PHARE TWINNING PROJECT BG-04-IB-JH-04 

Improvement of the Magistrates’ Legal Status and Strengthening the Capacity of the Supreme Judicial Council 

SUPREME JUDICIAL COUNCIL    9, Saborna Str  1000 SOFIA (Bulgaria)     (: +359 2 930 4990 (/Fax: + 359 2 981 5851 

 

 

1. TWINNING PROJECT GENERAL DOCUMENTS

1.1.  Twinning Framework Document.(36/30-11-05) (zip)
1.2.  Conclusions of the Twinning Framework Document Seminar (36/30-11-05) (zip)
1.3.  Index Secondary Legislation (32/2-11-05).
1.4. Description of project. General overview.

 

1.  ВЪВЕЖДАЩИ ДОКУМЕНТИ.

1.1. Рамков документ (zip)
1.2. Заключения от семинар по дейност 1.3 (zip)
1.3. Предложение за структура и индекс
1.4. Представяне на проекта

2. TWINNING PROJECT REPORTS RELATED TO THE MAIN LEGISLATION.

2.1. Report on the Strategic Approach and Priorities proposals for Amendments in the Main Legislation (28 Nov.,2005).
2.2. Report on the Amendments in the Constitution of Bulgaria (31 Jan.,2006).
2.3. Report on the Amendments of  JSA after first reading (24 April, 2006).
2.4. Comparative table 4 Peer Review experts and Twinning (April, 2006).
2.5. Action plan – June, 2006. Measures for implementation of the European commission recommendations, identified in its comprehensive monitoring report of 16 May, 2006
2.6. Letter to the President of the Judicial Politics Commission, Prof. Tokushev. (June 21st, 2006).
2.7. 
Report on the draft of the new law on the Judicial System (Draft from the Ministry of Justice July´2006, 28th Sept.,2006)
2.8. Twinning Report on 4th Constitutional Amendment (20 Oct. 2006).
2.9. Strategies for a reform in the Budget of the Judiciary. Final experts recommendations (Nov.10, 2006)

 

2. ДОКЛАДИ СВЪРЗАНИ С ОСНОВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

2.1. Доклад за стратегическия подход и приоритетните предложения за промени в законодателство /28.11.05/.
2.2. Доклад във връзка с измененията и допълненията в конституцията на България, /31.01.06/.
2.3. Консолидиран проект на изменения и допълнения на Закона за съдебната власт, приет на първо четене  /24.04.06/.
2.4. Сравнителна таблица: Доклади на експертите от ЕС в резултат от 4-та партньорска проверка и доклад, изготвен по настоящия туининг проект /април 2006/.
2.5. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ – ЮНИ 2006. Мерки за изпълнението на основни препоръки на Европейската комисия, идентифицирани в нейния цялостен мониторингов доклад от 16 май 2006 г. 
2.6. Писмо до Председателя на комисия Правна Политика (21.06.06)
2.7. Доклад върху проекта на новия закон за съдебната система (Проектозакон на Министерството на правосъдието, юли 2006 година, 28.09.2006 г.).
2.8. Доклад относно четвъртото изменение на Конституцията на Република България (20.10.2006).
2.9. Стратегии за реформа в бюджета на Съдебната власт. Окончателни препоръки на експертите (10.11.06)

3. TWINNING PROJECT PROPOSALS FOR SECONDARY LEGISLATION FOR THE IMPROVEMENT OF THE MAGISTRATES LEGAL STATUS.

3.1. Ordinance concerning Independence and Impartiality of Judges, Prosecutors and Investigators. (31 March 2006)
3.2. Ordinance concerning the Duties and Obligations of Judges, Prosecutors and Investigators. (31 March 2006)
3.3. Ordinance on Disciplinary Liability of Judges, Prosecutors and Investigators. (31 March 2006)
3.4. Ordinance concerning Magistrates’ administrative situation. (31 March 2006)
3.5. Evaluation of Magistrates. (14 March 2006)
3.5.1. RTA Letter the president of the Judicial Politics commission, Prof. Tokushev.(14.03.06)
3.5.2. Cover Note: Comprehensive strategy.(14.03.06)
3.5.3. Conclusion of the National Seminar of Evaluation (5-7 May, 2006).
3.6. Selection, promotion, appointment (pending final draft due to end of June).
3.6.1. Letter to the President of the Judicial Politics Commission, Prof. Tokushev. (June 21st, 2006).
3.6.2. Final draft proposals for an Ordinance concerning the Selection, Appointment, Promotion and Downgrading of Magistrates. (June, 2006)

3.6.3. Final Experts Report (June, 2006)
3.7. Conclusion of National Seminar on General principles, Independency and Liability of Magistrates. (7-9 June, 2006)

 

3. ПРОЕКТИ ЗА ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ ОТНОСНО УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕТО ПРАВНИЯ СТАТУТ НА МАГИСТРАТИТЕ.

3.1. Наредба за независимостта и безпристрастността на съдии, прокурори и следователи /31.03.06/.
3.2. Наредба за правата и задълженията на съдии, прокурори и следователи /31.03.06/.
3.3. Наредба на висшия съдебен съвет за дисциплинарната отговорност на съдии, прокурори и следователи /31.03.06/.
3.4. Наредба за административното положение на магистратите /31.03.06/.
3.5. Атестиране на магистратите /14.03.06/.
3.5.1. Писмо от Присъединителния съветник до Председателя на комисия Правна Политика.
3.5.2. Встъпителна бележка: Всестранна стратегия.
3.5.3. Заключения от националния семинар /5-7.05.06/.
3.6. Подбор, повишаване, назначаване /Проект – край Юни/.
3.6.1. Писмо до Председателя на комисия Правна Политика (21.06.06)
3.6.2. Окончателни препоръки за Наредба за Подбор, набиране, назначаване, повишаване и понижаване на съдии, прокурори и следователи. /Юни 2006/
3.6.3.  Окончателен текст препоръки на експертите /Юни, 2006/.
3.7. Заключения от Националния семинар относно общите принципи, независимостта и отговорностите на магистратите.  /7-9.06,2006/.

4. TWINNING PROJECT PROPOSALS RELATED TO THE STRENGHTENING THE ADMINISTRATIVE CAPACITY OF THE SJC.

4.1. Proposals related to the Creation of a new Evaluation and supervision department in the SJC. (Jan. 26, 2006)
4.1.1. RTA Letter the president of the Judicial Politics commission, Prof. Tokushev. (June 5, 2006)
4.1.2. Cover Note.(May 11, 2006)
4.1.3. Conclusion of the National Seminar of Evaluation .(June 16, 2006)
4.1.4. Final experts’ proposals.(June 23, 2006) 

 

 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОЕКТА ЗА УКРЕПВАНЕ АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ВСС.

4.1. Предложения за създаване на нов отдел по атестиране към ВСС. (26.01.06)
4.1.1. Писмо до Председателя на комисия Правна Политика. (05.06.06)
4.1.2. Встъпителна бележка: Всестранна стратегия. (11.05.06)
4.1.3. Заключения от Националния Семинар. (16.06.06)
4.1.4. Окончателни препоръки. (23.06.06)

5. OTHERS.

5.1. Final declaration of the National Conference /9-11 October 2006/
5.2. 4th Constitutional Amendment Project.(Sept., 2006)
5.3. Constitutional Amendments Forum organized by Union of Judges (speech by Manuel Mazuelos, Dec. 5, 2006)
5.4. Treaty on EU (only in BG).
5.5. Final National Conference Agenda (National Institute of Justice, June 5-7, 2007 - 100 Judicial system participants).
5.6. Final National Conference Press Release.
5.7. National Conference final declaration (5-7 June, 2007).
5.8. Revised text of the Workers' Statute
5.9. Spanish Labour Procedure Act (May 2007)
5.10. FINAL REPORT: Covering Period, 29 July 2005 – 29 July 2007

 

5. ДРУГИ.

5.1. Заключителна декларация на националната конференция /9-11.10.2006/
5.2. Четвърти проект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. (09.2006 г.)
5.3. Форум относно конституционните промени, организиран от Съюза на съдиите (изказване на Г-н Масуелос, 5.12.06)
5.4. Договор на ЕС (само на български).
5.5. Дневен ред на заключителната национална конференция /НИП, 5-7 юни, 2007г. - 100 участници представители на съдебната власт/.
5.6. Прес информация за заключителната национална конференция.
5.7. Декларация от заключителната национална конференция (5-7 юни, 2007).
5.8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКЛАД: Относно периода 29 юли 2005 г. – 29 юли 2007 г.

6. QUARTERLY REPORTS ASESSMENTS.

6.1. 1st QR Assessments (approved 3rd Nov., 2005).
6.2. 2nd QR Assessments (approved 2nd Feb., 2006).
6.3. 3rd QR Assessments (approved 3rd May, 2006).
6.4.  4th QR Assessments (approved 14th Sept., 2006).
6.5. 5th QR Assessments (approved 28th Nov. 2006).
6.6. 6th QR Assessments (approved 20th February 2007)
6.7. 7th QR Assessments (approved 22nd May, 2007

 

6. ТРИМЕСЕЧНИ ДОКЛАДИ – ПРЕЦЕНКИ.

6.1. Първи тримесечен доклад /приет 3.11.2005/.
6.2. Втори тримесечен доклад /приет 2.02.2006/.
6.3. Трети тримесечен доклад /приет 3.05.2006/.
6.4. Четвърти тримесечен доклад /приет 14.09.2006 г./.
6.5. Пети тримесечен доклад /приет 28.11.2006 г./.
6.6. Шести тримесечен доклад /приет 20.02.2007г./.
6.7. Седми тримесечен доклад /приет 22.05.2007 г./

7. NEW JSA DRAFT DATED 29-03-2007:DOCUMENTATION.

a. Documents on the draft JSA version 24-07-2006 
а.1. New JSA Proekt 24-07-2006 EN indexed 359 articles 
а.2. New JSA Report by Twinning SJC on draft July 2006 EN Final 09-2006

b. Documents on the draft JSA version 29-03-2007 (the one approved by the Council of Minister on 29-03-2007 and sent to the NA)
b.1. New JSA Proekt FINAL 29-03-2007 bilingual to Council of Ministers 379 articles 
b.2. New JSA Proekt FINAL 29-03-2007 EN to Council of Ministers 379 articles 
b.3. New JSA Proekt FINAL compared 29-03-2007 with version dated 24-07-2006 EN

c. New JSA, SG N 64/ 7 August 2007

 

7. ПРОЕКТ ЗА НОВ ЗСВ ОТ 29-03-2007:ДОКУМЕНТИ.

а. Документи по проекта за нов ЗСВ от 24-07-2006 
а.1. Проект за нов ЗСВ 24-07-2006 на български език, 359 члена
а.2. Окончателен доклад от Туининг проект към ВСС относно проект за нов ЗСВ от юли 2006, изготвен септември 2006, на български език

b. Документи по проекта за нов ЗСВ от 29-03-2007 /одобрени от Министерски съвет на 29-03-2007 и изпратени до Народното събрание/
b.1. Окончателен проект за нов ЗСВ 29-03-2007 до Министерски съвет, на български и на английски език, 379 члена
b.2. Окончателен проект за нов ЗСВ 29-03-2007 до Министерски съвет, на български език, 379 члена
b.3. Окончателен проект за нов ЗСВ, сравнение на текстовете от 29-03-2007 и от 24-07-2006, на английски език

8. Legistation from SPAIN
Правни документи от Испания

  • LOPJ English 11-2005 (zip)

  • Rto. Carrera Judicial ENGLISH 11-2005 (zip)

  • Rto. CGPJ English 11-2005 (zip)

  • Rto. Jueces Adjuntos English 11-2005 (zip)

  • Spanish Constitution 1978 EN (zip)

 

 Contact us

 

Връзка с нас

Senior Judge Manuel Mazuelos Fernandez-Figueroa (Curriculum Vitae)
manuel.mazuelos@vss.justice.bg

iana.pankova@vss.justice.bg 

(: +359 2 930 4990   (: Fax: + 359 2 981 5851

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд