Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Обща информация

2019 година

ПРОТОКОЛ от заседание на работната група, сформирана с решение по протокол № 23/16.07.2019г на СК на ВСС за изготвяне на анализ на степента на натовареност на военните съдилища с оглед оптимизиране на броя и структурата им, проведено на 06.11.2019 година.

ПРОТОКОЛ от заседание на работната група, сформирана с решение по протокол № 23/16.07.2019г на СК на ВСС за изготвяне на анализ на степента на натовареност на военните съдилища с оглед оптимизиране на броя и структурата им, проведено на 11.10.2019 година.

2017 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността на комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" към Съдийската колегия на ВСС, изм. и доп. с решение на комисията от 01.11.2017 г.

2016 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността на комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" към Съдийската колегия на ВСС.

ПРАВИЛА за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. на 24.03.2016 г., изм. и доп. на  08.11.2016 г., изм. и доп. на 20.12.2016 г., изм. на 04.04.2017 г., изм. на 26.09.2017 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изменение и допълнение на Правилата за оценка на натовареността на съдиите, прието от ВСС на 24.03.2016 г.

 

2015 година

ЕКСПЕРТЕН ДОКЛАД „Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система: резултати от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България”

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА на дизайна на изследването и разработването на система за измерване на натовареността в съдебната система на Република България

 

2014 година

ИЗСЛЕДВАНЕ НАТОВАРЕНОСТТА НА СЪДИИТЕ

 

2013 година

Дейности на КАОСНОСВ, насочени към създаване на устойчив модел за регулиране на натовареността на органите на съдебната власт

РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СРЕДНОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Методология за провеждане на емпирично изследване за определяне на тежестта на отделните видове дела и Основни положения на проект на Методика за оценка на натовареността на съдиите.

РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА И ВОЕННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

 

2012 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд