Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

АНАЛИЗИ

 

Анализ на натовареността на военните съдилища и прокуратури за 2014 г.

 

Анализ на натовареността и кадровото обезпечаване на органите на съдебната власт и предложения за оптимизиране на незаети щатни длъжности, изготвен към февруари 2013 г. (приет с решение на КАОСНОСВ по т. 1, Протокол № 7/25.02.2013 г.)

 

Анализ на натовареността и кадровото обезпечаване и предложения за оптимизиране на щатовете в районните прокуратури, изготвен към 4 март 2013 г. (приет с решение на КАОСНОСВ по т. 1, Протокол № 8/04.03.2013 г.)

 

Анализ на актовете с резултати от проверки в органите на съдебната власт, извършвани от Инспектората към Висшия съдебен съвет, в частта, засягаща натовареността на органите на съдебната власт (приет с решение на КАОСНОСВ по т. 1, Протокол № 24/25.06.2013 г.)

 

Анализ на натовареността и кадровото обезпечаване на военните съдилища и прокуратури и предложения за оптимизиране на дейността им (приет с решение на ВСС по т. 15 доп., Протокол № 42/31.10.2013 г.)

 

Анализ на практиката и подходите при оценка на натовареността на магистратите, възприети от страните – членки на Съвета на Европа (приет с решение на ВСС по т. 3 доп., Протокол № 46/21.11.2013 г. на ВСС)

 

Анализ на натовареността на председателите на съдилищата и техните заместници /март, 2014/

 

Анализ на натовареността на административните ръководители на прокуратурите и техните заместници /март, 2014/ 

 

Анализ на натовареността на органите на съдебната власт през 2013 г. /съдилища/ (приет с решение на ВСС по т. 72, Протокол № 18/17.04.2014 г. на ВСС)

 

Допълнение към Анализ на натовареността на органите на съдебната власт през 2013 г. (съдилища), приет с решение на всс от 17 април 2014 г.

 

Данни от ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 01.10.2013 г. – 31.03.2014 г.

 

Отчет на министъра на правосъдието, относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета ”а” от ЗСВ за периода 01.10.2013 г. – 31.03.2014 г.

 

Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок (01.10.2013 г. – 31.03.2014 г.) в изпълнение на чл. 60м от ЗСВ.

 

Анализ на резултатите от проверките, извършени от горестоящите административни ръководители на органите на съдебната власт, на делата и преписките за тяхното приключване на съответните инстанции в разумни срокове.

 

Aнализ на установените през 2013 г. случаи на подаване на множество идентични искови молби с цел заобикаляне на принципа за случайно разпределение на делата в окръжните съдилища.

 

Анализ на анкетата за дейността на Висшия съдебен съвет през 2013г. проведена в периода 18.01.2014г.- 31.07.2014 г. (приет с решение на ВСС по т. 13 доп., Протокол № 47/23.10.2014 г.)

 

Анализ на нуждите от обучение, изготвен в изпълнение на Дейност 1 по Договор № 45-06-058/28.10.2014 г. между Висшия съдебен съвет и ДЗЗД Консорциум „ФПИ-ИДЕИН”.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд