Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Висш съдебен съвет, в качеството си на Възложител, на основание чл.101б, ал.2 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Заповед № 95-00-197/26.06.2014 г., на Елка Атанасова – ръководител проект, упълномощена с решение на Висшия съдебен съвет (ВСС) по протокол № 1/09.01.2014 г., д.т. 29, отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти, които да съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Провеждане на одит“ по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС“ за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки договор № 13-24-1/15.11.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията на поръчката и възлагането, определени в пълния текст на поканата.

 

Публична покана публикувана в Портала за обществени поръчки

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществените поръчки под уникален номер ID № 9031233 от 26.06.2014 год.

 

Дата на публикуване: 26.06.2014г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд