Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висш съдебен съвет 
Република България
Supreme Judicial Council
Republic of Bulgaria

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Дейности за информация и публичност"
във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“ по договор за безвъзмездна помощ, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с участието Ви в горепосочената процедура, Ви уведомявам, че на 14.10.2014 г. от 17.00 часа в сградата на Висш съдебен съвет на адрес гр. София, бул. „Екзарх Йосиф” № 12 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници.
В случай че желаете да присъствате, е необходимо да бъдете в 17:00 часа на 14.10.2014 г. (вторник) в сградата на Висш съдебен съвет.
Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП при отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурите или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средства за масово осведомяване.


Дата на публикуване: 10.10.2014 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд