Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Работна група 1

РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СРЕДНОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

 

Списък на участниците в Работната група

 

Системи за анализ на натовареността на магистратите в други държави

 

       - Делфи метод – САЩ
       -
Доклад, изготвен от експерти на Съвета на Европа
       -
Оценка на представянето на съдилищата: изводи от две италиански съдилища
       -
Изследване на натовареността - Административен съд на кантона Люцерн, Швейцария
       - Превод на
Глава 1В „Оценка на видовете дела и натовареността в румънските съдилища: опростен подход към оценка на тежестта на делата” и на             Глава 2В „Времеви стандарти” от Окончателен доклад на ВСМ-Румъния


Работна среща на подгрупа „Прокурори и следователи”, проведена на 25.02.2013 г.

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ

/01.02.2013 г./

 

Стенографски протокол от изложенията на презентациите

 

Протокол от дискусията по презентациите, проведена от подгрупа "Съдии" към работната група

 

Протокол от 11.11.2013г., от заседанието подгрупа "Съдии" към работната група към Работната група за изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси в съдебната система, сформирана към Комисията по анализ и отчитане на степента на натовареност на органите на съдебната власт

 

Протокол от дискусията по презентациите, проведена от подгрупа "Прокурори и следователи " към работната група

 

Презентация на американския модел за измерване на натовареността на магистратите с лектор Боряна Христова – БИПИ;

 

Презентация на проект „Изработване на норма на натовареност на съдиите”, реализиран от работни групи в ССБ с лектори Деница Славова /РС- Варна/ и Владимир Вълков /СРС/;

 

Презентация на проект „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители – единна система за оценка на натовареността на магистрати и съдебни служители” /по ОПАК/ с лектори Екатерина Николова и Владимир Пензов /РС- Благоевград/;

 

Презентация на модел, разработен в Окръжен съд гр. Смолян с лектори Любен Хаджииванов и Игнат Колчев /ОС Смолян/:

 

       Математически модел за определяне тежестта на едно дело – номенклатура на делата;


       Математически модел за определяне тежестта на едно дело;


       Средна натовареност – граждански дела, 2012 г.;


       Решени гражданаски дела в РС Смолян, 2012 г.;


Презентация на испанския модел относно измерването на натовареността на съдилищата с лектор Богдана Желявска /Българска съдийска асоциация/

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд