Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ГОДИШЕН ДОКЛАД  за дейността по вътрешен одит в  системата на съдебната власт за периода 01.01.2019-31.12.2019г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД  за дейността по вътрешен одит в  системата на съдебната власт за периода 01.01.2018-31.12.2018г.

ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД  за дейността по вътрешен одит в  системата на съдебната власт за периода 01.01.2017-31.12.2017г.

ГОДИШЕН  МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД И ОЦЕНКА за изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. през 2016 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на Висшия съдебен съвет за 2019 година /изготвен на основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от ЗСВ/
ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 година /изготвен на основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от ЗСВ/
ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на Висшия съдебен съвет за 2017 година /изготвен на основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от ЗСВ/
ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на Висшия съдебен съвет за 2016 година /изготвен на основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от ЗСВ/
ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към ВСС за 2015 година /изготвен на основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от ЗСВ/
ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към ВСС за 2014 година /изготвен на основание чл. 30, ал. 1, т. 14 от ЗСВ/
ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към ВСС за 2013 година /изготвен на основание чл. 30, ал. 1, т. 14 от ЗСВ/
ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към ВСС за 2012 година /изготвен на основание чл. 30, ал. 1, т. 14 от ЗСВ/
ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към ВСС за 2011 година /изготвен на основание чл. 30, ал. 1, т. 14 от ЗСВ/
ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към ВСС за 2010 година /чл.30 ал.1 т.14 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/
ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към ВСС за 2009 година /чл.30 ал.1 т.14 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/
ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към ВСС за 2008 година /чл.30 ал.1 т.14 от Закона за съдебната власт/
ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на Висшия съдебен съвет през 2007 година /чл.30 ал.1 т.14 от Закона за съдебната власт/

ДОКЛАДИ ОТ ВРЕМЕННИ КОМИСИИ

Окончателен одитен доклад № 0400109518 съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания Годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2018 г. и приложеният към него заверен финансов отчет.
Окончателен одитен доклад № 0400113917 съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания Годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2017 г. и приложеният към него заверен финансов отчет.
Окончателен одитен доклад № 0400119316 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2016 г., одитно становище и заверен Годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2016 г.
Окончателен одитен доклад № 0400107016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г., одитно становище и заверен Годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2015 г.
Окончателен одитен доклад № 0400102915 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2014 г., одитно становище и заверен Годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2014 г.

ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ 

Доклад от председателя на работна група за определяне на условията на обществената поръчка за групова застраховка "Злополука" - 2017 год.
Доклад за дейността на работна подгрупа "Прокурори и следователи" към Работната група за изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси в съдебната система, сформирана към КАОСНОСВ / към месец март 2014г./   
Доклад за дейността на Работната подгрупа „Прокурори и следователи” към Работната група за изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси, сформирана към КАОСНОСВ, за периода от декември 2012 г. до 30 ноември 2014 г., приет с решение на ВСС по т. 39.1, Протокол № 60/11.12.2014 г.
 

Доклад - анализ  в изпълнение на механизма за мониторинг и оценка на изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г.  (вътрешен мониторинг)
Доклад - анализ на ефективността на Комуникационната политика на ВСС и на напредъка в изпълнение на Плана за действие за изпълнението на комуникационната политика на ВСС в периода 04.07.2013 г. - 15.09.2017 г.. 
Доклад - анализ на ефективността на Комуникационната политика на ВСС и на напредъка по Плана за действие за изпълнението й за 2014 г. 
Доклад - анализ на ефективността на Комуникационната политика на ВСС и на напредъка по Плана за действие за изпълнението й за първото полугодие на 2014 г. 

Проект на бюджет на съдебната власт за 2017г. и прогнози за 2016г. и 2017г., 
с доклад и приложения
към него.

Проект на бюджет на съдебната власт за 2015г. и прогнози за 2016г. и 2017г., 
с
доклад и приложенията към него.

Тригодишна бюджетна прогноза на съдебната власт 
за периода 2014 - 2016 година по програми

(приложение)
 

Критерии на Комисия „Бюджет и финанси” при извършване на корекции и вътрешно компенсирани промени по бюджетите на органите на съдебната власт, отпускане на суми от Централизирания фонд СБКО и отпускане на суми от резерва за непредвидени и неотложни разходи

ИНФОРМАЦИЯ
за изпълнението на бюджета на съдебната власт

към

30.09.201231.10.201230.11.201231.12.201231.01.201328.02.201331.03.2013
30.04.201331.05.201330.06.201331.07.201331.08.201330.09.2013, 31.10.2013, 
30.11.201331.12.2013, 31.01.2014, 28.02.2014, 31.03.2014, 30.04.2014, 31.05.2014,
30.06.201431.07.2014, 31.08.2014, 30.09.2014, 31.10.201430.11.2014, 31.12.2014
31.01.2015, 28.02.201531.03.201530.04.201531.05.2015, 30.06.2015, 31.07.2015, 
31.08.201530.09.2015, 31.10.201530.11.201531.12.201531.01.201629.02.2016
31.03.201630.04.201631.05.201630.06.2016  31.07.201631.08.201630.09.2016
31.10.201630.11.201631.12.201631.01.201728.02.201731.03.201730.04.2017
31.05.201730.06.201731.07.201731.08.201730.09.201731.10.201730.11.2017
31.12.201731.01.201828.02.201831.03.201830.04.201831.05.201830.06.2018,
31.07.201831.08.201830.09.201831.10.2018, 30.11.201831.12.2018, 31.01.2019
28.02.201931.03.201930.04.201931.05.2019, 30.06.201931.07.2019, 31.08.2019, 
30.09.2019, 31.10.2019, 30.11.2019, 31.12.201931.01.202029.02.202031.03.2020
30.04.202031.05.202030.06.202031.07.202031.08.2020

 

Бюджет на съдебната власт 2020 г.
Бюджет на органите на съдебната власт 2020 г.
Бюджет на съдебната власт 2019 г.
Бюджет на органите на съдебната власт 2019 г.
Бюджет на съдебната власт 2018 г.
Бюджет на органите на съдебната власт 2018 г.
Бюджет на съдебната власт 2017 г.
Бюджет на органите на съдебната власт 2017 г.
Бюджет на съдебната власт 2016 г.
Бюджет на органите на съдебната власт 2016 г.
Бюджет на съдебната власт 2015 г.
Бюджет на органите на съдебната власт 2015 г.
Бюджет на съдебната власт 2014 г.
Бюджетни сметки на органите на съдебната власт 2014 г.

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

01.2014, 02.2014, 03.2014, 04.2014, 05.2014, 06.2014, 07.2014, 08.2014, 09.2014, 10.2014, 11.2014, 12.2014, 01.2015, 02.2015, 03.2015, 04.2015, 05.2015, 06.2015, 07.2015, 08.2015, 09.2015, 10.2015, 11.2015, 12.2015, 01.2016, 02.2016, 03.2016, 04.2016, 05.2016, 06.2016, 07.2016, 08.2016, 09.2016, 10.2016, 11.2016, 12.2016, 01.2017, 02.2017, 03.2017, 04.2017, 05.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201802.201803.201804.2018, 05.2018, 06.2018, 07.2018, 08.201809.201810.201811.201812.201801.201902.201903.201904.2019, 05.2019, 06.201907.2019, 08.201909.201910.201911.201912.201901.202002.202003.202004.202005.202006.202007.202008.202009.2020

ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
01.2014, 02.2014, 03.2014, 04.2014, 05.2014, 06.2014, 07.2014, 08.2014, 09.2014, 10.2014, 11.2014, 12.2014, 01.2015, 02.2015, 03.2015, 04.2015, 05.2015, 06.2015, 07.2015, 08.201509.2015, 10.2015, 11.2015, 12.2015, 01.201602.201603.201604.201605.201606.201607.201608.201609.2016, 10.2016, 11.2016, 12.2016, 01.2017, 02.2017, 03.2017, 04.2017, 05.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201802.201803.201804.2018, 05.2018, 06.2018, 07.2018, 08.201809.201810.201811.201812.201801.201902.201903.201904.2019, 05.2019, 06.201907.2019, 08.201909.201910.201911.2019 12.2019 01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.202006.202007.202008.202009.2020

ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ
02.2014, 03.2014, 04.2014, 05.2014, 06.2014, 07.2014, 08.2014, 09.2014, 10.2014, 11.2014, 12.2014, 01.2015, 02.2015, 03.2015, 04.2015, 05.2015, 06.2015, 07.2015, 08.2015, 09.2015, 10.2015, 11.2015, 12.2015, 01.2016, 02.2016, 03.2016, 04.2016, 05.2016, 06.2016, 07.2016, 08.2016, 09.2016, 10.2016, 11.2016, 12.2016, 01.2017, 02.2017, 03.2017, 04.2017, 05.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201802.201803.201804.2018, 05.2018, 06.2018, 07.2018, 08.201809.201810.201811.201812.201802.201903.201904.2019, 05.2019, 06.201907.2019, 08.201909.201910.201911.201912.2019, 02.202003.202004.202005.202006.202007.202008.202009.2020

ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА
01.2015, 02.2015, 03.2015, 04.2015, 05.2015, 06.2015, 07.2015, 08.2015, 09.2015, 10.2015, 11.2015, 12.2015, 01.2016, 02.2016, 03.2016, 04.2016, 05.2016, 06.2016, 07.2016, 08.2016, 09.2016, 10.2016, 11.2016, 12.2016, 04.2017, 05.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201703.201804.2018, 05.2018, 06.2018, 07.2018, 08.201809.201810.201811.201812.201801.201901.201902.201903.201904.2019, 05.2019, 06.201907.2019, 08.201909.201910.201911.201912.201901.202002.202003.202004.202005.202006.202007.202008.202009.2020

(публикувани на основание чл.133, ал.4 от ЗПФ)

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

обобщен отчет и обобщена оборотна ведомост 

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

обобщен отчет и обобщена оборотна ведомост

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

обобщен отчет и обобщена оборотна ведомост

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

обобщен отчет и обобщена оборотна ведомост 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

обобщен отчет и обобщена оборотна ведомост 

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

обобщен отчет и обобщена оборотна ведомост 

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

обобщен отчет и обобщена оборотна ведомост 

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

обобщен отчет и обобщена оборотна ведомост 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

обобщен отчет и обобщена оборотна ведомост 

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

обобщен отчет и обобщена оборотна ведомост 

 

 ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ 

за плащанията на бюджета в СЕБРА
(публикувана на основание чл.72 от ПМС №380/29.12.2015 г.)

ПОЛУГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА КОМИСИЯ„ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА” КЪМ ВСС

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ„ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА” КЪМ ВСС ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ НА 2015г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2014 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2012 ГОДИНА

(съгласно § 24, ал.1 от ЗДБРБ за 2012 г.)

1. Сборен баланс
2. Таблица „Otchet” от сборния отчет за касовото изпълнение на бюджета В-3
3.
Таблица „Otchet” на сборния отчет за извънбюджетните сметки и фондове ИБСФ-3
4.
Обяснителна записка към Годишния финансов отчет
5.
Становище на Сметна палата

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2011 ГОДИНА

(съгласно § 24, ал.1 от ЗДБРБ за 2011 г.)

1. Сборен баланс
2. Таблица „Otchet” от сборния отчет за касовото изпълнение на бюджета В-3
3.
Таблица „Otchet” на сборния отчет за извънбюджетните сметки и фондове ИБСФ-3
4.
Обяснителна записка към Годишния финансов отчет
5.
Становище на Сметна палата

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2010 ГОДИНА

(съгласно § 24, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г.)

1. Сборен баланс
2. Таблица „Otchet” от сборния отчет за касовото изпълнение на бюджета В-3
3.
Таблица „Otchet” на сборния отчет за извънбюджетните сметки и фондове ИБСФ-3
4.
Обяснителна записка към Годишния финансов отчет
5.
Становище на Сметна палата

Одитен доклад за извършена проверка в Софийски районен съд

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД
на статистическите данни за натовареността на съдилищата в Република България за 2011 г.

ДОКЛАД
за определяне показателите за натовареността на магистратите в отделните нива и звена на съдебната власт

Аналитичен доклад за резултатите от проведените съвещания с административни ръководители и магистрати от апелативните райони в страната на тема «Обсъждане на проблемите, касаещи хода на наказателните дела с висок обществен интерес с оглед критериите за ефективност и справедливост на правораздаването» - 2011 г.

Обобщен доклад за резултатите от проведените срещи на членовете на КИМОРДООИ с административните ръководители на апелативните съдилища и прокуратури - 2010 г.

ДОКЛАД 

на Комисията по изпълнението на Мерките за организацията на работата по делата с особен обществен интерес в органите на съдебната власт относно факторите, водещи до забавянето на делата и предложения за законодателни промени и организационни мерки за преодоляването им

 АНАЛИЗ
на Инспектората към ВСС 
на прекратените и върнати от първоинстанционните съдилища дела на прокуратурата за Плевенски, Габровски, Великотърновски, Русенски и Ловешки съдебни окръзи

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от пълния стенографски протокол от заседанието на ВСС на 16.04.2008г., съдържащо дискусията по Анализа на Инспектората към ВСС на прекратените и върнати от първоинстанционните съдилища дела на прокуратурата за Плевенски, Габровски, Великотърновски, Русенски и Ловешки съдебни окръзи

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРЕЗ 2014г. ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

АКТ за резултати от извършена тематична проверка относно "Практиката по Глава XXVII от НПК. Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция".

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд