикувана на 16.07.2020 г.

концепция

публикувана на 16.07.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 16.07.2020 г.

   

становище

публикувано на 16.07.2020г.

становище

публикувано на 16.07.2020г.

становище

публикувано на 16.07.2020г.

становище

публикувано на 16.07.2020г

становище

         

Предложение

Вх. № ВСС-6990/14.07.2020 г. 

Пламен Ангелов Синков - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд-Бургас

биография

публикувана на 16.07.2020 г.

концепция

публикувана на 16.07.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 16.07.2020 г.

               
Районен съд - Русе

Вх. № ВСС-7156/17.07.2020 г. 

Пламен Георгиев Ченджиев - административен ръководител-председател на Районен съд-Русе

биография

публикувана на 20.07.2020 г.

концепция

публикувана на 20.07.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 20.07.2020 г.

               

Вх. № ВСС-7166/17.07.2020 г. 

Елена Иванова Балджиева - съдия в Районен съд-Русе

биография

публикувана на 20.07.2020 г.

концепция

публикувана на 20.07.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 20.07.2020 г.

               

Вх. № ВСС-7175/17.07.2020 г. 

Мирослав Архангелов Йорданов - съдия в Районен съд-Русе

биография

публикувана на 20.07.2020 г.

концепция

публикувана на 20.07.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 20.07.2020 г.

   

становище

публикувано на 01.02.2021г.

         

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 26/21.07.2020 г. 

ДВ бр. 68/31.07.2020 г.
Административен съд-Смолян

Вх. № ВСС-8595/24.08.2020 г. 

Игнат Цветков Колчев - административен ръководител-председател на Административен съд-Смолян

биография

публикувана на 25.08.2020 г.

концепция

публикувана на 25.08.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 25.08.2020 г.

               
Районен съд-Свищов

Вх. № ВСС-8761/26.08.2020 г. 

Ани Борисова Георгиева - съдия в Районен съд-Тетевен

биография

публикувана на 28.08.2020 г.

концепция

публикувана на 28.08.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 28.08.2020 г.

               

Вх. № ВСС-8842/28.08.2020 г. 

Пенка Борисова Йорданова - административен ръководител-председател на Районен съд-Свищов

биография

публикувана на 28.08.2020 г.

концепция

публикувана на 28.08.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 28.08.2020 г.

               
Районен съд-Червен бряг

Вх. № ВСС-8827/28.08.2020 г. 

Йохан Мирославов Дженов - съдия в Районен съд-Червен бряг

биография

публикувана на 28.08.2020 г.

концепция

публикувана на 28.08.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 28.08.2020 г.

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 30/01.09.2020 г. 

ДВ бр. 80/11.09.2020 г.
Окръжен съд-Ловеч

Вх. № ВСС-10360/09.10.2020 г. 

Магдалена Дочева Станчевска - заместник на административния ръководител-заместник-председател на Окръжен съд-Ловеч

биография

публикувана на 09.10.2020 г.

концепция

публикувана на 09.10.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 09.10.2020 г.

               
Районен съд-Левски

Предложение

Вх. № ВСС-10532/12.10.2020 г. 

Десислава Константинова Николаева-Георгиева - съдия в Районен съд-Левски

биография

публикувана на 13.10.2020 г.

концепция

публикувана на 13.10.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 13.10.2020 г.

списък

публикуван на 16.11.2020 г.

             
Районен съд-Тетевен

Вх. № ВСС-10313/08.10.2020 г. 

Калина Димитрова Кънчева - административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура-Тетевен

биография

публикувана на 09.10.2020 г.

концепция

публикувана на 09.10.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 09.10.2020 г.

Процедурата за избор е прекратена с

решение на СК на ВСС по пр. № 2/26.01.2021 г., т. 7

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 32/29.09.2020 г. 

ДВ бр. 87/09.10.2020 г.
Административен съд-Хасково

Предложение

Вх. № ВСС-11643/09.11.2020 г. 

Василка Кънева Желева - съдия в Административен съд-Хасково

биография

публикувана на 10.11.2020 г.

концепция

публикувана на 10.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.11.2020 г.

               

Вх. № ВСС-11697/10.11.2020 г. 

Иван Статев Маринов - административен ръководител-председател на Районен съд-Димитровград

биография

публикувана на 11.11.2020 г.

концепция

публикувана на 11.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.11.2020 г.

               
Окръжен съд-Плевен

Вх. № ВСС-11497/05.11.2020 г. 

Силвия Цветкова Кръстева - съдия в Окръжен съд-Плевен

биография

публикувана на 09.11.2020 г.

концепция

публикувана на 09.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 09.11.2020 г.

               

Вх. № ВСС-11629/09.11.2020 г. 

Екатерина Тихомирова Георгиева-Панова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд-Плевен, и. ф.  административен ръководител-председател на Окръжен съд-Плевен

биография

публикувана на 10.11.2020 г.

концепция

публикувана на 10.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.11.2020 г.

               

Вх. № ВСС-11648/09.11.2020 г. 

Весела Любомирова Сахатчиева - съдия в Окръжен съд-Плевен

биография

публикувана на 10.11.2020 г.

концепция

публикувана на 10.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.11.2020 г.

               
Районен съд-Костинброд

Вх. № ВСС-11361/03.11.2020 г. 

Аксиния Борисова Атанасова - и. ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Костинброд

биография

публикувана на 04.11.2020 г.

концепция

публикувана на 04.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 04.11.2020 г.

               
Районен съд-Своге

Вх. № ВСС-11132/27.10.2020 г. 

Румен Атанасов Стойнов - административен ръководител-председател на Районен съд-Своге

биография

публикувана на 05.11.2020 г.

концепция

публикувана на 05.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 05.11.2020 г.

списък

публикуван на 25.01.2021 г.

атестация

въпроси

публикувани на 09.02.2021г.

отговори

публикувани на 12.02.2021г.

становище

публикувано на 03.02.2021г.

Протокол от общо събрание 16.02.2021 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 37/27.10.2020 г. 

ДВ бр. 95/06.11.2020 г.
Окръжен съд-Смолян

Вх. № ВСС-12952/10.12.2020 г. 

Петър Христов Маргаритов - административен ръководител-председател на Районен съд-Смолян

биография

публикувана на 11.12.2020 г.

концепция

публикувана на 11.12.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.12.2020 г.

Решение на КАК-СК по пр. 40/14.12.2020 г., т. 5.8              
Районен съд-Сандански

Вх. № ВСС-12692/07.12.2020 г. 

Рая Димитрова Манолева - съдия в Районен съд-Сандански

биография

публикувана на 08.12.2020 г.

концепция

публикувана на 08.12.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.12.2020 г.

Решение на КАК-СК по пр. 40/14.12.2020 г., т. 5.6              

Вх. № ВСС-12808/08.12.2020 г. 

Стойка Илиева Янева - съдия в Районен съд-Сандански

биография

публикувана на 09.12.2020 г.

концепция

публикувана на 09.12.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 09.12.2020 г.

             

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 42/01.12.2020 г. 

ДВ бр. 01/05.01.2021 г.
Районен съд-Ардино Няма постъпили кандидатури.
Районен съд-Бургас

Вх. № ВСС-1545/04.02.2021 г. 

Евгени Мирославов Узунов - съдия в Районен съд-Бургас

биография

публикувана на 05.02.2021 г.

концепция

публикувана на 05.02.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 05.02.2021 г.

               
Районен съд-Габрово

Вх. № ВСС-1549/04.02.2021 г. 

Пламен Пантев Денев - и.ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Габрово

биография

публикувана на 05.02.2021 г.

концепция

публикувана на 05.02.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 05.02.2021 г.

               

Вх. № ВСС-1687/05.02.2021 г. 

Христо Тотев Христов - съдия в Районен съд-Габрово

биография

публикувана на 08.02.2021 г.

концепция

публикувана на 08.02.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.02.2021 г.

               
Районен съд-Гълъбово Няма постъпили кандидатури.
Районен съд-Мадан Няма постъпили кандидатури.
Районен съд-Монтана

Вх. № ВСС-1486/03.02.2021 г. 

Десислава Цветкова Миланова - съдия в Районен съд-Монтана

биография

публикувана на 04.02.2021 г.

концепция

публикувана на 04.02.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 04.02.2021 г.

               
Районен съд-Нови пазар Няма постъпили кандидатури.
Районен съд-Оряхово Няма постъпили кандидатури.
Районен съд-Панагюрище Няма постъпили кандидатури.
Районен съд-Първомай Няма постъпили кандидатури.
Районен съд-Средец Няма постъпили кандидатури.
Районен съд-Тервел Няма постъпили кандидатури.
Районен съд-Тополовград

Вх. № ВСС-1165/05.02.2021 г. 

Иван Христов Христов - и.ф. административен ръководител-председател на РС-Тополовград

биография

публикувана на 08.02.2021 г.

концепция

публикувана на 08.02.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.02.2021 г.

               
Районен съд-Чепеларе Няма постъпили кандидатури.

Някои от документите са в pdf формат.
Ако нямате инсталиран Adobe Reader, може да го изтеглите от тук

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд