Международна дейност
Международни проекти и програми
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Национален институт на правосъдието - Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. - Резюме на проекта

Прокуратура на Република България - Оперативна програма  „Добро управление“ 2014 – 2020 г. - Резюме на проекта

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

Административен съд - гр.Велико Търново - Програма "Съдилища модели, съдилища партньори" - Подробно описание

 

Административен съд - Добрич - Оперативна програма "Административен капацитет" - Подробно описание

 

Административен съд - Ямбол - Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.5 "Прозрачна и ефективна съдебна система"; - Подробно описание

 

Административен съд- гр.Хасково - Проект "Усъвършенстване на работните процеси в съда" План 2 - Подробно описание

 

Национален институт на правосъдието - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 'Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. - Подробно описание

 

Окръжен съд - Враца и Районен съд - Враца - "Усъвършенстване на работните процеси в съда" - Подробно описание

 

Окръжен съд - гр. Велико Търново - Програма: "Съдилища - модели, съдилища - партньори" - План 2 - Подробно описание

 

Окръжен съд - гр. Шумен ПРСС - ПРСС - Проект “Усъвършенстване на работните процеси в съда” - Подробно описание

 

Окръжен съд - гр.Добрич - Програма за развитие на съдебната система - Подробно описание

 

Окръжен съд гр. Пазарджик - ОПАК - Подробно описание

 

Прокуратура на Република България като партньор на Прокуратура на Словения и Генерална Дирекция на полицията - Словения - „Представяне на изискванията за създаване на съвместни екипи за разследване за борба с трафика на хора в страните от Югоизточна Европа” - Подробно описание

 

Районен съд - Бургас - "Правосъдие - приятел на детето", изпълняван от Фондация "Международна социална служба - България" и Фондация "Детски правен център - България". - Подробно описание

 

Районен съд - Бургас - проект "Правосъдие близо до хората:втора фаза". Проектът се изпълнява от Център на НПО-Разград с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България" - Подробно описание

 

Районен съд - гр. Бургас - ПРСС- Програма за развитие на съдебната система , "Съдилища -партньори , съдилища -модели" - Подробно описание

 

Районен съд - гр. Несебър - "Програма за развитие на съдебната система - План за подобряване работата на съда /План 2/" - Подробно описание

 

Районен съд - гр. Севлиево - Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда” - Подробно описание

 

Районен съд - гр. Шумен - Проект "Усъвършенстване на работните процеси в съда" - Подробно описание

 

Районен съд гр. Хасково - Проект: "Усъвършенстване на работните процеси в съда" по Програмата "Съдилища- модели и съдилища- партньори" на сдружението "Програма за развитие на съдебната система" - Подробно описание

 

Сдружение "Българска съдийска асоциация" - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", приоритетно направление: "Транснационално и междурегионално сътрудничество", приоритетна ос 7. - Подробно описание

 

Административен съд - гр. Видин - ОП "Административен капацитет", - Подробно описание

 

Административен съд - София-град - Оперативна програма "Административен капацитет". Приоритетна ос І "Добро управление"подприоритет 1.5. "Прозрачна и ефективна съдебна система".Бюджетна линия BG051PO002/08/1.5-01 - Подробно описание

 

Апелативен съд - гр.Пловдив - Проект за развитие на съдебната система /USAID/, като пилотен проект, - Подробно описание

 

Военно-апелативен съд - Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) - Подробно описание

 

Върховна административна прокуратура - Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република България при взаимодействие с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите - Подробно описание

 

Върховна касационна прокуратура, сектор “Престъпления свързани с паметниците на културата, опазването на околната среда, защитените територии и екологията”, Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция “Криминална полиция” и Главна дирекция “Борба с организираната престъпност”, Министерство на културата, Национален институт на правосъдието"-партньори на Асоциация "Форум"Асоциация "Форум" - "Повишаване професионалния капацитет на специализираните звена към МВР, правоприлагащите органи ( Съд и Прокуратура) и медиите за ефективно противодействие на престъпността, свързана с незаконната търговия, посегателство и трафик на културни ценности част от културното наследство на Р България" - Подробно описание

 

Инспекторат към Висшия съдебен съвет - Оперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ - Подробно описание

 

Министерство на правосъдието; Национален институт на правосъдието - Twinning PHARE BG2002/IB/JH/01/B Прилагане на реформата за съдебната система в Р България. Укрепване на националната институция за професионална квалификация в съдебната система - Подробно описание

 

Национален институт на правосъдието - Twinning PHARE BG2004/IB/JH-05 Укрепване на съдебната система в Р България. Обучение на магистрати и съдебни служители. - Подробно описание

 

Национален институт на правосъдието - Twinning PHARE BG2007/IB/JH-08 Нова крачка към по-високо качество на обучение за съдебната система в Р България - Подробно описание

 

Национален институт на правосъдието - Гражданското общество в подкрепа на стабилната политика на България за гарантиране на правата на човека - Подробно описание

 

Национален институт на правосъдието - Проект "По-добро правно обучение" съвместно с Министерство на правосъдието и Британски съвет - Подробно описание

 

Национален институт на правосъдието - Създаване на документационен център по право на ЕС за съдебната система - Подробно описание

 

Национален институт на правосъдието - Създаване на мрежа от съдии-координатори по право на ЕС - Подробно описание

 

Окръжен съд - гр. Велико Търново - Програма: "Съдилища - модели, съдилища - партньори" - План 1 - Подробно описание

 

Окръжен съд - гр. Стара Загора - Проект 00011710 "Красива България" към МТСП - Подробно описание

 

Окръжен съд - гр. Шумен - Ист-Уест-Мениджмънт институт - САЩ - Инициатива за укрепване на съдебната система - Подробно описание

 

Окръжен съд - гр.Добрич - Американска агенция за международно развитие - Подробно описание

 

Окръжен съд - гр.Добрич - Фондация "Фридрих Еберт"-Бюро България - Подробно описание

 

Окръжен съд - гр.Монтана - Проект: "Инициатива за укрепване на съдебната система" /предишно наименование "Проект за развитие на съдебната система"/; Програма "Съдилища-модели и съдилища-партньори" - Подробно описание

 

Окръжен съд - гр.Смолян - ПРСС към ААМР и ИУСС към ААМР - Подробно описание

 

Окръжен съд - гр.Стара Загора - Проект "Красива България" към МТСП, Мярка 01 "Подобряване на градската среда" - Подробно описание

 

Окръжен съд- гр.Сливен - USAID - Подробно описание

 

Окръжен съд- гр.Шумен - Ист-Уест-Мениджмънт институт - САЩ - Проект за развитие на съдебната система - Подробно описание

 

Прокуратура на Република България като партньор на Върховната прокуратура на Румъния към Върховния касационен съд. - „Укрепване на сътрудничеството между правоприлагащите органи и частния сектор за борба с престъпността и нелегалната търговия в интернет” (Home/2010/ISEC/AG/INT-006) - Подробно описание

 

Прокуратура на Република България като партньор на Клуб „Журналисти срещу корупцията” - "Прокуратура с лице към обществото" - Подробно описание

 

Прокуратура на Република България като партньор на Министерство на вътрешните работи - № JLS/2008/ISEC/FPA/C2/046 „Противодействие на престъпления, свързани със злоупотреба с финансови средства, предоставени на България от ЕС” - Подробно описание

 

Прокуратура на Република България като партньор на НПО " Клуб журналисти срещу копупцията" - "Усвояване на опита на комуникационната мрежа на OLAF и новите европейски модели за партньорство със съдебната власт" - Подробно описание

 

Прокуратура на Република България като партньор на Прокуратура на Румъния - JLS/2008/JPEN/029"Подобряване на знанията и уменията на румънските и българските прокурори по отношение на правното сътрудничество по наказателно-правни въпроси" - Подробно описание

 

Прокуратура на Република България - "Специализирано компютърно обучение на прокурори и съдебни служители" - Подробно описание

 

Прокуратура на Република България - BG 0005.01 Укрепване на Прокуратурата - Подробно описание

 

Прокуратура на Република България - BG 0203.06 "Институционално укрепване на прокуратурата за борба с организираната престъпност, стопанската престъпност и корупцията" BG 0203.06. Партньорски проект по програма „ФАР” на ЕС - Подробно описание

 

Прокуратура на Република България - BG/0005/IB/JH/01 Укрепване на българското правосъдие: Прилагане на новия Наказателно-процесуален кодекс. Укрепване на междуведомственото сътрудничество между Прокуратурата на РБ и другите органи за борба с организираната престъпност и корупцията - Подробно описание

 

 

Прокуратура на Република България - BG/06/IB/JH/04/UE/TL" Допълнително укрепване на административния капацитет на Прокуратурата в борбата срещу престъпността съгласно ЗОИППД" с партньор Немската фондация за международноправно сътрудничество - Бон - Подробно описание

 

Прокуратура на Република България - BG/2007/IB/JH/02/UE/TWL "Укрепване на административния капацитет на прокуратурата за борба с организираната престъпност в частност в областта на културните ценности и свързаните приложими достижения на правото на ЕО - Подробно описание

 

Прокуратура на Република България - IDF № 058170 - BUL"Безвъзмездно финансиране за укрепване на антикорупционния капацитет на прокуратурата на РБ" - Световната банка - Подробно описание

 

Прокуратура на Република България - Развитие на човешките ресурси в областта на международното правно сътрудничество по наказателни въпроси. - Подробно описание

 

Прокуратура на Република България - Укрепване на институционалния капацитет на ПРБ за борба с организираната престъпност, икономическата престъпност и корупцията - Подробно описание

 

Районен съд - гр. Сандански - Инициатива за укрепване на съдебната система.Американска агенция за международно развитие - Подробно описание

 

Районен съд - гр. Смолян - ПРСС към ААМР , ИУСС към ААМР и ФАР - Подробно описание

 

Районен съд - гр. Шумен - Проект за развитие на съдебната система - Подробно описание

 

Районен съд - гр. Шумен - Проект по ОПАК "Консултативен форум на районните съдилища" - Подробно описание

 

Районен съд - гр.Горна Оряховица / Министерство на правосъдието / СТЕМО ООД - ФАР EUROPEAID/ 115514/D/S/BG- ЛОТ 8 "Доставка на 32-битови сървъри и работни станции" - Подробно описание

 

Районен съд - гр.Мадан - Програма ФАР - Подробно описание

 

Районен съд - гр.Севлиево - Програма „Съдилища – модели и съдилища – партньори” . Осъществява се чрез прилагане на План за подобряване работата на съда. - Подробно описание

 

Районен съд гр.Дулово - изпълнител, МП -бенефициент - Проект по Програма ФАР- Внедряване на стратегия за реформа на съдебната система на РБългария, номер EUROPEAID/115514/D/S/BG - Подробно описание

 

Районен съд- гр.Хасково - Оперативна програма "Административен капацитет" - Подробно описание

 

Районен съд-гр. Шумен - Проект "Пълна прозрачност, публичност и безпристрастрастност при изпълнението законите от съда" - Подробно описание

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд