Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПО ЗОП ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Разработване и телевизионно излъчване на видео-клипове за популяризиране на съдебната система” по проект: „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, сключен договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с участието Ви в горепосочената процедура, Ви уведомявам, че на 02.09.2014 г. от 17:00 часа в сградата на Висш съдебен съвет на адрес гр. София, бул. „Екзарх Йосиф” № 12 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници.
В случай че желаете да присъствате, е необходимо да бъдете в 17:00 часа на 02.09.2014 г. (вторник) в сградата на Висш съдебен съвет.
Съгласно чл. 69а, ал.4 от ЗОП преди отварянето на ценовите оферти, комисията ще съобщи на присъстващите резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.
Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП при отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурите или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

 

Дата на публикуване: 29.08.2014г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд