Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ДОКЛАД 
на Комисията по изпълнението на Мерките за организацията на работата по делата с особен обществен интерес в органите на съдебната власт относно факторите, водещи до забавянето на делата и предложения за законодателни промени и организационни мерки за преодоляването им

 

На основание на решение на ВСС от 08.10.2008 г. на Комисията по изпълнението на Мерките за организацията на работата по делата с особен обществен интерес в органите на съдебната власт беше възложено да извършва проверки, касаещи процесуалното движение на “знакови” дела. Освен това една от основните задачи на Комисията е да разкрива, систематизира и анализира неблагоприятните фактори, водещи до забавяне движението на делата. Като резултат на този анализ основно задължение на Комисията е да предложи конкретни мерки за преодоляване на причините, водещи до бавно и неефикасно правосъдие. В изпълнение на горното за четирите месеца от съществуването й членове на Комисията и на ВСС извършиха проверка на 17 НОХД с голям обществен интерес в София и страната. В хода на извършваните проверки членовете на Комисията проведоха многобройни разговори с практикуващи магистрати – съдии, прокурори и следователи, и със съответните им административни ръководители. 
След като бяха обобщени и анализирани резултатите от проверките Комисията направи следните изводи и заключения, касаещи причините за забавяне на наказателните дела. Оформиха се пет групи причини, както следва:

 

I. Злоупотреби с правото на защита. 
1. Най-честият похват за неоправдано удължаване сроковете на наказателните дела чрез многобройни отлагания е спекулирането със здравословното състояние на обвиняемия и подсъдимия. В законодателството няма пречки подсъдимите да се снабдяват с болнични листове и медицински направления произволно от всички възможни медицински лица и заведения. Тъй като отразеното в медицинския документ здравословно състояние на подсъдимия най-често касае актуалния момент – времето на съдебното заседание, последващата проверка на истинността на такова твърдение е значително затруднена. Горните доводи се отнасят в нередки случаи и за защитниците на подсъдимите. 
2. Не са редки случаите, в които от тактически съображения подсъдимият упълномощава само един адвокат за свой защитник. В процеса на съдебното следствие подсъдимият държи именно на този адвокат и не желае замяната му с друг. В същото време посоченият защитник представя многобройни искания за отлагане на делата, поради служебна ангажираност, здравословни причини, а има и случаи, в които отсъства безпричинно, не уведомява съда за това и не представя доказателства за уважителни причини. При сега действащото законодателство на практика при недобросъвестност от страна на подсъдим и неговия защитник наказателният процес може да бъде блокиран окончателно. Един от похватите за забавяне хода на делото е честата смяна на защитници, при което всеки нов адвокат иска от съда отлагане на заседанието и достатъчно време за запознаване с материалите. Практиката посочва десетки случаи, в които наказателни дела продължават повече от 10 години, вкл. до изтичане на предвидената в закона давност. Това води до осуетяване на правосъдието и не може да представлява елемент от правото на защита. Налаганите в тези случаи глоби от съда не преустановяват опитите за забавяне хода на делото,тъй като се заплащат от подсъдимите когато те са заможни граждани. 
3. Често пъти като правило се използва постепенното искане и представяне на доказателства от страна на подсъдимите и техните защитници. В продължителен период от време подсъдимият представя или иска доказателства, които, макар и правно релевантни, са му били известни още в началото на процеса. Поетапното им искане и представяне пред съда води до забавяне на производството с месеци. Има случаи, в които подсъдимите настояват за повторен разпит на свидетели, които по правило в съдебно заседание изменят показанията си в полза на обвиненото лице. Не винаги съдът изследва докрай причината за промяна на показанията и предприема предвидените в закона мерки в цялата им строгост. Все по-често с оглед на ускоряване на процеса представителите на обвинението се отказват от разпита на свидетели, които те са посочили. В такива случаи, като правило, подсъдимите заявяват, че държат на разпита на свидетелите, посочени от обвинението. Най-често това са свидетели, при които има сериозни затруднения при издирването, призоваването и явяването в съда.

 

II. Проблеми с призоваването. 
Неефикасното призоваване е един от основните проблеми, който възпрепятства хода на делата от тяхното начало до края. Освен състоянието на занижена гражданска дисциплина, не без значение е страхът на хората при контактуване с непознати цивилни лица, дори и след легитимирането им. Друг основен проблем са недостатъчните правомощия на призовкарите, които нямат право да изискват документ за самоличност от лицата, които призовават или лицата, на които връчват съдебните книжа. Призовкарят в сегашния му вид не вдъхва респект или чувство на задължение в гражданите, с които контактува. Един от факторите за затрудненото и бавно призоваване е липсата на задължителна регистрация по местоживеене, а не само по постоянен адрес. Затрудненията се причиняват и от неточностите и повторенията в наименованията на улиците и адресите в кадастралните планове на големите общини и особено в София. Налице е и струпване на жилищни сгради на един и същи адрес, без те да са индивидуализирани точно. Проблеми с призоваването има и в големите вилни зони, които често пъти отстоят на далечно разстояние от основните населени места. Призоваването се затруднява и от различната практика, съществуваща в различните съдебни райони, както и нееднаквата документация. В досъдебното производство има остър недостиг от призовкари и материална база, осигуряваща призоваването. Службите “Връчване на призовки и съдебни книжа” нямат достъп до ЕСГРАОН за уточняване на лица и адреси. Не винаги кметствата и органите на МВР изпълняват стриктно исканията на съда за призоваване на лица.

 

III. Проблеми с експертизите и вещите лица. 
На някои места в страната съществува остър недостиг от компетентни вещи лица. Освен че са непрецизно изготвени, списъците с вещи лица не се актуализират своевременно. Липсва диференциран подход към тези вещи лица, които изготвят качествено и в срок заключенията си и другите, които безпричинно отказват поемането на експертизи, бавят заключенията си или в процеса на самата експертиза правят необосновани отводи. Повсеместна е практиката на хаотично издаване на болнични листове и медицински направления от различни медицински лица. При това се издават медицински документи, които често пъти касаят едно заболяване на едно и също лице, но по същество са противоречиви. Липсва механизъм за проверка на лекарски заключения, касаещи актуалното здравословно състояние на подсъдимия, както и законосъобразността на издаваната медицинска документация.

 

ІV. Проблеми при взаимодействието между съда и държавните органи. 
1. В процеса на съдебното следствие често пъти съдът се нуждае от съдействие от страна на органите на държавната власт. Това е необходимо, когато се налага издирване на лица, принудително довеждане, контролиране на мярката за неотклонение “домашен арест”. Констатирани са случаи, в които органите на МВР или въобще не издирват, или предприемат няколко формални действия по отношение на лица, обявени за ОДИ. Когато се налага принудително довеждане, органите на съдебната охрана, след формална проверка на адреса и при неоткриване на лицето, отказват по-нататъшни действия по изпълнение на разпореждането на съда. В резултат на горното тогава, когато съдът сигнализира министерства и по-висшестоящи органи почти като правило не получава отговор или съответна реакция от компетентните нива. 
2. Един от сериозните фактори за забавяне хода на наказателните дела е неизпълнението на съдебните поръчки. Има страни в ЕС, при които изпълнението на съдебни поръчки се бави необосновано с месеци, а понякога и с години. Често пъти изпълнението на съдебни поръчки е свързано с разпита или призоваването на пострадали от престъплението или свидетели, без чиито показания не може да бъде разкрита обективната истина по конкретния случай. Явяването на тези лица пред съда се налага и от един от основните принципи в правото – принципа на непосредствеността.

 

V. Проблеми, касаещи слабости в дейността на разследващите органи в досъдебното производство и на съда, които водят до неоправдано забавяне хода на делата. 
Голяма част от тези проблеми бяха посочени и анализирани в Доклада на Работната група по изпълнението на мерките за организацията на работата на делата с особен обществен интерес, приет от ВСС на 3 декември 2008 г. Често пъти във фазата на досъдебното производство се допускат слабости, касаещи, както нарушаване на правото на защита на обвиняемите, така и пропуски, отнасящи се до съдържанието на обвинителния акт. Горното се дължи на слаб контрол на наблюдаващия прокурор върху действията на разследващите полицаи и следователите, а често пъти и на неизпълнение на дадените от прокурора указания. В процеса на извършените проверки по конкретни дела бяха констатирани някои слабости от субективен характер в дейността на съдиите. В редица случаи при необосновано искане на нови доказателства съдът приема искането на страните поради опасение от създаването на касационни основания. Невинаги при дела с фактическа и правна сложност, за които предварително е известно, че ще продължат дълго, се назначават резервни съдебни заседатели и съдии. Има случаи, в които съдебните заседания се насрочват през неоправдано дълги срокове. Не се прилагат с цялата строгост предвидените в закона мерки при безпричинно неявяване на страните по делото. В отделни случаи не се прави разлика между съществено и несъществено нарушение на процесуални правила и от там, отстранимо ли е това нарушение на този етап и следва ли делото да се връща за доразследване.

 

В резултат на горните констатации и изводи Комисията предлага на Висшия съдебен съвет следните конкретни мерки за преодоляване на негативните фактори, водещи до неоправдано забавяне на хода на наказателните дела:

 

I. Мерки от законодателен и организационен характер за преодоляване на злоупотребите с правото на защита: 
1. В рамките на досъдебното производство и в хода на съдебното следствие на една инстанция адвокатът – защитник на подсъдимия или повереник на пострадалия от престъплението да има право да поиска най-много 2 пъти отлагане на делото поради заболяване. При трети случай защитникът да е длъжен да посочи свой заместник. Ако не направи това, съдът да има право да назначи служебен защитник. 
2. Когато са служебно ангажирани, адвокатите да се задължат да посочват свой заместник, а ако това не стане, съдът да има право да назначава служебен защитник. 
3. В случай, че подсъдимият реши да оттегли пълномощията си от защитника – адвокат и да упълномощи друг такъв, той да е длъжен да направи това най-късно 5 дни преди насроченото заседание, а ако не извърши това съдът да може да назначи служебен защитник. В този смисъл крайно належаща е промяна в чл.96, ал.2 от НПК. 
4. При продължителни и упорити действия на страните за забавяне хода на съдебното следствие, съдията да има право да се произнесе с определение, в което да констатира злоупотреба с права на съответната страна. Горното би имало значение като защитен аргумент на държавата при евентуален процес срещу нея в Страсбург за бавно правосъдие.

 

II. Мерки за преодоляване на проблемите при призоваването: 
1. Да се разширят правомощията на служителите в службите “Връчване на призовки и съдебни книжа” в насока възможност за изискване на документи за самоличност – във вр. чл.342 от ЗСВ. 
2. Да се унифицира работното облекло и легитимацията на призовкарите. 
3. ВСС да следи практиката по уеднаквяването на документацията за призоваване. 
4. ВСС да изпрати сигнал до общинските съвети на областните градове с оглед конкретизиране на кадастралните планове и адресите на жилищните сгради в съответните населени места. 
5. Да се въведе задължителна регистрация по местоживеене на лицата. 
6. Да бъде предоставен на определени служители в окръжните съдилища /служителите по сигурността на информацията/ достъп до ЕСГРАОН. Същото да бъде съгласувано с Комисията по правни въпроси на ВСС. Да се открие служебен телефон в Софийски районен съд и окръжните съдилища за извършване на адресни справки на призованите лица с непълни и неточни адреси. 
7. Да се предоставят на службите “Връчване на призовки и съдебни книжа” съвременни средства за комуникация, достъп до интернет, актуализирани карти на населените места, както и автотранспорт за бързо придвижване при спешни случаи на призоваване. 
8. Да се регламентират случаите, в които, при поискване от страна на службите “Връчване на призовки и съдебни книжа”, държавните органи – МВР, “Съдебна охрана”, кметства и др., да оказват съдействие на място при призоваването. 
9. Да се осигури обучението на съдебните служители по призоваването в НИП.

 

III. Мерки за преодоляване на проблемите с експертизите и вещите лица: 
1. Съвместно с Министерството на здравеопазването ВСС да обсъди мерки за контрола на медицинската документация по наказателните дела. 
2. Да се предприемат мерки за диференцирано заплащане на вещите лица с оглед сложността на експертизата, по която работят, качеството и срочността на работата им. 
3. При актуализиране на списъците на вещите лица от тях да бъдат заличавани тези експерти, които не изпълняват възложените им задачи в срок или си правят необосновани отводи. 
4. Да се създаде Работна група от членове на Съвета и експерти от други ведомства за изработване на проект за Закон за вещите лица, преводачите и тълковниците. 
5. ВСС препоръчва на административните ръководители на органите на съдебната власт да изискват стриктно спазване на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността – чл.18, ал.2.

 

IV. Мерки за преодоляване на проблемите, свързани с взаимодействието между съда и държавните органи: 
1. При неизпълнение на разпорежданията на съда от страна на държавни органи, граждани или организации ВСС препоръчва стриктно да се прилагат разпоредбите на чл. 405 от ЗСВ. 
2. В случаи на сериозно забавяне на изпълнението на съдебни поръчки ВСС препоръчва на председателите на състави да пишат през кратки периоди от време напомнителни писма до дирекция “Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” на Министерството на правосъдието, както и да уведомяват международния отдел на ВКП.

 

V. Мерки за преодоляване на проблемите, касаещи слабости в дейността на разследващите органи в досъдебното производство и на съда, които водят до неоправдано забавяне хода на делата. 
1. С оглед да се избегнат слабостите, допускани в досъдебното производство и да се осигури еднаквото приложение на закона ежемесечно на окръжно ниво да се провеждат съвместни заседания на съд, прокуратура и органите на досъдебното производство. На тези заседания да се анализират причините за прекратяване и връщане на делата от съдебната фаза . 
2. Административните ръководители на органите на досъдебното производство да формират групи, които да разследват приоритетно дела с особен обществен интерес. 
3. ВСС препоръчва на председателите на съдебните състави при безпричинно неявяване на страните по делата, свидетелите, вещите лица и другите участници в процеса да прилагат с цялата строгост предвидените в закона санкции. 
4. Препоръчва насрочването на отделните заседания, по възможност, да става през по-кратки периоди от време. 
5. Да се посочват резервни дати при дела с фактическа и правна сложност и голям обем. 
6. По дела с голям обем и голям брой свидетели за разпит, по които се предполага, че съдебното следствие ще продължи дълго, да бъдат назначавани запасни съдебни заседатели и съдии – чл.260 от НПК. 
7. Административните ръководители да осигуряват възможност за ползване на резервна зала за спешно разглеждане на дела, нетърпящи отлагане. 
8. Да се ползват възможностите на чл.474 от НПК, касаещ разпит на лица чрез видео-конференция или телефонна конференция.

 

Комисията по изпълнение на Мерките за организация на работата на делата с особен обществен интерес в органите на съдебната власт предлага с настоящите изводи, заключения и предложения за законодателни промени и организационни мерки да бъдат запознати всички органи на съдебната власт. Предложенията за законодателни промени да бъдат обсъдени и конкретизирани съвместно с Комисията по правни въпроси на ВСС и представени на органите, имащи право на законодателна инициатива.

 

Комисията предлага на ВСС проверките по конкретни НОХД да продължат като делата, които до момента са проверени, да бъдат проследени до окончателния съдебен акт чрез последващи контролни проверки.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КИМОРДООИ: 

ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд