Международна дейност
Международни проекти и програми
Проекти изпълнявани от ВСС
ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Туининг проект по програма ФАР BG/07/IB/JH/07
“Укрепване на публичното управление на съдебната система и съдебната администрация”

 

Работна област № 1: Подобряване и укрепване на Управленския капацитет на ВСС

Компонент 1: Повишаване на Управленския капацитет на ВСС

Дейност 1 - Подготвителна среща: Работна среща
Дейност 2 - Учебно посещение в Испания: „Сравнителен анализ на структурата на ВСС на базата на най-добрите европейски практики”
Дейност 3 - Семинар – работна среща: „Оповестяване на резултатите и дискусия за установяване на механизми за усъвършенстване процеса на управление на качеството, разработване на политики и стратегическо планиране във ВСС”
Дейност 4 - Семинар – работна среща: „Управление на бюджета на ВСС”
Дейност 5 - Работна среща: „Първоначални предложения”
Дейност 6 - Работна среща „Окончателни предложения”
Дейност 7- Среща с медиите

Компонент 2: Укрепване на координацията и сътрудничеството с други институции на съдебната система

Дейност 8 - Работна среща - “Сравнителен правен и институционален анализ на националните органи на съдебната власт (институции – държавни и частни – свързани със съдебната система) в съответните страни членки на ЕС и в България”
Дейност 9 - Работна среща: “Подобряване на институционалното сътрудничество и координация на ВСС с други институции в рамките на съдебната система”
Дейност 10 - Работна среща: “Първоначални предложения”
Дейност 11 - Форум – работна среща: “Дебат относно координацията и сътрудничеството между органите на българската съдебна власт и механизми за координация между комисиите и звената на всс и другите външни институции, ангажирани с администрацията и управлението на съдебната власт“
Дейност 12 - Работна среща: “Формулирани от експертите окончателни предложения”
Дейност 13 - Среща с медиите

Компонент 3: Роля на ВСС в международен план

Дейност 14 - Работна среща: “Сравнителен и правен анализ на ролята на ВСС в международен план”
Дейност 15 - Работна среща: “Първоначални предложения”
Дейност 16 - Работна среща: “Окончателни предложения” - Приложение
Дейност 17 - Среща с медиите

Компонент 4: Обществен достъп и връзка с гражданите

Дейност 18 - Работна среща: “Повишаване на капацитета на ВСС за връзка с медиите и гражданите”
Дейност 19 - Работна среща: “Пилотен проект”
Дейност 20 - Работна среща: “Първоначални предложения”
Дейност 21 - Работна среща: „Окончателни предложения”
Дейност 22 - Среща с медиите

Работна област № 2: Усъвършенстване на управленския капацитет на съдебната система (развитие на съдебната система)

Компонент 5: Кариерно развитие

Дейност 23 - Работна група: ”Сравнителен анализ на рамката на съдебната власт след въвеждането на новата правна рамка (i): общи принципи и механизми за достъп до съдебния състав: подбор, назначаване, повишаване и понижаване на магистрати”
Дейност 24 - Работна група: “Сравнителен анализ на рамката на съдебната власт след въвеждането на новата правна рамка (ii): общи принципи и механизми за оценка на натовареността в работата, дисциплинарни производства и дисциплинарна отговорност”
Дейност 25 - Работна група: “Анализ на съществуващата законова рамка, уреждаща независимостта на съдебната власт, етичните стандарти и етичните кодекси”
Дейност 26 - Работен семинар - “Общи принципи и механизми за противодействие на корупцията”
Дейност 27 - Работна група: “Първоначални предложения”
Дейност 28 - Работна група: “Окончателни предложения”
Дейност 29 - Среща с медиите

Компонент 6: Представяне на новия административен капацитет на ВСС на Република България

Дейност 30 - Национална конференция: “Развитие на ВСС след присъединяването на България към ЕС”
Дейност 31 - Заключителна конференция: “Българската съдебна власт: постижения и предизвикателства”

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд