Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с открита процедура по ЗОП с предмет: „Повишаване компетентността на съдебните служители – статистици и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: обучение, оценка и въвеждане на методика и програма“ с три обособени позиции:

 

Обособена позиция 1: „Специализирано обучение на съдебни статистици и съдебни служители, извършващи статистическа дейност“;
Обособена позиция 2: „Разработване на Методика за контрол и проверка на статистическите данни – отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България и обучение на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ за прилагането й“ и
Обособена позиция 3: „Оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта и разработване на План за въвеждане на продължаващо обучение“

по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, рег. номер на договора C 13-24-1/13.03.2014 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с участието Ви в горепосочената процедура, Ви уведомявам, че на 20.11.2014 г. от 17:30 часа в сградата на Висшия съдебен съвет на адрес гр. София, бул. „Екзарх Йосиф” № 12 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници.
В случай че желаете да присъствате, следва да се явите в 17:30 часа на 20.11.2014 г. (четвъртък) в сградата на Висшия съдебен съвет.
Съгласно чл. 69а, ал. 3, във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП при отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.
Съгласно документацията за участие в обществената поръчка критерият за оценка на офертите и по трите обособени позиции е икономически най –изгодна оферта, като показателите, подлежащи на оценяване, са както следва:
По Обособена позиция № 1 „Специализирано обучение на съдебни статистици и съдебни служители, извършващи статистическа дейност”:
Показател Ti - качество на техническото предложение, с максимален брой точки 50 се формира от сбора на подпоказател Ti1 - примерни модули по основните теми, идентифицирани от Възложителя - максимален брой точки 35 и подпоказател Ti2 - работен план (организацията за изпълнение на поръчката), с максимален брой точки -15.
Показател Сi - предложен срок за организиране на обучението за 9-те групи в календарни дни в оценяваната оферта, с максимален брой точки 20.

 

Резултатите от оценяването на офертите по тази обособена позиция са, както следва:

 

„Д енд Д консултинг” ЕООД – 70 т. /Ti + Сi = 50+20=70 т./

 

По показател Ti - качеството на техническото предложение – 50 т. 
/Ti = Ti1+ Ti2 = 35+15 = 50 т./
По подпоказател Ti1 - примерни модули по основните теми, идентифицирани от Възложителя – 35 т.
По подпоказател Ti2 - работен план - 15 т.
По показател Сi - предложен срок за организиране на обучението за 9-те групи – 20 т.

 


Гражданско дружество „Обучение за добро управление”- 63,86 т.
/Ti + Сi = 50+13,86 = 63,86 т./
По показател Ti - качеството на техническото предложение – 50 т. 
/Ti = Ti1+ Ti2 = 35+15 = 50 т./
По подпоказател Ti1 - примерни модули по основните теми, идентифицирани от Възложителя – 35 т.
По подпоказател Ti2 - работен план - 15 т.
По показател Сi - предложен срок за организиране на обучението за 9-те групи – 13,86 т.

 


По Обособена позиция 2 „Разработване на Методика за контрол и проверка на статистическите данни – отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България и обучение на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ за прилагането й“ :
Показател Ti - качество на техническото предложение, с максимален брой точки 70 се формира от сбора на подпоказателите Ti1 + Ti2 + Ti3 + Ti4, където:
Подпоказател Ti1 е оценката за организацията и етапите за изпълнение на поръчката – максимален брой точки 10.
Подпоказател Ti2 е оценката за методологията, която ще се прилага при изпълнение на конкретните дейности – максимален брой точки 30.
Подпоказател Ti3 е оценката за разпределението на отговорностите и задачите в рамките на експертния екип – максимален брой точки 10.
Подпоказател Ti4 е оценката за стратегиите/мерките, които участниците ще предприемат в случай на настъпване на идентифицираните от възложителя в техническите спецификации рискове с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното постигане на заложените проектни цели – максимален брой точки 20.

 

Резултатите от оценяването на офертите по тази обособена позиция са, както следва:

 

„Иконометрика” ЕООД – 46 т. 
/Ti = Ti1 + Ti2 + Ti3 + Ti4 = 6+20+10+10 = 46 т./

 

ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит ООД и Региостат ЕООД” – 56 т.
/Ti = Ti1 + Ti2 + Ti3 + Ti4 = 6+30+10+10 = 56 т./

 

„Българска консултантска организация” ЕООД – 70 т.
/Ti = Ti1 + Ti2 + Ti3 + Ti4 = 10+30+10+20 = 70 т./

 


По Обособена позиция 3 „Оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта и разработване на План за въвеждане на продължаващо обучение“:
Показател Ti - качество на техническо предложение - максимален брой точки 40 
Показател Сi - предложен срок за оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта и план за въвеждане на продължаващо обучение в календарни дни в оценяваната оферта - максимален брой точки 30.

 

Резултатите от оценяването на офертите по тази обособена позиция са, както следва:

 

„Иконометрика” ЕООД - 50 т. /Ti + Сi = 20+30 = 50 т./
По показател Ti - качество на техническото предложение – 20 т.
По показател Сi - предложен срок за оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта и план за въвеждане на продължаващо обучение – 30 т.

 

„Д енд Д консултинг” ЕООД – 70 т. /Ti + Сi = 40+30 = 70 т./
По показател Ti - качество на техническото предложение – 40 т.
По показател Сi - предложен срок за оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта и план за въвеждане на продължаващо обучение – 30 т.

 

Гражданско дружество „Обучение за добро управление” – 70 т.
/Ti + Сi = 40+30 = 70 т./
По показател Ti - качество на техническото предложение – 40 т.
По показател Сi - предложен срок за оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта и план за въвеждане на продължаващо обучение – 30 т.

 

Дата на публикуване: 17.11.2014г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд