Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с открита процедура по ЗОП с предмет „Осигуряване на информация и публичност“ по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, рег. номер на договора C 13-24-1/13.03.2014 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с участието Ви в горепосочената процедура, Ви уведомявам, че на 24.11.2014 г. от 17:00 часа в сградата на Висшия съдебен съвет на адрес гр. София, бул. „Екзарх Йосиф” № 12 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници.


В случай че желаете да присъствате, е необходимо да бъдете в 17:00 часа на 24.11.2014 год. (понеделник) в сградата на Висшия съдебен съвет.
Съгласно чл. 69а, ал. 3, във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП при отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.

 

Съгласно документацията за участие в обществената поръчка критерият за оценка на офертите е икономически най –изгодна оферта, като показателите подлежащи на оценяване са както следва:

 

Показател Ti - отразяващ относителната тежест на предлаганата организация на работата и качеството на предложенията, с максимален брой точки 40.

 

Показател Сi - предложен срок за организиране на всяка една от седемте дейности в календарни дни в оценяваната оферта, с максимален брой точки 30.

 

Резултатите от оценяването на офертите в горепосочената процедура са, както следва:
„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД – 50 т. /Ti + Сi = 20 + 30 = 50 т./
По показател Ti - организация на работата и качество на предложението - 20 т.
По показател Сi - срок за организиране на всяка една от седемте дейности – 30 т.

 

„СЪНИ СИТИ” ЕООД - 70 т. /Ti + Сi = 40 + 30 = 70 т./
По показател Ti - организация на работата и качество на предложението - 40 т.
По показател Сi - срок за организиране на всяка една от седемте дейности – 30 т

 

„МЕРКУРИЙ – 97” ЕООД - 50 т. /Ti + Сi = 20 + 30 = 50 т./
По показател Ti - организация на работата и качество на предложението - 20 т.
По показател Сi - срок за организиране на всяка една от седемте дейности – 30 т.

 


„АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ” ЕООД – 70 т. /Ti + Сi = 40 + 30 = 70 т./
По показател Ti - организация на работата и качество на предложението - 40 т.
По показател Сi - срок за организиране на всяка една от седемте дейности – 30 т.


Дата на публикуване: 18.11.2014г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд