Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Анализи и доклади

Анализ на натовареността на съдилищата през 2019 г., приет от Съдийската колегия на ВСС на 16.06.2020 г.

Анализ на натовареността на съдилищата през 2018 г., приет от Съдийската колегия на ВСС на 25.06.2019 г.

Анализ на натовареността на съдилищата през 2017 г., приет от Съдийската колегия на ВСС на 29.05.2018 г.

Анализ на данните, събирани чрез Системата за изчисляване на натовареността на съдиите, септември 2017 г. /приет от съдийската колегия на ВСС на 02.10.2017 г./

Анализ на натовареността на съдилищата през 2016 г., приет от съдийската колегия на ВСС на 18.07.2017 г.

Анализ на натовареността на военните съдилища през 2016 г. , приет от съдийската колегия на ВСС на 18.07.2017 г.

Анализ на натовареността на съдилищата през 2015 г.

Анализ на натовареността на пограничните районни съдилища

Анализ на натовареността на органите на съдебната власт (съдилища) през 2014 г.

Доклад за социално-икономически фактори и натовареност на районните съдилища

Значението на районните съдилища в структурата на съдебната система. Критерии за промяна в съдебната карта на районните съдилища. Юли, 2015 г.

Значението на районните прокуратури в структурата на съдебната система и критериите за промяна в териториалната структура на районните прокуратури

Анализ на натовареността на военните съдилища и прокуратури за 2014 г.

Доклад за натовареността на следователите в Република България

Доклад за дейността на работна подгрупа "Прокурори и следователи" към Работната група за изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси в съдебната система, сформирана към КАОСНОСВ / към месец март 2014г./
    
Доклад за дейността на Работната подгрупа „Прокурори и следователи” към Работната група за изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси, сформирана към КАОСНОСВ, за периода от декември 2012 г. до 30 ноември 2014 г., приет с решение на ВСС по т. 39.1, Протокол № 60/11.12.2014 г.

Анализ на натовареността и кадровото обезпечаване на органите на съдебната власт и предложения за оптимизиране на незаети щатни длъжности, изготвен към февруари 2013 г. (приет с решение на КАОСНОСВ по т. 1, Протокол № 7/25.02.2013 г.)

Анализ на натовареността и кадровото обезпечаване и предложения за оптимизиране на щатовете в районните прокуратури, изготвен към 4 март 2013 г. (приет с решение на КАОСНОСВ по т. 1, Протокол № 8/04.03.2013 г.)

Анализ на натовареността и кадровото обезпечаване на военните съдилища и прокуратури и предложения за оптимизиране на дейността им (приет с решение на ВСС по т. 15 доп., Протокол № 42/31.10.2013 г.)

Анализ на практиката и подходите при оценка на натовареността на магистратите, възприети от страните – членки на Съвета на Европа (приет с решение на ВСС по т. 3 доп., Протокол № 46/21.11.2013 г. на ВСС)

Анализ на натовареността на председателите на съдилищата и техните заместници /март, 2014/

Анализ на натовареността на административните ръководители на прокуратурите и техните заместници /март, 2014/ 

Анализ на натовареността на органите на съдебната власт през 2013 г. /съдилища/ (приет с решение на ВСС по т. 72, Протокол № 18/17.04.2014 г. на ВСС)

Допълнение към Анализ на натовареността на органите на съдебната власт през 2013 г. (съдилища), приет с решение на всс от 17 април 2014 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд