Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПОЗИЦИЯ
на Съдийската колегия на ВСС по Доклада на ЕК до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка 

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сътрудничеството между Административен съд град Добрич и асоциацията на независимите административни сенати - Република Австрия


ДЕКЛАРАЦИЯ

приета на Третата експертна кръгла маса на тема „Проблеми на информационните технологии в съдебната система”, проведена на 4 юни 2010 г., организирана от Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Прокуратурата на РБ и Съюза на юристите в България.


ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ВСС изразява своето безпокойство от тенденциозните и еднопосочни внушения, на които сме свидетели през последните дни в публичното пространство.От уважение към правото на всеки да изказва мнение, не сме влизали в публичен диспут до момента, с ясното съзнание, че всеки се представя най-добре чрез делата си.

Но когато към обществото се отправят неверни внушения и изводи, считаме, че не можем повече да мълчим. Става дума не просто за отношението към един орган, конституцинно уреден , а за отношението към ” правителството” на една от трите основни власти в държавата – независимата съдебна власт. Опитът да се преекспонират, хиперболизират определени недостатъци в работата на този орган, при това като се акцентира на такива пропуски , за отстраняването на които ВСС публично и отговорно е заявил намерение, предприемайки конкретни мерки, ние определяме единствено като опит за вмешателство, груб и недопустим натиск.

Опитът на определени лица и среди да отправят неаргументирани и необосновани квалификации и нападки, без да се посочват конкретни факти, могат да имат само разрушителен ефект върху положителните резултати в работата на съдебната система, които бяха отразени и в последния доклад на ЕК и чийто адресат беше и самият ВСС.

Ние винаги сме се стремили към открит и честен диалог с всички институции в държавата и най-вече – със самите магистрати и техните професионални сдружения.Винаги сме били открити за критиките и предложенията по повод на определени действия или решения на съвета. Пример за това е и широкото публично обсъждане, с участието на всички магистрати и представители на гражданското общество на етичните правила. Пример е и проектът за Наредба за показателите и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител, който е изготвен и още в края на месец юли е предоставен на вниманието на магистратите , техните съюзи, на неправителствения сектор и медиите за обсъждане и предложения. Като израз на нашето желание за диалог и чуваемост за постигане на най-добрите решения е и инициираната от ВСС и обявена публична дискусия на 5 октомври т.г. в 201 зала на Националния институт по правосъдие на тази Наредба преди окончателното й приемане.

Тенденциозно и зложелателно е и интерпретирането на цитирани думи от висши магистрати за “приятелски кръг”. Вероятно винаги ще има опити за неправомерни внушения и въздействие върху органи, които вземат важни решения. Нека припомним обаче, че именно на заседание на ВСС, недвусмислено и ясно, член на ВСС алармира за подобни опити, в резултат на което ВСС инициира проверка на тези сигнали до Главния прокурор. ВСС категорично още веднъж настоява - нека вместо анонимни твърдения да бъдат назовани имената от такива кръгове. Така с общите ни усилия ще бъдат избегнати кризата на недоверие към съдебните институции.

Убедени сме,че неглижирането на ролята на първия постоянно действащ ВСС, омаловажава работата на 25 –ма безспорно уважавани юристи, всява единствено несигурност и смут сред самите магистрати. Не е важно дали нашият мандат ще завърши утре, след месец или след година. Важно е , че няма по-голяма несигурност и съмнения за мотивацията на тези, които ще са членовете на следващия ВСС.

Още веднъж заявяваме, че както и досега, добросъвестно и почтено ще отстояваме интересите на всички магистрати, на гражданското общество при пълно взаимодействие със законодателната и изпълнителната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд