Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване компетентността на съдебните служители – статистици и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: обучение, оценка и въвеждане на методика и програма“ с три обособени позиции:

 

Обособена позиция 1: „Специализирано обучение на съдебни статистици и съдебни служители, извършващи статистическа дейност“;
Обособена позиция 2: „Разработване на Методика за контрол и проверка на статистическите данни – отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България и обучение на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ за прилагането й“ и
Обособена позиция 3: „Оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта и разработване на План за въвеждане на продължаващо обучение“

 

по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, рег. номер на договора C 13-24-1/13.03.2014 г.

 

Решение за откриване на процедурата и Обявление – 01.09.2014г.

 

Разяснение по реда чл. 29 от Закона за обществените поръчки /публикувано на 19.09.2014 г./

 

Протокол № 1/22.10.2014 г. от заседанието на комисията - /публикуван на 29.10.2014 г./

 

Протокол № 2/28.10.2014 г. от заседанието на комисията - /публикуван на 29.10.2014 г./

 

Протокол № 3/17.11.2014 г. /публикуван на 05.12.2014 г./

 

Протокол № 4/02.12.2014 г. /публикуван на 05.12.2014 г./

 

Решения на ВСС по протокол № 57/04.12.2014 г. /публикувани на 05.12.2014 г./

 

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП - публикуван на 12.01.2015г.

 

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП - публикуван на 23.02.2015г.

 

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП - публикуван на 21.03.2015г.

 

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП - публикуван на 06.04.2015г.

 

Договор № 45-06-006/03.02.2015 г. за изпълнение на обществена поръчка по обособена позиция "Специализирано обучение на съдебни статистици и съдебни служители, извършващи статистическа дейност" - публикуван на 13.02.2015 г.

 

Договор № 45-06-013/27.02.2015 г. за изпълнение на обществена поръчка по обособена позиция "Разработване на методика за контрол и проверка на статистическите данни - отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България и обучение на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ за прилагането й" - публикуван на 06.03.2015 г.

 

Договор № 45-06-019/24.03.2015 г. за изпълнение на обществена поръчка по обособена позиция "Оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта и разработване на план за въвеждане на продължаващо обучение " - публикуван на 01.04.2015 г.

 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване компетентността на съдебните служители – статистици и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: обучение, оценка и въвеждане на методика и програма“ с три обособени позиции по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, рег. номер на договора C 13-24-1/13.03.2014 г.

 

Дата на публикуване: 02.09.2014г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд