За нас
Доклади, Декларации и Анализи
Доклади
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ

Доклад от Михаил Кожарев – член на ВСС и председател на комисия „Бюджет и финанси” относно участие в работно посещение на европейските институции – Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, организирано от Европейската мрежа за съдебно обучение в рамките на програма за обмен на съдебни служители, за периода 4-6 ноември 2014 г., гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Магдалена Лазарова – член на ВСС и председател на Комисия „Публична комуникация“, относно участие във Втората европейска конференция на тема „Съдилищата и комуникациите“, проведена в периода 16-17 октомври 2014 г. в гр. Будапеща, Унгария

Доклад от Любка Стоянова, заместник-председател на Административен съд – София-град, относно участието й в 17-тия Семинар на европейските патентни съдии, проведен в периода 09 – 13 септември 2014 г., в гр. Талин, Естония

Доклад от участниците в работната визита в Холандския съвет на съдебната власт в изпълнение на Дейност 2, Цел 4 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, проведена на 14 – 15 юли 2014 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия

Доклад от Павлина Панова – зам.-председател на ВКС и председател на наказателната колегия, Татяна Грозданова – съдия в Софийски окръжен съд, командирована в Софийски апелативен съд НО и Татяна Гьонева – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора НО, във връзка с участието им в заключителната конференция по проекта „Съдебна мрежа за Европейска заповед за арест”, от 22 до 24 юли 2014 г., в гр. Лондон, Великобритания

Доклад от Иванка Которова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, заместник на Националния представител на България в Евроджъст, относно участието й в представянето на доклада за България във връзка с Шестия кръг за взаимна оценка по практическото прилагане на Решението за Евроджъст и Решението на Европейската съдебна мрежа, в периода 22-25 юли 2014 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия

Доклад от Юлиана Колева, Каролина Михайлова, Юлия Ковачева, Румен Георгиев, Даниела Костова - членове на ВСС, Валери Михайлов - директор на дирекция „Информационни системи” в АВСС и Руслана Вълчева - външен експерт и координатор проект, относно участието им в учебно посещение в Съвета на Европа в рамките на проекта “Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., проведено на 12-13 май 2014 г. в гр. Страсбург, Франция

Доклад от Карамфила Ранкова Тодорова – съдия в Софийски градски съд, командирована в Софийски апелативен съд относно участие в проверка по Фаза 3 на Република Естония от мониторинга на Работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), за периода 1-7 юни 2014 г., в Париж, Франция.

Доклад от Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела относно участие в 49-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Доклад от Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет, относно участие в 3-та среща на проектен екип на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 24-25 март 2014 г., в Букурещ, Румъния.

Доклад от Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет, относно участие в 1-та среща на проектен екип на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 9-10 декември 2013 г., в Брюксел, Белгия.

Доклад от Карамфила Ранкова Тодорова - съдия в СГС, командирована в Софийски апелативен съд, относно участие в среща на тема „Въвеждане и прилагане на Рамково решение на Съвета 2002/584/ПВР от 13.07.2002 г. относно Европейската заповед за арест и процедурата за предаване между държавите - членки.

Доклад от Магдалена Лазарова - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия „Публична комуникация” и Александра Бръзицова – старши експерт в дирекция „Международна дейност” на Администрацията на ВСС, относно участието им във втората среща на работната група за изработване на Харта на Балканската и Евро-Средиземноморска мрежа на съдебните съвети, която се състоя на 19 и 20 март 2014 г., в гр. Будапеща, Унгария

Доклад от Дарина Неделчева Рачева-Генадиева – съдия в Административен съд – Варна за проведен дългосрочен стаж в Съда на Европейския съюз по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение, в периода 01.09.2013-28.02.2014 г., в гр. Люксембург, Великото Херцогство Люксембург

Доклад от участието на Галя Георгиева и Димитър Узунов – членове на Висшия съдебен съвет в работно посещение по покана на Върховния съвет на магистратурата на Република Молдова, в периода 24-27 ноември 2013 г., гр. Кишинев, Република Молдова

Доклад от Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русе, относно участието й в среща на екипа по проекта на Европейската мрежа на съдебните съвети „Стандарти 4 - Разпределение на делата”, проведена на 17 и 18 февруари 2014 г. в гр. Варшава.

Доклад от Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, относно участието й в 12-та годишна среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 28 и 29 януари 2014 г., гр. Брюксел.

Доклад от Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, относно участието й в заседание на Работна група „Гражданско право” по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент /ЕО/ № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност, проведено на 30 януари 2014 г. в гр. Брюксел.

Доклад от Карамфила Тодорова – съдия в Софийски градски съд, командирована в Софийски апелативен съд, относно участието й в оценителски екип в проверката по фаза 3 на Естония в рамките на работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в периода 20-23 януари 2014 г., Талин, Естония.

Доклад от Богдана Желявска – съдия от Международната хагска мрежа, член на Вътрешната съдебна мрежа по граждански и търговски дела и заместник-председател на Софийски градски съд, относно участието й в работна група на 22.01.2014 г. в гр. Брюксел

Доклад от Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русе във връзка с участието й в среща на проектните екипи на ЕМСС, за периода 8-10 декември 2013 г. в Брюксел, Белгия

Доклад от Александра Бръзицова – старши експерт в дирекция "Международна дейност" в АВСС относно участието й в двумесечен стаж в Офиса на ЕМСС.

Доклад от Светослав Николаев Стойнов – прокурор в РП-Варна относно проведен дългосрочен стаж в Евроджъст, гр. Хага, Кралство Нидерландия в периода 01.10.2013 г. – 21.12.2013 г.

Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС от участие в първата среща на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 2013-2014 г. „Изработване на ръководство/наръчник за ЕМСС”, проведена на 09.12.2013 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Доклад от Антон Гиргинов - прокурор във ВКП, за работата му като ръководител на юридическите експерти в Мисията на ЕС в Ирак за периода 28 май 2012 - 31 декември 2013 г.

Доклад от Майя Русева - съдия в Софийски градски съд, член на Консултативния съвет на Европейските съдии /CCJE/ от участие в 14-то пленарно заседание на Консултативния съвет на европейските съдии в гр. Страсбург, Франция, в периода 13-15.11.2013 г.

Доклад от Магдалена Лазарова – член на ВСС от участие в първата работна група на балканската конференция на регулаторните съдебни органи, проведена в периода 25-26.11.2013 г. в гр. Истанбул, Турция

Доклад от участието на съдия Вилиян Петров и съдия Дарина Костова – членове на националната съдебна мрежа и съдия Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в 48-та среща на националните лица за контакт на ЕСМГТД, проведена в периода 19-20 ноември 2013 г. в гр. Брюксел

Доклад от Калин Баталски – председател на Районен съд гр. Радомир относно проведен дългосрочен стаж в Евроджъст, гр. Хага, Кралство Нидерландия за периода 03.06.2013 г. – 31.07.2013 г. и от 02.09.2013 г. до 30.09.2013 г.

Доклад от Калин Калпакчиев, Елка Атанасова, Камен Иванов и Юлиана Колева – членове на ВСС; Веселин Хаджиев – председател на ОС-Пловдив; Емилия Вакарелска – районен прокурор на РП-Стара Загора и Мартин Величков – старши експерт-юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС относно участие в работно посещение в Съвета на Европа във връзка с изпълнение на Дейност 1 от Цел 4 „Изработване на механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система, както на индивидуално, така и на институционално ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии” на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежки финансов механизъм 2009-2014, 16-18 октомври 2013 г., гр. Страсбург, Република Франция

Доклад от Румен Георгиев – член на ВСС за участието на българската делегация в симпозиум „Обучение на членовете на съдебната власт за ефективно и ефикасно правосъдие”, проведена в периода 23-25 октомври 2013 г. в Анталия, Турция

Доклад от Павлина Панова – зам. председател на ВКС и Татяна Грозданова – съдия в Софийски окръжен съд, командирована в Софийски апелативен съд относно участието им в работна среща по проект на съдебната мрежа за ЕЗА, 14-17 октомври 2013 г., Лондон, Великобритания.

Доклад от Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русe относно участието й в среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 30 септември и 1 октомври 2013 г. в Брюксел, Белгия

Доклад от Соня Найденова – представляващ ВСС от участие в среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 29 септември – 1 октомври 2013 г. в Брюксел, Белгия

Доклад от Дарина Костова – член на националната съдебна мрежа и Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела относно участие в 47-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 27 септември 2013 г. в Брюксел.

Доклад от Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела относно участие в заседание на работна група „Гражданско право” по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент /ЕО/ № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност, проведено за 24-25 септември 2013 г. в Брюксел.

Доклад от членовете на Висшия съдебен съвет – Камен Ситнилски, Светла Петкова, Румен Боев, Галя Георгиева и Елка Атанасова относно посещение в Турция по покана на Върховния съвет на съдиите и прокурорите на Турция, проведено в периода 6-9 май 2013 г.

Доклад относно участието на Богдана Желявска – зам.председател на СГС и съдия от международната Хагска мрежа в среща на Международната Хагска мрежа, организирана от Перманентното Бюро на Хагската конференция по Международно частно право, проведена в гр. Лондон, Великобритания в периода 17-19 юли 2013 г.

Доклад от Соня Найденова – представляващ ВСС от участие в конференция на тема „Насърчаване на съдебното обучение в Европа”, проведена в периода 9-11 април 2013 г. в Брюксел, Белгия

Доклад от Соня Найденова – представляващ ВСС, Милка Итова, Ясен Тодоров, Незабравка Стоева и Калин Калпакчиев – членове на ВСС във връзка с командировка в гр. Лондон по покана на посланика на Великобритания в Република България, за периода 20-23 януари 2013 г.

Доклад от Камен Ситнилски, Камен Иванов, Галина Карагьозова, Каролина Неделчева – членове на Висшия съдебен съвет и Христина Тодорова – директор на дирекция ”Международна дейност” в Администрацията на ВСС, относно посещението им във Върховния съвет на магистратурата на Румъния, 25-28 ноември 2012 г., Букурещ

Доклад от Соня Найденова- представляващ Висшия съдебен съвет, относно участието й в регионална конференция на тема „Подбор, обучение и назначение на съдии и прокурори в Югоизточна Европа: Обмен на добри практики”, проведена на 13 и 14 ноември в гр. Тирана, Албания

Доклад от г-жа Виолета Бояджиева - председател на Апелативен съд гр.Варна, относно проведен българо-германски семинар на тема „Организация и управление на съда”, в рамките на двустранно сътрудничество между Германската фондация за международно правно сътрудничество (IRZ) и Апелативен съд - Варна, в периода 20 – 21 септември 2012 г., Албена, България.

Доклад от г-жа Даниела Росенова Иванова - председател на Апелативен специализиран наказателен съд, относно участието й в програма „Борба с организираната престъпност в САЩ”, проведена в периода 14 – 23 май 2012 г. в градовете Вашингтон, Пенсилвания и Чикаго, САЩ

Доклад от Аделина Кандова – старши експерт – дирекция „Международна дейност” в Администрацията на Висшия съдебен съвет, относно участието й в семинар за служители на съдебните съвети, организиран от Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), проведен в периода 28-29 юни 2012 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Валери Михайлов – директор на дирекция ”Информационни системи” в Администрацията на Висшия съдебен съвет, относно участието му в научна конференция с цел обсъждане на изграждането на оперативна съвместимост на европейските граждански производства онлайн, проведена на 15 и 16 юни 2012 г., в гр. Болоня, Италия

Доклад от представители на Висшия съдебен съвет и на съдебната власт, относно участието им в Петата международна конференция на Международната асоциация за съдебна администрация, проведена в периода 13-15 юни 2012 г. в гр. Хага, Холандия

Доклад от Илияна Василева Попова - председател на Апелативен съд гр. Велико Търново, относно участие в посещение с научна цел на тема „Организация и управление на съда”, проведено в периода 3 – 8 юни 2012 г. в гр. Кьолн и гр. Бон, Германия и гр. Хага, Холандия

Доклад от г-жа Ана Караиванова - главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, относно участието й в Третата международна конференция за обмен на опит между страните-членки на ЕС, проведена на 4 и 5 юни 2012 г. в гр. Рим, Италия

Доклад от делегацията на съдии от Апелативните съдилища – Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив, относно посещение с научна цел на тема „Организация и управление на съда”, проведено в периода 3 – 8 юни 2012 г. в гр. Кьолн и гр. Бон, Германия и гр. Хага, Холандия.

Доклад от представители на Висшия съдебен съвет относно участието им в VII-та Международна конференция на Регулаторните съдебни органи на балканския регион, състояла се в периода 28-31 май 2012 г. в гр. Истанбул, Република Турция

Доклад от Христина Тодорова - директор на дирекция „Международна дейност” в администрацията на ВСС относно участие в регионален семинар, фокусиран върху конкретните аспекти на Директивата на ЕС за правото на устен и писмен превод при наказателните производства, проведен на 15 и 16 март 2012 г. в гр. Мадрид, Испания. 2012 г.

Доклад от Костадинка Наумова - член на Висшия съдебен съвет и Мартин Величков - мл. експерт - юрисконсулт, дирекция „Международна дейност”, АВСС относно участието в експертно посещение с цел обсъждане на програмните предложения по Програмна област 31 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” и 32 „Корекционни услуги, вкл. и без прилагане на мерки за задържане” на Норвежкия финансов механизъм в Страсбург, Франция, 23-24 януари 2012 г.

Доклад от Любен Хаджииванов – председател на Окръжен съд Смолян относно участието на петима български магистрати във форум за магистрати, проведен на 21-23 ноември 2011 г. в Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Доклад от Сава Недялков Петров - прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Пловдив, командирован във Върховна касационна прокуратура, отдел VІІ „Информация, анализ и методическо ръководство", относно участието му в българската делегация по защита на доклада за Република България в рамките на 47-та сесия на Комитета против изтезанията на ООН, 9-10 ноември 2011 г., Женева, Швейцария

Доклад от Светослав Данчев - системен администратор в Апелативен съд - гр. Велико Търново, от участие във Втората среща на подгрупата от експерти за Европейския портал за правосъдие с цел обсъждане на Европейския идентификатор за съдебна практика (European Case Law Identifier (ECLI)), проведена на 27 октомври 2011 г. в гр. Брюксел, Белгия (приложение)

Доклад от участието на Павлина Николова-прокурор, завеждащ сектор в отдел „Противодействие на корупцията, прането на пари и други престъпления от значим обществен интерес” при Върховна касационна прокуратура в работна среща на тема „Бъдещи възможности за защита на данни в рамките на ЕС” с цел обсъждане на евентуална поправка на Директива 2006/24/ЕО

Доклад от участието на Костадинка Наумова - член на Висшия съдебен съвет, съдия Вероника Николова- национално лице за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела и съдия Богдана Желявска- член на Националната съдебна мрежа в 38-тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 29 септември 2011 г. в гр. Брюксел

Доклад от участието на Георги Кузманов, прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, в работна среща по проект „Проверка на метод/и, чрез които ЕМСС може да отговори на молбите за подкрепа от страна на членове, наблюдатели и съвети на потенциални кандидат-членки, за да се разрешат техни проблеми, както и приемливите рамки на тази подкрепа" на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 15 и 16 септември 2011г. в гр. Хага, Холандия

Доклад от участието на Елга Цонева, председател на Административен съд - Русе, в работна среща по проект „Стандарти: продължение за периода 2010/2011" на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 15 и 16 септември 2011г. в гр. Хага, Холандия

Доклад от участието на Недко Севдалинов Симов, заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Смолян, в работна среща по проект „ Съдебна реформа в Европа" на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 15 и 16 септември 2011 г. в гр. Хага, Холандия

Доклад от Рената Мишонова – Хальова – съдия в Окръжен съд гр. Враца, представител на съдебната власт за участие в среща на работния екип по проекта „ Правосъдие, общество, медии” на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в Хага на 15 и 16 септември 2011 г.

Доклад от участието на Калин Баталски - председател на РС - Радомир в редовна среща на Ръководната група по Регионална стратегия (SGRS) за Югоизточна Европа, проведена на 7 и 8 юли 2011 г. в гр. Сараево, Република Босна и Херцеговина

Доклад на съдия Вероника Николова и съдия Дарина Костова във връзка с участието им в 37- та редовна среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела - 20 и 21 юни 2011 година в гр. Будапеща.

Доклад на Красимир Влахов – председател на Софийска районен съд, във връзка с посещение във Виена, Австрия, за периода 21-22 юни 2011 г., с цел запознаване с възможностите на работещата в Австрия система за електронно призоваване (е-призовка).

Доклад на Георги Шопов относно организираната от ВСС Шеста международна конференция на регулаторните съдебни органи на Балканския регион, в периода 2-3 юни 2011 г., гр. Велинград, България.

Доклад от участието на съдия Вероника Николова- национално лице за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела и съдия Богдана Желявска- член на Националната съдебна мрежа в 35-тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 31 март 2011 г. в гр. Брюксел

Доклад от участието на Елга Цонева, председател на Административен съд-гр.Русе в работна среща по проект „Развитие на минималните съдебни стандарти” на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 11 април 2011г. в гр.Барселона, Испания

Информация от Капка Костова – член на ВСС, относно участие в специализираната програма „Оценка на работата на магистратите”, в САЩ за периода 19 януари – 29 януари 2011 г.

Доклад от Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русе, относно участие в работна среща на работния екип по проекта “Развитие на минимални съдебни стандарти” на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в Мадрид, Кралство Испания на 18 февруари 2011 г.

Доклад от Богдана Желявска за участие в 9-та среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в гр. Брюксел, Белгия на 20 и 21 януари 2011 г.

Доклад от Калин Баталски, председател на Районен съд-гр.Радомир, относно участие в Конференция на Съвета за Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа, проведена на 31 ноември и на 1 декември 2010г. в гр.Сараево, Република Босна и Херцеговина

Доклад от Елга Цонева, административен ръководител на Административен съд-гр.Русе, командирована за участие в работна среща по проект „Развитие на минимални съдебни стандарти” на Европейската мрежа на съдебните съвети

Доклад от Ани Захариева, съдия в Софийски градски съд, командирована за участие в едноседмична хоспитация в наказателната област, проведена в Бавария, гр.Мюнхен

Доклад от Костадинка Наумова - член на Висшия съдебен съвет, съдия Богдана Желявска – член на националната съдебна мрежа и съдия Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа в 34-тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Доклад от Майя Русева - съдия в СГС, относно участието й впроведеното в гр. Страсбург единадесето пренарно заседание на Консултативния съвет на европейските съдии /CCJE/.

Доклад от Павлина Николова - прокурор във ВКП, относно участие в заседание на работна група на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено на 22 септември 2010 г. в Брюксел.

Доклад от Калин Баталски - председател на РС Радомир, относно участие в Регионалната конференция по антикорупция, проведена от 20-21 май 2010 г. в Букурещ.

Доклад от Гергана Мутафова - административен ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив, за участие в специализирана международна програма, проведена в САЩ.

Доклад от Весислава Иванова и Атанас Атанасов, съдии от Софийски градски съд,
относно участие в семинар „Засилване на независимостта на съдебната система и обществения достъп до правосъдие”, проведен във Варшава от 17 до 19 май 2010 г.

Доклад за участие в съвместна среща с експертите по комуникация от страните-членки на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) в Брюксел за периода 17-19 март 2010 г., от Светослав Сергеев Данчев

Доклад за учебно посещение в Мадрид, Испания в рамките на проект „Подобряване на публичното управление на съдебната власт и съдебната администрация”, 8-13 март 2010 г.

Доклад от Цветанка Табанджова – член на Висшия съдебен съвет, съдия Богдана Желявска, съдия Дарина Костова, съдия Вилиян Петров - членове на Националната съдебна мрежа и съдия Вероника Николова - национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за Осмата годишна среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Доклад от Събина Христова, съдия в ОС Бургас и Мариана Борисова, прокурор във ВКП, относно участие в редовна среща по дейност електронно правосъдие в рамките на Европейската мрежа на съдебните съвети, провенена от 17-19 януари 2010 г.

Доклад от Калин Баталски, председател на РС Радомир, относно участие в конференция на Съвета за регионално сътрудничество в югоизточна Европа, проведна на 16 и 17 декември 2009 г. в гр. Сараево, Република Босна и Херцеговина.

Доклад от Георги Шопов и Цони Цонев – членове на Висшия съдебен съвет, съдия Богдана Желявска – член на Националната съдебна мрежа и съдия Вероника Николова - национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, относно участие в 29- тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Доклад от Сотир Цацаров, председател на ОС Пловдив относно участие в среща на работна група "Статут на съдиите" на Европейската мрежа на съдебните съвети.

Доклад от Иван Колев, Иван Димов и Радка Петрова – членове на ВСС за за участие в семинар в централата на Сиско Системс в Лондон.

Доклад от Костадинка Наумова и Сребрина Христова – членове на Висшия съдебен съвет и съдия Вероника Николова - национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за участие в 28- мата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Доклад от Иван Димов и Георги Гатев – членове на Висшия съдебен съвет и Вероника Николова - национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за участие в 27- мата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Доклад от Костадинка Наумова член на ВСС, Анна Димитрова –съдия във ВАС и Валери Михайлов експерт към ВСС за посещение в компания “Bremen Online Services“, град Бремен - Германия относно внедрени информационни и комуникационни технологии в правосъдната система на Германия и възможностите на системите за обмен на документи.

Доклад от Александър Атанасов, прокурор в РП – Варна, относно проведени обучения в гр. Трир, Германия и в гр.Хага, Кралство Нидерландия.

Доклад от Методи Здравков, съдия в ОС – Пловдив, относно командировка за участие в многостранна програма за посещение на съдии по гражданско и търговско право в рамките на Хоспитационна програма 2008г.

Доклад от Сребрина Христова и Костадинка Наумова – членове на ВСС и съдия Вероника Николова, относно участие в 24-тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Доклад от съдия Вероника Николова, относно участие в заседанията на Комисията по гражданско правни въпроси.

Информация за посещението на проф. д-р Анелия Мингова, представляващ ВСС и г-н Иван Димов-член на ВСС в Брюксел

Доклад от Радка Петрова и Иван Димов- членове на ВСС, относно участие в годишната Конференция на компания Go Pro.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд