Обява Орган на съдебната власт Входящ № / Кандидат Биография Концепция / Декларация за имотното състояние и произход на средствата

Списък

допуснати /

недопуснати

 

Атестация Становища и въпроси/ Отговори Становище КПЕ

Протокол от общо събрание

Дата на събеседване Постъпили жалби

Вх

Съдебен акт на ВАС

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решения по протокол № 51/19.12.2017г. и протокол № 1/17.01.2018г. 

 
РС - Горна Оряховица

Вх. № ВСС-2084/19.02.2018 г.

Златина Пламенова Личева - Денева - съдия в РС - Горна Оряховица

биография

публикувана на 20.02.2018 г.

концепция

публикувана на 20.02.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 20.02.2018 г
               

Вх. № ВСС-2086/19.02.2018 г.

Росица Велкова Иванова - Стойчева - съдия в СРС

биография

публикувана на 20.02.2018 г.

концепция

публикувана на 20.02.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 20.02.2018 г
               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 08/27.02.2018г.

 
 
РС - Велинград

Вх. № ВСС-4238/13.04.2018 г.

Асен Димитров Палавеев -прокурор в РП - Велинград

биография

публикувана на 13.04.2018 г.

концепция

публикувана на 13.04.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 13.04.2018 г

списък

публикуван на 29.01.2019 г.

 

въпроси

публикувани на 20.02.2019 г.

становище

публикувано на 20.02.2019 г.

Протокол от общо събрание 26.02.2019 г.    

Вх. № ВСС-4305/16.04.2018 г.

Валентина Драгиева Иванова - съдия в РС - Велинград

биография

публикувана на 17.04.2018 г.

концепция

публикувана на 17.04.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 17.04.2018 г
 

въпроси

публикувани на 20.02.2019 г.

становище

публикувано на 20.02.2019 г.

   

Вх. № ВСС-4355/16.04.2018 г.

Недко Цолов Петров - следовател в НСлС

Oтказ

биография

публикувана на 17.04.2018 г.

концепция

публикувана на 17.04.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 17.04.2018 г
         

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 11/27.03.2018г.

 
ОС - Пловдив

Вх. № ВСС-4869/30.04.2018 г.

Веселин Димитров Хаджиев - съдия в ОС - Пловдив

биография

публикувана на 30.04.2018 г.

концепция

публикувана на 30.04.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.04.2018 г

списък

публикуван на 13.11.2018 г.

атестация

становище

публикувано на 27.11.2018 г.

въпроси

публикувани на 03.12.2018 г.

становище

публикувано на 28.11.2018 г.

Протокол от общо събрание 29.01.2019 г.    
РС - Велики Преслав

Вх. № ВСС-4854/30.04.2018 г.

Росица Маринова Томова - следовател в ОСлО на ОП - Шумен

биография

публикувана на 30.04.2018 г.

концепция

публикувана на 30.04.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.04.2018 г

списък

публикуван на 13.11.2018 г.

 

въпроси

публикувани на 07.12.2018 г.

    Извлечение от протокол 01/15.01.2019 г., т. 20 на СК на ВСС    

Вх. № ВСС-4915/02.05.2018 г.

Дияна Димова Петрова - и.ф. Административен ръководител-Председател на РС-Велики Преслав

биография

публикувана на 03.05.2018 г.

концепция

публикувана на 03.05.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 03.05.2018 г
 

въпроси

публикувани на 07.12.2018 г.

отговори

публикувани на 18.01.2019 г.

       

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 13/24.04.2018г.

 
ДВ бр. 38/08.05.2018г.
Софийски градски съд
 

Вх. № ВСС-6841/07.06.2018 г.

Евгени Димитров Георгиев

съдия в Софийски градски съд

биография

публикувана на 08.06.2018 г.

концепция

публикувана на 08.06.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.06.2018 г

списък

публикуван на 06.11.2018 г.

атестация

становище

публикувано на 13.06.2018 г.

становище

публикувано на 26.06.2018 г.

становище

публикувано на 19.11.2018 г.

въпроси

публикувани на 19.11.2018 г.

становище

публикуванo на 21.11.2018 г.

отговори

публикувани на 26.11.2018 г.

становище

публикувано на 07.11.2018 г.

Протокол от общо събрание 27.11.2018 г. Жалба с вх. № ВСС-6841/03.12.2018 г. от Евгени Георгиев срещу решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 2 от протокол № 37 от 27.11.2018 г. Определение по хода на делото от 04.02.2019 г., по адм. д. № 14988/2018 г. по описа на ВАС

Вх. № ВСС-6726/07.06.2018 г.

Алексей Боянов Трифонов

съдия в Софийски апелативен съд

биография

публикувана на 08.06.2018 г

концепция

публикувана на 08.06.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.06.2018 г
атестация

въпроси

публикувани на 19.11.2018 г.

становище с въпроси

публикувани на 21.11.2018 г.

становище

публикувано на 07.11.2018 г.

   

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 18/05.06.2018г.

 
ДВ бр. 50/15.06.2018г.

Специализиран наказателен съд

Вх. № ВСС-8580/05.07.2018 г.

Мария Василева Карагьозова

съдия в Софийски районен съд

биография

публикувана на 06.07.2018 г.

концепция

публикувана на 06.07.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 06.07.2018 г

списък

публикуван на 04.12.2018 г.

атестация

становище

публикувано на 11.07.2018 г.

въпроси

публикувани на 29.01.2019 г.

отговори

публикувани на 01.02.2019 г.

становище

публикувано на 21.01.2019 г.

Протокол от общо събрание 05.02.2019 г.    

Вх. № ВСС-9153/13.07.2018 г. Предложение

Вх. № ВСС-9152/13.07.2018 г.

Мариета Христова Райкова - Пашова

заместник на административния ръководител - заместник-председател на Специализирания наказателен съд

биография

публикувана на 16.07.2018 г.

концепция

публикувана на 16.07.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 16.07.2018 г
атестация

въпроси

публикувани на 29.01.2019 г.

отговори

публикувани на 01.02.2019 г.

становище

публикувано на 21.01.2019 г.

   

Окръжен съд - Габрово

Вх. № ВСС-9000/11.07.2018 г.

Веселина Цонева Топалова

заместник на административния ръководител - заместник-председател на ОС - Габрово

биография

публикувана на 12.07.2018 г.

концепция

публикувана на 12.07.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.07.2018 г
 

 

           

Районен съд - Дряново

Вх. № ВСС-9148/13.07.2018 г.

Мариета Спасова Спасова

 адм.ръководител - председател на

РС - Дряново

биография

публикувана на 16.07.2018 г

концепция

публикувана на 16.07.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 16.07.2018 г

списък

публикуван на 29.01.2019 г.

атестация

въпроси

публикувани на 13.02.2019 г.

отговори

публикувани на 18.02.2019 г.

становище

публикувано на 13.02.2019 г.

Протокол от общо събрание 19.02.2019 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 27/18.09.2018г.

 
ДВ бр. 81/02.10.2018г.

Районен съд - Белоградчик

Вх. № ВСС-13096/31.10.2018 г.

Божидарка Данчова Йосифова

 съдия в РС - Белоградчик

биография

публикувана на 01.11.2018 г.

концепция

публикувана на 01.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 01.11.2018 г

               

Вх. № ВСС-13193/01.11.2018 г.

Aнна Иванова Кайтазка

 съдия в РС - Белоградчик

биография

публикувана на 02.11.2018 г.

концепция

публикувана на 02.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 02.11.2018 г

               

Районен съд - Златоград

Вх. № ВСС-13095/31.10.2018 г.

Динко Карамфилов Хаджиев - и.ф.

 адм.ръководител - председател на

РС - Златоград

биография

публикувана на 01.11.2018 г.

концепция

публикувана на 01.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 01.11.2018 г

               

Районен съд - Ивайловград

Вх. № ВСС-12958/29.10.2018 г.

   Живко Делчев Янков  - следовател в ОСлО в ОП-Хасково

биография

публикувана на 30.10.2018 г.

концепция

публикувана на 30.10.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.10.2018 г

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 31/23.10.2018г.

 
ДВ бр. 90/30.10.2018г.

АдмС - Добрич

Вх. № ВСС-14442/29.11.2018 г.

   Красимира Керанова Иванова   - административен ръководител - председател на АдмС - Добрич

биография

публикувана на 30.11.2018 г.

концепция

публикувана на 30.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.11.2018 г

списък

публикуван на 11.12.2018 г.

атестация

въпроси

публикувани на 13.02.2019 г.

отговори

публикувани на 15.02.2018 г.

становище

публикувано на 13.02.2019 г.

Протокол от Общо събрание 19.02.2019 г.    

АдмС - София област

Вх. № ВСС-14497/29.11.2018 г. Предложение

Вх. № ВСС-14497/29.11.2018 г.

   Мария Христова Попова   - административен ръководител - председател на АдмС - София област

биография

публикувана на 30.11.2018 г.

концепция

публикувана на 30.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.11.2018 г

               

АдмС - Плевен

Отказ

Вх. № ВСС-13982/19.11.2018 г.

   Полина Христова Богданова - Кучева  - административен ръководител - председател на АдмС - Плевен

 

биография

публикувана на 19.11.2018 г.

концепция

публикувана на 19.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 19.11.2018 г

               

Вх. № ВСС-14557/30.11.2018 г.

    Даниела Василева Дилова - административен ръководител - председател на РС - Плевен

биография

публикувана на 03.12.2018 г.

концепция

публикувана на 03.12.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 03.12.2018 г

               

Районен съд - Троян

Вх. № ВСС-14470/29.11.2018 г. Предложение

Вх. № ВСС-14470/29.11.2018 г.

   Петя Николова Гатева   - административен ръководител - председател на РС - Троян

биография

публикувана на 30.11.2018 г.

концепция

публикувана на 30.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.11.2018 г

списък

публикуван на 11.12.2018 г.

атестация

въпроси

публикувани на 06.02.2019 г.

отговори

публикувани на 11.02.2019 г.

становище

публикувано на 04.02.2019 г.

Протокол от общо събрание 12.02.2019 г.    
Районен съд - Тутракан

Вх. № ВСС-13989/19.11.2018 г.

  Георги Манолов Георгиев - съдия в Районен съд - Тутракан

биография

публикувана на 21.11.2018 г.

концепция

публикувана на 21.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 21.11.2018 г

списък

публикуван на 11.12.2018 г.

атестация

въпроси

публикувани на 06.02.2019 г.

отговори

публикувани на 11.02.2019 г.

становище

публикувано на 04.02.2019 г.

Протокол от общо събрание 12.02.2019 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 35/13.11.2018г.

 
ДВ бр. 97/23.11.2018г.
Районен съд - Кърджали

Предложение

Вх. № ВСС-15200/11.12.2018 г.

  Здравка Иванова Дечева - Запрянова - съдия в Районен съд - Кърджали

биография

публикувана на 12.12.2018 г.

концепция

публикувана на 12.12.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.12.2018 г

               
Районен съд - Разлог

Предложение

Вх. № ВСС-15482/17.12.2018 г.

  Велина Иванова Полежанова - и.ф. административен ръководител - председател на  Районен съд - Разлог

биография

публикувана на 18.12.2018 г.

концепция

публикувана на 18.12.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 18.12.2018 г

               
Районен съд - Сливница

Вх. № ВСС-15684/21.12.2018 г.

  Мариана Митева Маркова - и.ф. административен ръководител - председател на  Районен съд - Сливница

биография

публикувана на 21.12.2018 г.

концепция

публикувана на 21.12.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 21.12.2018 г

Списък

публикуван на 16.01.2019 г.

        19.03.2019 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 37/27.11.2018г.

ДВ бр. 101/07.12.2018г.

АдмС-Варна

Вх. № ВСС-91/04.01.2019 г.

  Евгения Иванова Баева - съдия в Административен съд - Варна

биография

публикувана на 07.01.2019 г.

концепция

публикувана на 07.01.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 07.01.2019 г

Списък

публикуван на 16.01.2019 г.

 

въпроси

публикувани на 20.02.2019 г.

становище

публикувано на 20.02.2019 г.

Протокол от общо събрание 26.02.2019 г.    

Вх. № ВСС-122/07.01.2019 г.

  Елена Атанасова Янакиева - заместник административен ръководител - заместник - председател на  Административен съд - Варна

биография

публикувана на 08.01.2019 г.

концепция

публикувана на 08.01.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.01.2019 г

 

 

становище

публикувано на 15.02.2019 г.

въпроси

публикувани на 20.02.2019 г.

становище

публикувано на 20.02.2019 г.

   
АдмС-Благоевград

Предложение

Вх. № ВСС-93/04.01.2019 г.

  Мария Цанкова Тодорова - административен ръководител - председател на  Административен съд - Благоевград

биография

публикувана на 07.01.2019 г.

концепция

публикувана на 07.01.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 07.01.2019 г

Списък

публикуван на 16.01.2019 г.

атестация

въпроси

публикувани на 13.02.2019 г.

отговори

публикувани на 18.02.2019 г.

становище

публикувано на 13.02.2019 г.

Протокол от общо събрание 19.02.2019 г.    
АС-Варна

Предложение

Вх. № ВСС-133/07.01.2019 г.

  Ванухи Бедрос Аракелян - административен ръководител - председател на  Апелативен съд - Варна

биография

публикувана на 08.01.2019 г.

концепция

публикувана на 08.01.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.01.2019 г

               
РС-Видин

Вх. № ВСС-116/04.01.2019 г.

Даниел Иванов Цветков - заместник на административния ръководител - заместник - председател на  Районен съд - Видин

биография

публикувана на 07.01.2019 г.

концепция

публикувана на 07.01.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 07.01.2019 г

Списък

публикуван на 16.01.2019 г.

        05.03.2019 г.    

Вх. № ВСС-132/07.11.2019 г.

Тодор Георгиев Попиванов - съдия в  Районен съд - Видин

биография

публикувана на 08.01.2019 г.

концепция

публикувана на 08.01.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.01.2019 г

           
РС-Кула

Вх. № ВСС-128/07.01.2019 г.

Петър Валентинов Живков - административен ръководител -  председател на  Районен съд - Кула

биография

публикувана на 08.01.2019 г.

концепция

публикувана на 08.01.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.01.2019 г

Списък

публикуван на 16.01.2019 г.

        12.03.2019 г.    
РС-Момчилград

Вх. № ВСС-185/08.01.2019 г.

Сунай Юсеин Осман - административен ръководител -  председател на  Районен съд - Ардино

биография

публикувана на 09.01.2019 г.

концепция

публикувана на 09.01.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 09.01.2019 г

Списък

публикуван на 16.01.2019 г.

        12.03.2019 г.    
РС-Силистра

Вх. № ВСС-15403/14.12.2018 г.

  Мирослав Стефанов Христов - съдия в Районен съд - Силистра

биография

публикувана на 17.12.2018 г.

концепция

публикувана на 17.12.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 17.12.2018 г

Списък

публикуван на 16.01.2019 г.

        19.03.2019 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 4/05.02.2019г.

ДВ бр. 14/15.02.2019г.

Окръжен съд - Варна                      
Районен съд - Девня                      
Районен съд - Кубрат                      
Районен съд - Първомай                      
Районен съд - Смолян                      

Някои от документите са в pdf формат.
Ако нямате инсталиран Adobe Reader, може да го изтеглите от тук

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд