Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПО ЗОП ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Дейности за информация и публичност” по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, рег. № на договора 13-24-1 от 15.11.2013 г.”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с участието Ви в горепосочената процедура, Ви уведомявам, че на 29.08.2014 г. от 15:00 часа в сградата на Висш съдебен съвет на адрес гр. София, бул. „Екзарх Йосиф” № 12 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници.

 

В случай че желаете да присъствате, е необходимо да бъдете в 15:00 часа на 29.08.2014 г. (петък) в сградата на Висш съдебен съвет.

 

Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП при отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурите или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средства за масова информация.

 

Дата на публикуване: 26.08.2014г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд