Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност“ по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, рег. номер на договора C 13-24-1/13.03.2014 г.

 

Решение за откриване на процедурата и Обявление – 27.08.2014г.

 

Решение за промяна – 09.09.2014 г.

 

Решение за промяна – 20.10.2014 г.

 

Разяснение по реда чл. 29 от Закона за обществените поръчки /публикувано на 24.09.2014 г./

 

Разяснение по реда чл. 29 от Закона за обществените поръчки /публикувано на 01.10.2014 г./

 

Разяснение по реда чл. 29 от Закона за обществените поръчки /публикувано на 20.10.2014 г./

 

Протокол № 1/29.10.2014 г. /публикуван на 05.12.2014 г./

 

Протокол № 2/03.11.2014 г. /публикуван на 05.12.2014 г./

 

Протокол № 3/17.11.2014 г. /публикуван на 05.12.2014 г./

 

Протокол № 4/28.11.2014 г. /публикуван на 05.12.2014 г./

 

Решение на ВСС по протокол № 57/04.12.2014 г. /публикувано на 05.12.2014 г./

 

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП - публикуван на 12.01.2015г.

 

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП - публикуван на 30.03.2015г.

 

Договор № 45-06-018/16.03.2015 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност“ по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“- публикуван на 19.03.2015 г.

 

Променена Документация, съгласно чл. 27а, ал. 1 от ЗОП за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност“ по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, рег. номер на договора C 13-24-1/13.03.2014 г. – дата на публикуване 09.09.2014г.

 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност“ по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, рег. номер на договора C 13-24-1/13.03.2014 г.

 

 

Дата на публикуване: 28.08.2014г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд