Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

П О К А Н А

 

Висш съдебен съвет, в качеството си на Възложител, на основание чл.101б, ал.2 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки и Заповед № 95-00-257/05.08.2014 г. на Светла Петкова – представляващ Висшия съдебен съвет, определена със заповед № 95-00-256/01.08.2014 г. на представляващия ВСС, упълномощен с решение на ВСС по протокол № 34/23.07.2014 г., отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти, които да съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ВСС по изпълнение на дейността му, съгласно Закона за съдебната власт, както и във връзка с реализацията на проекти, изпълнявани от ВСС”.

 

Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията на поръчката и възлагането, определени в пълния текст на поканата.

 

Публична покана публикувана в Портала за обществени поръчки.

 

Протокол от работата на комисията - 21.08.2014г.

 

Договор № 45-06-049/28.08.2014 г. за изпълнение на обществена поръчка, провеждана по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Висшия съдебен съвет по изпълнение на дейността му съгласно Закона за съдебната власт, както и във връзка с реализацията на проекти, изпълнявани от Висшия съдебен съвет”- публикуван на 29.08.2014 г.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществените поръчки под уникален номер ID 9032477/05.08.2014 г.

 

Дата на публикуване: 05.08.2014г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд