Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висш съдебен съвет 
Република България
Supreme Judicial Council
Republic of Bulgaria

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност" във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“ по договор за безвъзмездна помощ, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014

 

Договор - 15.12.2014г.

 

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП - 15.12.2014г.

 

Решение за откриване на процедурата и Обявление – 30.06.2014г.

 

Разяснения по реда на чл.29 от Закона за обществените поръчки /публикувано на 07.07.2014г./

 

Разяснения по реда на чл.29 от Закона за обществените поръчки /публикувано на 07.08.2014г./

 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Дейности за информация и публичност" във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“ по договор за безвъзмездна помощ, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014

 

Дата на публикуване: 30.06.2014 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд