Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „Доставка на дизелово гориво за отопление на органите на съдебната власт”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с участието Ви в горепосочената процедура и на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че на 20.08.2014 г. от 09:00 часа в сградата на Висш съдебен съвет на адрес гр. София, бул. „Екзарх Йосиф” № 12 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участниците.

 

В случай че желаете да присъствате, е необходимо да бъдете в 09:00 часа на 20.08.2014 г. (сряда) в сградата на Висш съдебен съвет.

 

Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП при отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурите или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средства за масова информация.

 

Дата на публикуване: 18.08.2014г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд