Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 28

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 28

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 15 ЮЛИ 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Анелия Мингова – Представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Вельо Велев, Елена Митова, Костадинка Наумова, Пенка Маринова, Цони Цонев

/Откриване на заседанието - 9, 35 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ т.50 от дневния ред.

1. Произнасяне по Решение № 8215/18.06.2010 г. на Върховния административен съд – петчленен състав, постановено по адм.д. № 2035/2010г.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Връчване на отличия на поощрени магистрати:

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ:

1.1.Връчва на Анета Рангелова Милева - следовател в Национална следствена служба, отличие "служебна благодарност и грамота".
1.2.Връчва на Снежанка Стойнева Миланова - следовател в Национална следствена служба, отличие "служебна благодарност и грамота".
1.3.Връчва на Тодор Георгиев Колев - следовател в Национална следствена служба, отличие "служебна благодарност и грамота".
1.4.Връчва на Стефка Тодорова Сърбова - следовател в Национална следствена служба, отличие "служебна благодарност и грамота"./поканена, не се явява/
1.5.Връчва на Атанас Костадинов Атанасов - прокурор в Районна прокуратура гр. Велики Преслав, с ранг “съдия в АП” служебна благодарност и грамота. "./поканен, не се явява/
1.6.Връчва на Иван Димитров Трендафилов – съдия във Върховния административен съд отличие “личен почетен знак: първа степен – златен”.
1.7.Връчва на Пенка Димитрова Янева - заместник на административния ръководител - заместник-председател и ръководител на Гражданско отделение в Окръжен съд гр. Пазарджик отличие „личен почетен знак първа степен - златен". /не се явява, връчва се чрез г-н Георги Шопов/
1.8.Връчва на Иванка Йолова Иванова - съдия в Районен съд гр. Ботевград отличие „служебна благодарност и грамота" .
1.9.Връчва на Евгения Георгиева Симеонова - съдия в Окръжен съд гр. Враца отличие "служебна благодарност и грамота". ./поканена, не се явява/

СЪДИЛИЩА

2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Евгения Георгиева Рачева – досегашен и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд гр. Левски, с ранг „съдия в ОС” на длъжност “съдия” в Районен съд гр. Левски, с ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 21.06.2010 г.
3. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Калин Трифонов Тодоров – административен ръководител Районен съд гр. Берковица, на място в ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Ирена Петрова Обретенова – Симеонова - съдия в Административен съд гр. Варна, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
4.1На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Ирена Петрова Обретенова – Симеонова - съдия в Административен съд гр. Варна, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Мирослава Димитрова Андонова – съдия в Районен съд гр. Асеновград, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
5.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Мирослава Димитрова Андонова – съдия в Районен съд гр. Асеновград, на място в ранг “съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Румяна Петрова Петрова – съдия в Районен съд гр. Варна с ранг “съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
6.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Румяна Петрова Петрова – съдия в Районен съд гр. Варна с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Жана Иванова Маркова – съдия в Районен съд гр. Варна с ранг “съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
7.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Жана Иванова Маркова – съдия в Районен съд гр. Варна с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Десислава Цветкова Миланова - съдия в Районен съд гр. Берковица с ранг “съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
8.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Десислава Цветкова Миланова – съдия в Районен съд гр. Берковица с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
9. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Иван Христов Христов – съдия в Районен съд гр. Тополовград с ранг „съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
9.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Иван Христов Христов – съдия в Районен съд гр. Тополовград с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Матей Иванов Златанов – съдия в Районен съд гр. Първомай с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
11. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Вергиния Евелинова Димитрова – съдия в Административен съд – София-област, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
11.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Вергиния Евелинова Димитрова – съдия в Административен съд – София-област, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Миглена Раденкова Петрова – съдия в Районен съд гр. Враца с ранг „съдия в ОС”, комплексна оценка “ДОБРА”.
12.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Миглена Раденкова Петрова – съдия в Районен съд гр. Враца с ранг „съдия в ОС” ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Елица Мичева Райковска - съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
13.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Елица Мичева Райковска - съдия в Софийски районен съд ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
14. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Милен Петков Евтимов – съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
14.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Милен Петков Евтимов – съдия в Софийски районен съд ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Ралица Герасимова Цветкова - съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
15.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Ралица Герасимова Цветкова - съдия в Софийски районен съд ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
16. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Ивета Бориславова Парпулова – административен ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик с отличие „служебна благодарност и грамота” и „парична награда” в размер на основното месечно възнаграждение.
17. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Даниела Петрова Костова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, Наказателно отделение, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” с отличие „служебна благодарност и грамота” и „парична награда”.

ПРОКУРАТУРИ

18. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Антоанета Христова Генчева – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна с ранг “прокурор в АП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
18.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Антоанета Христова Генчева – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна с ранг “прокурор в АП”, на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитър Николов Димитров – прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Ваня Спасова Панева – прокурор в Районна прокуратура гр. Самоков с ранг „прокурор в ОП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
20.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Ваня Спасова Панева – прокурор в Районна прокуратура гр. Самоков с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Веско Иванов Грозев – прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево с ранг “прокурор в ОП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
21.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Веско Иванов Грозев – прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево с ранг “прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Галя Маринова Георгиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен с ранг „прокурор в ОП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
22.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Галя Маринова Георгиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
23. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Красимира Стефанова Колева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, комплексна оценка “ДОБРА”.
23.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Красимира Стефанова Колева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
24. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Ивелина Стефанова Ангелова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, комплексна оценка “ДОБРА”.
24.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Ивелина Стефанова Ангелова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
25. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Станимира Димитрова Димитрова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, комплексна оценка “ДОБРА”.
25.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Станимира Димитрова Димитрова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
26. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Данаил Георгиев Дименов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив, комплексна оценка “ДОБРА”.
26.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Данаил Георгиев Дименов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
27. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Димитър Колев Димитров – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ямбол, комплексна оценка “ДОБРА”.
27.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Димитър Колев Димитров – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ямбол ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
28. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Георги Райчев Петков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово, комплексна оценка “ДОБРА”.
28.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Георги Райчев Петков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
29. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Ивайло Альошев Филипов – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
29.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Ивайло Альошев Филипов – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
30. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Гергана Грозева Костова – прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
30.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Гергана Грозева Костова – прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
31. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Николай Христов Гаврилов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна с ранг “следовател в НСлС”.
31.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Николай Христов Гаврилов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна с ранг “следовател в НСлС”, комплексна оценка “ДОБРА”.
32. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Евгения Христова Дъбнишка - Вълчева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна.
32.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Евгения Христова Дъбнишка - Вълчева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, комплексна оценка “ДОБРА”.
33. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Вергил Георгиев Богданов - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово.
33.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Вергил Георгиев Богданов - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
34. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Виктор Цонев Цонев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово.
34.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Виктор Цонев Цонев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово, комплексна оценка “ДОБРА”.
35. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Илия Иванов Илиев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово.
35.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Илия Иванов Илиев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово, комплексна оценка “ДОБРА”.
36. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Иван Петков Деев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово.
36.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Иван Петков Деев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово, комплексна оценка “ДОБРА”.
37. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Йовчо Митев Георгиев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово.
37.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Йовчо Митев Георгиев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово, комплексна оценка “ДОБРА”.
38. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Огнян Добрев Ганев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово.
38.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Огнян Добрев Ганев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово, комплексна оценка “ДОБРА”.
39. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Антония Савова Донева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Разград.
39.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Антония Савова Донева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Разград, комплексна оценка “ДОБРА”.
40. ДОПЪЛВА решението си по протокол № 24/24.06.2010 г., т. 27.1., с което е повишена предсрочно Емилия Ангелова Станинска – прокурор в Софийска градска прокуратура с ранг „прокурор в АП”, в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с израза: „с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението”.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

41.ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
42. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС да организира и проведе процедура по реда на чл. 2, ал. 2, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ВСС и неговата администрация”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА проф. д-р Анелия Мингова – представляващ ВСС да организира и проведе процедура по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ВСС и неговата администрация” и да сключи договор с избрания изпълнител или да прекрати процедурата.
43. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС да сключи договор с предмет „Доставка на офис принадлежности (канцеларски материали) за нуждите на ВСС и неговата администрация” по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА проф. д-р Анелия Мингова – представляващ ВСС да сключи договор с предмет: „Доставка на офис принадлежности /канцеларски материали/ за нуждите на ВСС и неговата администрация” по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки със „СИАЛ ЕКСПЕРТ” ЕООД – гр. София, класиран на първо място.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

45. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация" предлага ВСС да даде съгласие:
1. Софийски градски съд - 1 щ.бр. за „куриер"
2. Окръжен съд гр. Кърджали - 1 щ.бр. за „главен счетоводител"
3. Районен съд гр. Русе - 1 щ.бр. за „съдебен деловодител"
4. Районен съд гр. Момчилград - 1 щ.бр. за „главен счетоводител"
5. Софийски апелативен съд - 1 щ.бр. за „деловодител-регистратура" и 1 щ.бр. за „пазач-невъоръжена охрана"
6. Апелативен съд гр. Варна - 2 щ.бр. за „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции"
7. Административен съд гр. Кюстендил - 1 щ.бр. за „главен счетоводител"
8. Административен съд гр. Ямбол - 1 щ.бр. за „системен администратор"
9. Окръжен съд гр. Плевен - 1 щ.бр. за „съдебен секретар"
10. Окръжен съд гр. Ловеч - 1 щ.бр. за „съдебен секретар" по чл. 68 от КТ
11. Районен съд гр. Враца - 1 щ.бр. за „съдебен деловодител"
12. Районен съд гр. Дряново - 1 щ.бр. за „огняр"
13. Районен съд гр. Хасково - 1 щ.бр. за „съдебен секретар"
14. Районен съд гр. Левски - 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист" по чл. 68 от КТ; 1 щ.бр. за „секретар СИС"; трансформиране на 1 щ.бр. „съдебен деловодител в щ.бр. „съдебен секретар-протоколист", преместване на служител - съдебен секретар-протоколист от Административен съд гр. Ловеч в Районен съд гр. Левски /има съгласие от председателя на Адм. съд гр. Ловеч/ и назначаването му на длъжност „съдебен секретар-протоколист" в Районен съд гр. Левски;
15. Върховна касационна прокуратура - 1 щ.бр. за „старши експерт кадри и квалификация" в отдел „Административен";
16. Национална следствена служба - 1 щ.бр. за „прокурорски помощник" и 1 щ.бр. за „младши експерт" в отдел „ЕИСПП"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

45.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „куриер" в Софийски градски съд.
45.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен счетоводител" в Окръжен съд гр. Кърджали.
45.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител" в Районен съд гр. Русе.
45.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен счетоводител" в Районен съд гр. Момчилград.
45.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „деловодител-регистратура" и 1 щ.бр. за „пазач-невъоръжена охрана" в Софийски апелативен съд.
45.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 2 /две/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции" в Апелативен съд гр. Варна.
45.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен счетоводител" в Административен съд гр. Кюстендил.
45.8. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „системен администратор" в Административен съд гр. Ямбол.
45.9. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар" в Окръжен съд гр. Плевен.
45.10. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар" по чл. 68 от КТ в Окръжен съд гр. Ловеч.
45.11. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител" в Районен съд гр. Враца.
45.12. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „огняр" в Районен съд гр. Дряново.
45.13. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар" в Районен съд гр. Хасково.
45.14. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист" по чл. 68 от КТ и 1 щ.бр. на длъжност „секретар СИС" в Районен съд гр. Левски.
45.14.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 щ.бр. „съдебен деловодител" в щ.бр. „съдебен секретар-протоколист", преместване на служител - съдебен секретар-протоколист от Административен съд гр. Ловеч в Районен съд гр. Левски /чл. 343 от ЗСВ/ и назначаването му на длъжност „съдебен секретар-протоколист" в Районен съд гр. Левски.

45.15. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „старши експерт кадри и квалификация", отдел „Административен" във Върховна касационна прокуратура.
45.16. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „прокурорски помощник" и 1 щ.бр. на длъжност „младши експерт", отдел „ЕИСПП" в Национална следствена служба.
46. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация" предлага ВСС да не даде съгласие:
- Районен съд гр. Благоевград - 1 щ.бр. за „съдебен деловодител"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител" в Районен съд гр. Благоевград.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв., по-високо съотношение на бр. съдебни служители/бр. магистрати от средното съотношение за страната, под средната натовареност.
47. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Благоевград за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за „съдебен помощник"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

47.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд гр. Благоевград с 1 /една/ щатна бройка за длъжността „съдебен помощник", в рамките на бюджетната сметка на съда, считано от 01.10.2010 г.
47.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен помощник" в Административен съд гр. Благоевград.
48. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Силистра за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за „съдебен помощник"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

48.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд гр. Силистра с 1 /една/ щатна бройка за длъжността „съдебен помощник", в рамките на бюджетната сметка на съда, считано от 01.10.2010 г.
48.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен помощник" в Административен съд гр. Силистра.
49. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Пловдив за увеличаване щатната численост на съда с 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители - „служител по сигурността на информацията" и „системен администратор-I-ва степен" в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

49.1. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Апелативен съд гр. Пловдив с 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители.
Мотиви: Предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. не се отпускат нови щатни бройки за съдебни служители.
49.2. УКАЗВА на председателя на Апелативен съд гр. Пловдив да реши кадровия проблем на съда в рамките на утвърдения щат на администрацията чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

50. /ОТТЕГЛЕНА/

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

/Закриване на заседанието - 11, 00 ч/

Публикуван на:
16.07.2010 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд