Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

     
 

ДО 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРОСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.101б, ал.5 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.9а, ал.5 и ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и в изпълнение на заповед № 95-00-234/15.07.2014 г. на представляващия Висшия съдебен съвет е ОТТЕГЛЕНА публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ВСС по изпълнение на дейността му, съгласно Закона за съдебната власт, както и във връзка с реализацията на проекти, изпълнявани от ВСС”, публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер ID 9031436/27.06.2014 ч. и в профила на купувача, съответно от интернет адреса на Висшия съдебен съвет.

 

Дата на публикуване: 15.07.2014 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд