Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Комуникационна стратегия на съдебната власт” по проект: „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, сключен договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

 

Решение за откриване на процедурата и Обявление - 26.06.2014 г.

 

Решение за промяна /публикувано на 08.07.2014г./

 

Разяснения по реда на чл.29 от Закона за обществените поръчки /публикувано на 15.07.2014г./

 

Разяснения по реда на чл.29 от Закона за обществените поръчки /публикувано на 11.08.2014г./

 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Комуникационна стратегия на съдебната власт” по проект: „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, сключен договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

 

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП - публикуван на 18.12.2014г.

 

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП - публикуван на 09.01.2015г.

 

Договор за обществена поръчка - публикуван на 21.01.2015г.

 

Дата на публикуване: 26.06.2014г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд