Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ:


„Разработване на комуникационна стратегия на сьдебната власт” по проект: „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, сключен договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с участието Ви в горепосочената процедура и на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 17.10.2014 г. от 13:00 часа в сградата на Висш съдебен съвет на адрес гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участниците.
В случай, че желаете да присъствате, е необходимо да бъдете в 13:00 часа на 17.10.2014 г. (петьк) в сградата на Висш съдебен съвет.
Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП при отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

 

 

Дата на публикуване: 15.10.2014г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд