Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 29

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 29

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 22 ЮЛИ 2010 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Маргарита Попова – Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: доц. д-р Борис Велчев, Вельо Велев, Галина Захарова, Елена Митова, Костадинка Наумова, Марияна Дундова, Пенка Маринова, Цони Цонев

/Откриване на заседанието - 9, 35 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА В ДНЕВНИЯ РЕД СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. Проект на решение относно констатиране на прекратено трудово правоотношение.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Ардино за назначаване на Елка Стоянова Вълчева – досегашен административен ръководител на Районна прокуратура гр. Ардино, с ранг “прокурор в ОП”, за прокурор в Районна прокуратура гр. Ардино, с ранг “прокурор в ОП”, считано от 02.03.2010 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Хасково за атестиране на Анна Кирилова Георгиева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, за придобиване статут на несменяемост, считано от 13.05.2010 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Хасково за атестиране на Добринка Вълкова Варсанова – Вълчева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, за придобиване статут на несменяемост, считано от 13.05.2010 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Хасково за атестиране на Мая Паскалева Ковачева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, за придобиване статут на несменяемост, считано от 13.05.2010 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Хасково за атестиране на Петър Тодоров Тошев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, за придобиване статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за освобождаване на Аргир Стоянов Вълчев – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Пловдив, от заеманата длъжност, на основание чл. 165, ал. 1 т. 1 от ЗСВ, считано от 15.08.2010 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за възстановяване на сума.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител а Окръжен съд гр. Пловдив за безвъзмездно предоставяне на недвижими вещи на Апелативен съд гр. Пловдив.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
10. Проект на решение относно изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 42/2009 г.
Внася: Комисия “Професионална квалификация, ИТ и статистика”

СЪДИЛИЩА

1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Владимир Иванов Първанов – административен ръководител – председател на Административен съд гр. Сливен, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
1.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Владимир Иванов Първанов – административен ръководител – председател на Административен съд гр. Сливен, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
2. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Албена Георгиева Радославова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – София-област, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
2.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Албена Георгиева Радославова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – София-област, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Таня Димова Дамянова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Разград, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
3.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Таня Димова Дамянова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Разград, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Дарина Славчева Драгнева – съдия в Административен съд гр. Стара Загора, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Евгения Иванова Баева – съдия в Административен съд гр. Варна, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
5.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Евгения Иванова Баева – съдия в Административен съд гр. Варна, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Анна Иванова Кидерова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Бургас с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Цветанка Трендафилова Вълчева – съдия в Районен съд гр. Пазарджик с ранг “съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
7.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Цветанка Трендафилова Вълчева – съдия в Районен съд гр. Пазарджик с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Слав Иванов Бакалов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Сливен, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
8.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Слав Иванов Бакалов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Сливен, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
9. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Цветомил Борисов Горчев – съдия в Районен съд гр. Павликени с ранг „съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ЗАДОВОЛИТЕЛНА”.
9.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Цветомил Борисов Горчев – съдия в Районен съд гр. Павликени с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Нина Русева Моллова - Белчева – съдия в Районен съд гр. Несебър с ранг “съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
10.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Нина Русева Моллова - Белчева – съдия в Районен съд гр. Несебър с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
11. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Мариета Неделчева Маринова – съдия в Районен съд гр. Елин Пелин с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Цветан Кръстев Ценков – досегашен административен ръководител – председател на Районен съд гр. Луковит, с ранг „съдия в АС” на длъжност “съдия” в Районен съд гр. Луковит, с ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 28.06.2010 г.
13. На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Петрич с 1 (една) щатна бройка за длъжността "заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Районен съд гр. Петрич.
13.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Петрич с 1 (една) щатна бройка за длъжността "съдия".
13.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ангелина Трайкова Бисеркова – досегашен заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Петрич, с ранг „съдия в АС” на длъжност “съдия” в Районен съд гр. Петрич, с ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 12.07.2010 г.
14. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Невена Иларионова Иванова – досегашен заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Казанлък, с ранг „съдия в АС” на длъжност “съдия” в Районен съд гр. Казанлък, с ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 21.06.2010 г.
15. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Янко Венциславов Чавеев – съдия в Районен съд гр. Самоков, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
15.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Янко Венциславов Чавеев – съдия в Районен съд гр. Самоков ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
16. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Красимир Атанасов Машев – съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
16.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Красимир Атанасов Машев – съдия в Софийски районен съд ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
17. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Невена Борисова Чеуз – съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
17.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Невена Борисова Чеуз – съдия в Софийски районен съд ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
18. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Биляна Владимирова Балинова – съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
18.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Биляна Владимирова Балинова – съдия в Софийски районен съд ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
19. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Татяна Костадинова Костадинова – съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
19.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Татяна Костадинова Костадинова – съдия в Софийски районен съд ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
20. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Венета Николаева Цветкова - Комсалова – съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
20.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Венета Николаева Цветкова - Комсалова – съдия в Софийски районен съд ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
21. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Десислава Николаева Друмева – съдия в Софийски районен съд, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
21.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Десислава Николаева Друмева – съдия в Софийски районен съд ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
22. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Таня Борисова Вълчева – съдия в Районен съд гр. Пловдив, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
22.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Таня Борисова Вълчева – съдия в Районен съд гр. Пловдив ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

23. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Таня Крумова Поповска - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг “прокурор в АП” КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
23.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Таня Крумова Поповска - прокурор в Софийска градска прокуратура с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
24. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Михаил Венци Крушовски – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница с ранг „прокурор в ОП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
24.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Михаил Венци Крушовски – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Виктор Бисеров Чаушев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
25.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Виктор Бисеров Чаушев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Димитър Колев Арабаджиев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура с ранг “прокурор в ОП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
26.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитър Колев Арабаджиев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура с ранг “прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Чудомир Любомиров Спасов – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
27.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Чудомир Любомиров Спасов – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Иван Любчов Тасков – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
28.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Иван Любчов Тасков – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Вена Димитрова Стефова – досегашен административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Тетевен, с ранг „прокурор в АП” на длъжност “прокурор” в Районна прокуратура гр. Тетевен, с ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 17.03.2010 г.
30. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Илияна Любомирова Асенова - Трендафилова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, комплексна оценка “ДОБРА”.
30.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Илияна Любомирова Асенова - Трендафилова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
31. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Стелиан Антонов Кралев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, комплексна оценка “ДОБРА”.
31.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Стелиан Антонов Кралев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
32. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Ивайло Мирчев Любенов – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в АП” ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
33. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Антон Венциславов Милев – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП” ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
34. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Татяна Станчева Станчева – Иванова – прокурор в Районна прокуратура гр. Гълъбово, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
34.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Татяна Станчева Станчева – Иванова – прокурор в Районна прокуратура гр. Гълъбово ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
35. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Снежана Николова Христова – прокурор в Софийска районна прокуратура, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
35.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Снежана Николова Христова – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
36. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Томи Любомиров Наков – прокурор в Софийска районна прокуратура, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
36.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Томи Любомиров Наков – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
37. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Момчил Иванов Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура, комплексна оценка “ДОБРА”.
37.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Момчил Иванов Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
38. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Петър Петров Смолички – прокурор в Софийска районна прокуратура, комплексна оценка “ДОБРА”.
38.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Петър Петров Смолички – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
39. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Станислав Христов Стойков – прокурор в Софийска районна прокуратура, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
39.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Станислав Христов Стойков – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
40. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Евгени Борисов Стоянов – прокурор в Софийска районна прокуратура, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
40.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Евгени Борисов Стоянов – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
41. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Йоана Валентинова Ралякова – прокурор в Софийска районна прокуратура, комплексна оценка “ДОБРА”.
41.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Йоана Валентинова Ралякова – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
42. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Илиян Горанов Рангелов – прокурор в Софийска районна прокуратура, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
42.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Илиян Горанов Рангелов – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
43. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Ина Петрова Джокова – прокурор в Софийска районна прокуратура, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
43.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Ина Петрова Джокова – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
44. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Десислава Емилова Атанасова – Орешкова – прокурор в Софийска районна прокуратура, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
44.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Десислава Емилова Атанасова – Орешкова – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
45. ДОПЪЛВА решението си по протокол № 24/24.06.2010 г., т. 27., с което е повишен предсрочно Пламен Георгиев Димитров – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, в ранг „прокурор в АП”, с израза: „с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението”.

КОНКУРСИ

46.ОТНОСНО: Обявяване на щатните бройки за административни ръководители и заместници на административни ръководители в органи на съдебната власт, чийто мандат изтича или са вакантни.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

46.1. На основание чл. 40, ал. 1 от Наредба № 1/19.12.2007 г. ОБЯВЯВА бройките на административните ръководители в органите на съдебната власт, които се освобождават поради изтичане на мандата им или са вакантни, както следва:
1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Царево – вакантна;
2. Административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – гр. София – вакантна;
3. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Димитровград – вакантна;
4. Заместник на административния ръководител – заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – гр. Варна – вакантна.
5. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил – вакантна.
46.2. В 14-дневен срок от датата на публикуване на свободните бройки в Интернет страницата на ВСС, кандидатите за заемане на свободните длъжности следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (свободен текст), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилага служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт. В същия срок се подават и предложенията на лицата по чл. 40, ал. 2 от Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и организацията за провеждане на конкурсите за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател.
46.3. При подаване на предложения и заявление за участие в обявените избори следва да се спазват изискванията за мотивирани становища от административните ръководители, съгласно решение на ВСС по протокол № 4/28.01.2010 г., т. 2.
46.4. Решението да се публикува в Интернет-страницата на ВСС на 23.07.2010 г.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

47. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2010 г.
48. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
50. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент в Окръжен съд гр. Велико Търново за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

50.1. ПРИЕМА направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Окръжен съд гр. Велико Търново.
50.2. ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
51.ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Радомир за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

51.1. ПРИЕМА направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Радомир.
51.2. ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
52. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно информация от административния ръководител на Районен съд гр. Котел за изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 26/08.07.2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмената информация от административния ръководител на Районен съд гр. Котел за изпълнение на
т. 52.4 от решение на ВСС по протокол № 26/08.07.2010 г.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

53. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да даде съгласие:
1. Софийски градски съд – 3 щ.бр. за „съдебен деловодител” по чл. 68 от КТ; 1 щ.бр. за „призовкар” и 6 щ.бр. за „съдебен секретар”.
2. Апелативен съд гр. Велико Търново – 1 щ.бр. за „главен специалист касиер-счетоводител”
3. Окръжен съд гр. Пловдив – 1 щ.бр. за „призовкар”
4. Районен съд гр. Бяла – 1 щ.бр. за „огняр” и 1 щ.бр. за „деловодител-регистратура”
5. Районен съд гр. Дупница – 1 щ.бр. за „призовкар”
6. Районен съд гр. Бяла Слатина – 1 щ.бр. за „огняр, той и работник поддръжка, той и чистач”
7. Районен съд гр. Айтос - 1 щ.бр. за „съдебен архивар”.
8. Военен съд гр. Плевен – 1 щ.бр. за „чистач”
9. Административен съд гр. Смолян - 1 щ.бр. за „куриер-чистач” и трансформиране на 1 щ.бр. „младши съдия” в щ.бр. за „съдебен помощник”.
10. Софийска градска прокуратура – 2 щ.бр. за „младши специалист-съдебен секретар”; 1 щ.бр. за „съдебен деловодител и 1 щ.бр. за „младши специалист-архивист”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

53.1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 3 /три/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68 от КТ; 1 щ.бр. на длъжност „призовкар” и 6 щ.бр. на длъжност „съдебен секретар” в Софийски градски съд.
53.2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен специалист касиер-счетоводител” в Апелативен съд гр. Велико Търново.
53.3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Окръжен съд гр. Пловдив.
53.4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „огняр” в Районен съд гр. Бяла.
53.5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Районен съд гр. Дупница.
53.6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „огняр, той и работник поддръжка, той и чистач” в Районен съд гр. Бяла Слатина.
53.7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен архивар” в Районен съд гр. Айтос.
53.8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач” във Военен съд гр. Плевен.
53.9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „куриер-чистач” в Административен съд гр. Смолян.
53.9.2. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд гр. Смолян с 1 /една/ щатна бройка за длъжността „съдебен помощник”, в рамките на бюджетната сметка на съда. /съгласно решение на ВСС пр. № 25/01.07.2010 г./
53.9.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен помощник” в Административен съд гр. Смолян.
53.10.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 2 /две/ щ.бр. на длъжност „младши специалист-съдебен секретар”; 1 щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” и 1 щ.бр. на длъжност „младши специалист-архивист” в Софийска градска прокуратура.
54. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да не даде съгласие:
1. Районен съд гр. Бяла – 1 щ.бр. за „огняр” и 1 щ.бр. за „деловодител-регистратура”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

54.1.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „деловодител-регистратура” в Районен съд гр. Бяла
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв.
54.1.2. УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. Бяла да реши кадровия проблем на съда чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.
55. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Силистра за увеличаване щатната численост на съда с 1 щ.бр. за длъжността «призовкар» чрез извършване на трансформация и намаляване на щатната численост на Окръжен съд гр. Силистра с 1 щ.бр. за длъжността «невъоръжена охрана». /има съгласие на председателя на ОС-Силистра/.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

55.1. НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Силистра с 1 /една/ щ.бр. за длъжността „невъоръжена охрана”.
55.2. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Силистра с 1 /една/ щ.бр. за длъжността „призовкар".
55.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 щ. бр. за длъжността „невъоръжена охрана” в щатна бройка за длъжността „призовкар” и назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Районен съд гр. Силистра.
56. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Айтос за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

56.1. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Айтос с 1 /една/ щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист”.
Мотиви: Предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. не се отпускат нови щатни бройки за съдебни служители.
56.2. УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. Айтос да реши кадровия проблем на съда в рамките на утвърдения щат на администрацията чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

57. ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл.31 от ЗСВ дава положително становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, със следните бележки и предложения:
На основание чл.32, ал.1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и неговата администрация във Висш съдебен съвет е постъпил за съгласуване проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИД на ЗСВ), като ни е дадена възможност в 10-дневен срок да Ви представим бележки и предложения по предоставените материали.
Във връзка с това и на основание чл.31 от ЗСВ Висш съдебен съвет съгласува представения ЗИД на ЗСВ със следните бележки и предложения:
Стратегията за продължаване на съдебната реформа, изготвена от Министерство на правосъдието има за основен приоритет укрепването на институциите на съдебната власт. Основен инструмент, който се използва за постигането на тези приоритетни цели са законодателните промени и в тази посока ВСС приветства идеята да бъде приет Закон за изменение и допълнение на ЗСВ. Същевременно при обсъждане на неговия проект, следва да бъдат взети предвид някои основни акценти.
В условията на съвременното общество и по-конкретно на правова държава, политическото и правното значение на принципа на разделение на властите се състои в това, че държавната власт има три основни сфери на проявление, възложени на три основни системи от органи, които са относително независими един от друг и действащи в определена взаимна и уравновесяваща се връзка, така че да се контролират и да възпират властта на всеки един от тях.
Смисълът на този принцип се изразява във формиране на гаранции за оптимално функциониране на върховната държавна власт, като той се явява средство за предотвратяване на евентуален произвол от страна на другите държавни органи, което да рефлектира върху правата на гражданите.
Поради своята основополагаща роля, принципите за разделението на властите и независимостта на съдебната власт са конституционно закрепени.
Конституцията изрично урежда независимостта на съдебната власт в чл.117, ал.2. Конституционната разпоредба в първото си изречение прокламира независимост на съдебната власт като една от трите власти в държавата. Във второто изречение е посочено, че при осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. Така се гарантира независимостта на физическите лица, участващи в правораздаването, когато осъществяват своите функции. Независимостта на тези лица е обсъждана и пояснена в редица решения на Конституционния съд (Решение № 6 от 1993 г. по к.д. № 4 от 1993 г. - ДВ, бр. 36 от 1993 г., Решение № 3 от 1998 г. по к.д. № 1 от 1998 г. - ДВ, бр. 29 от 1998 г., Решение № 11 от 1998 г. по к.д. № 10 от 1998 г. - ДВ, бр. 52 от 1998 г., Решение № 1 от 1999 г. по к.д. № 34 от 1998 г. - ДВ, бр. 6 от 1999 г.).
Основната функция на съдебната власт, която също е конституционно заложена, е да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Обезпечаването и се гарантира от Народното събрание, което приема нормативни актове на съдебната власт или такива, които се прилагат от нея. По този начин то осигурява действието на политиката на държавата спрямо различни кръгове правно регламентирани обществени отношения. Поради това от определящо значение за гражданското общество е приемането на законите, които засягат структурата и функционирането на независимата съдебна власт и създават предпоставки на нейната ефективност и бързина на правораздаване, да става при условията на добра междуинституционална координация, както и въз основа на изградените добри практики и доказан положителен опит. При осъществяването на тази дейност, в духа на Конституцията, водещата цел би трябвало да бъде създаване на максимални гаранции за защита правата и интересите на гражданите, от една страна, и продължаване на съдебната реформа в условията на европейското членство, с оглед хармонизиране на съдебната система с тези на останалите страни-членки, от друга страна.
Към настоящия момент, както и предвид последните положителни констатации в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност на Европейската комисия в Доклада за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, е безспорно, че участието на съдебната власт в системата на разделение на властите е успешно правно регламентирана. Това участие не е само потенциално заложено, а се прилага реално, което е безспорно постижение на българския конституционализъм.
Именно в изпълнение на един от показателите - „Приемане на конституционни промени, които да отхвърлят всякакво двусмислие относно независимостта и отчетността на съдебната система”, изложени в анекс към решение от 13 декември 2006год., с което Европейската комисия създава механизъм за “сътрудничество и оценка” на България и Румъния в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност, беше приет Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (обнародван в “Държавен вестник” бр. 12 от 6 февруари 2007 г.).
Промените отразиха изцяло препоръките на Европейската комисия като гарантират на конституционно ниво прозрачността и отчетността на съдебната власт при пълно запазване на нейната независимост. По-съществените конституционните промените предвидиха изрична уредба на правомощията на ВСС като орган, който взима решенията по управлението на съдебната власт, регламентираха се основанията за прекратяване на мандата на членовете на ВСС, както и се предвиди създаването на Инспекторат към ВСС.
В изпълнение на решението на ЕК от 2006год. и във връзка с постигането на по-голяма прозрачност, отчетност и ефективност на съдебната система бе приет нов Закон за съдебната власт, който подробно уреди статута и правомощията на ВСС, на Инспектората към ВСС, критериите и процедурата за атестиране на магистратите, конкурсното начало при назначаване в органите на съдебната власт, дисциплинарната отговорност на магистратите и др.
Във времето предприетите промени доказаха своето положително въздействие при управление на съдебната власт, както и практическата си ефективност. Поради тази причина, считаме, че реформаторският подход при изготвянето на ЗИД на ЗСВ следва да бъде много внимателно и прецизно съобразен, така че да не доведе до връщане назад и загърбване на доказалите се успешни структурни механизми, наложени в изпълнение на препоръките на Европейската комисия.
От друга страна не бива да се допуска нарушаване на принципа за конституционосъобразност, а именно че правните норми на законите не трябва да противоречат на Конституцията, което следва от нейното върховенството. То има не само формален аспект, който поддържа йерархията в системата от източници на правото, но също така предопределя и материалното съдържание на законите.
В този смисъл считаме, че предложението фиксирано в §5 на ЗИД на ЗСВ застрашава принципа за конституционосъобразност.
ВСС е конституционно установен орган. Статутът на неговите членовете и изискванията на които те следва да отговарят, са изчерпателно уредени в чл.130 от Конституцията, като в нея не е предвидено изискване за получаване на допуск при избора им.
На следващо място всички членове на ВСС, независимо дали са съдии, прокурори, следователи, адвокати, хабилитирани учени по правни науки или други юристи, имат по право регламентиран достъп до класифицирана информация при изпълнение на съдебните си задължения, без спрямо тях да се провежда проучване за надеждност.
В чл. 39 от ЗЗКИ е заложена принципната идея магистратите да не бъдат проверявани за допуск и да разполагат с достъп до класифицирана информация при спазване на принципа „необходимост да се знае” по силата на закона, а не въз основа на решение на държавен орган от изпълнителната власт. Дейността на ВСС като висш орган на съдебната власт, чието основно задължение по закон е да отстоява независимостта на съдебната власт, на още по-силно основание не може да зависи от такова разрешение.
Обстоятелството, че членовете на ВСС не са изрично упоменати в чл.
39 от ЗЗКИ не е пречка за правилното прилагане на закона, тъй като съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗНА при непълнота на нормативния акт, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта. Ако такива разпоредби
липсват, отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република България.
Идеята членовете на ВСС да бъдат подлагани на проверка за надеждност от органите на изпълнителната власт има и друг тревожен аспект – застрашава конституционно установения принцип на разделение на властите. Органите на изпълнителната власт могат да установят контрол върху функционирането на органите на съдебната власт чрез осъществяване на проверки за допуск. От една страна, Конституцията и ЗСВ не предвиждат изискване за получаване на допуск при избора на членовете на съвета. Отказът да се предостави допуск не е и законово установено основание за освобождаване от длъжност. От друга страна обаче, провеждането на проучване за надеждност с отрицателен резултат, който не подлежи на обжалване пред съдебен орган, обективно може да доведе и до такива последици. Съответният изборен член на ВСС, комуто е отказан допуск, макар и законно избран, няма да има право и реално няма да може да изпълнява задълженията си в цялост и пълнота, което положение в някои случаи може да стане причина и за освобождаване от длъжност. По този начин органите на изпълнителната власт ще осъществят
намеса в работата на съдебната власт и ще засегнат независимостта й.
Грижата за независимостта на съдебната власт е основен приоритет на европейските институции и на всяка правова държава. Минималните стандарти при оценката на постиженията в тази област са формулирани в множество международни актове, по-важни от които са:
-Основни принципи на ООН относно независимостта на съдебната власт (магистратурата), приети на VІІ конгрес на ООН, Милано, 26 август до 6 септември 1985 г., утвърдени от Генералната асамблея на ООН с резолюция 40/32 от 29 ноември 1985 год.
- Препоръка R (94) 12 на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите-членки относно независимостта, ефективността и ролята на съдиите, приета от Комитета на министрите на 13 октомври 1994 г.
- Европейска харта за статута на съдиите, Страсбург, 8-10 юли 1998 год.
- Становища на Консултативния съвет на Европейските Съдии (КСЕС), по-специално Становище № 1 (2001) относно стандартите за независимост на съдебната власт и несменяемостта на съдиите;
-Становище № 3 (2002) относно принципите и правилата, определящи професионалното поведение на съдиите, в частност етика, несъвместимо поведение и безпристрастност; Становище № 10 (2007) относно „Съветът на съдебната власт в служба на обществото”.
Макар и съвсем неизчерпателно цитирани, тези актове недвусмислено и ясно постулират и развиват изискването процедурите по подбор, назначаване, повишаване, освобождаване, налагане на дисциплинарни санкции на магистрати да се провеждат непосредствено от, по препоръка на или със съгласието на независим от изпълнителната и законодателната власти орган, със задължително участие на магистрати.
Не на последно място при липсата на възможност събраната чрез СРС-та информация да се използва в дисциплинарно производство, получаването на достъп до класифицирана информация от членовете на ВСС се явява безсмислено.
Поради изложените съображения предлагаме §5, с който се създава новият чл.26а да отпадне.
По §6 от ЗИД на ЗСВ
§ 6, с който се създава нова ал.3 на чл.30 да отпадне.
Мотиви:
Новосъздадената ал.3 на чл.30 предвижда, че ВСС назначава и освобождава държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията по предложение на председателя на районния съд. По този начин правомощията на министъра на правосъдието по отношение на тях се предоставят на ВСС. От една страна тази разпоредба влиза в колизия с чл. чл.266, ал.1 на проекта на ЗИД на ЗСВ където е предвидено, че ВСС насрочва конкурс за държавни съдебни изпълнители с решение, с което се определя редът за провеждането му.
От друга страна извън конституционно определените правомощия на ВСС е да назначава и освобождава държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията. Съгласно чл.130, ал.6,т .1 от Конституцията ВСС назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите.
Държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията не са магистрати и са извън обхвата на органите на съдебната власт, които са нормативно определени. От друга страна, съгласно чл. 16 от ЗСВ, ВСС е постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост. Той определя състава и организацията на работа на съдебната власт и осъществява управление на дейността и, без да засяга независимостта на нейните органи.
С вменяването на тези нови функции се създава опасност от подмяна ролята на ВСС като кадрови и върховен орган за управление на съдебната власт и превръщането му в административен орган.
Недоумение буди предложената редакция още повече и предвид трайно установената дългогодишна уредба на статута и функциите на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията. Към момента няма данни, че тя е създала предпоставки и обосновала необходимост от промяна предвид липсата на каквито и да е практически проблеми свързани с нейното действие.
Поради изложените съображения предлагаме §6, с който се създава нова ал.3 на чл.30 да отпадне.
По § 8 от ЗИД на ЗСВ
§8, с което се изменя чл.34, ал.3 да отпадне, като бъде оставена в сила сега действащата уредба.
Мотиви:
Сега действащата разпоредба на чл.34, ал.3 от ЗСВ е по-удачна от предложеното изменение, тъй като дава подробно легално определение за начина на мотивиране на решенията на ВСС. Новата уредба не дава яснота, по какъв начин ще се изготвят мотивите и ще се създаде възможност за различен резултат от гласуването по един казус, ако мотивите се гласуват отделно.
По § 10 от ЗИД на ЗСВ
§10, с което се изменя чл.37, следва да отпадне, като бъде оставена в сила сега действащата уредба.
Мотиви:
Измененията в чл.37 предвиждат необосновано голям брой членове в състава на Комисията по предложенията и атестирането и на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”. По-удачно би било да се запази досегашната уредба, като броят им се определя с Правилника за дейността на ВСС и неговата администрация. От разпоредбата на ал.5 на същия член не става ясно, какво последващо избиране се има предвид при положение, че не е фиксиран срок за участие в постоянните комисии.
По § 13 от ЗИД на ЗСВ
В § 13, с който се създава чл.39а, ал.1 в т.4 след „медиите” да се добави изразът „извършва или” .
Мотиви:
С приемането на новия Етичен кодекс на българските магистрати, акцентът при сигналите и публикациите в медиите в практиката на Етичната комисия сочи преимущество на сигнали и публикации, свързани с нарушение на Етичния кодекс. В тези случаи в досегашната практика на Етичната комисия, тя имаше възможност да се самосезира и да извършва проверки.С оглед утвърждаването на тази, показала добри резултати практика, е необходимо и в ЗСВ да се закрепи възможността Етичната комисия, освен да възлага, да може и сама да извършва проверки.
По § 21 от ЗИД на ЗСВ
§ 21 от ЗИД на ЗСВ следва да отпадне по изложени съображения относно §6, с който се създава нова ал.3 на чл.30.
По § 33 от ЗИД на ЗСВ
Точка 3 по § 33 следва да отпадне, тъй като е резултат на техническа грешка.
По § 35 от ЗИД на ЗСВ
§35 с който се изменя чл.169, ал.2 да се измени като на мястото на израза „положителна” бъде добавено „ много добра или добра”.
Мотиви:
Положителната комплексна оценка би могла да бъде и задоволителна. Заместникът на административния ръководител притежава управленски функции и за целта той трябва да притежава поне добра комплексна оценка, която да послужи като гаранция за неговите възможности и ефективно изпълнение на задълженията.
По § 37 от ЗИД на ЗСВ
§37, в частта с която се изменя чл.171, ал.1 да отпадне.
Мотиви:
Предложената редакция противоречи на чл.131 от Конституцията, съгласно който решенията на Висшия съдебен съвет за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи, както и предложенията, които той прави по чл. 129, ал. 2 , се приемат с тайно гласуване.
По § 41 от ЗИД на ЗСВ
§41 с който се изменя чл.176 да отпадне, като бъде оставена в сила сега действащата уредба.
Мотиви:
Предложеното изменение в режима на избор на младши съдии и младши прокурори не е удачно по няколко съображения.
На първо място идеята да се провеждат два изпита, сходни по вид и съдържание би обременила двойно кандидатите за тези длъжности. От предложената редакция не става ясно каква е границата за „допуск” при първия изпит. Мотивите за нея също не са изведени. Позоваването на чужда практика не е достатъчно, защото в много от случаите тя не би била приложима с оглед конкретните устройствени специфики в организацията и функционирането на съдебната власт. Ако се допусне, че идеята за двойния изпит е провокирана от съображението, че готовността за заемане на длъжността може успешно да се види след приключване на обученето в НИП, то поредността на субектите, провеждащи изпитите, би трябвало да е с обратна насоченост. Като кадрови и управленски орган, именно ВСС трябва да е институцията, която провежда изпита на завършилите обучението, а НИП следва да прави подбора на кадрите, които ще обучава. В противен случай излиза, че ВСС няма конститутивна роля за придобиване на съответен магистратски статут от кандидатите, с решението просто се „облича” в документ за назначение резултатът от дейността на друг орган.
На второ място и във връзка с изложеното НИП е институция, която съгласно нормативните разпоредби обучава магистрати, а не студенти. Недопустимо е да се изземват функциите по назначаване и разпределение на младшите магистрати от компетентния орган – ВСС, и да се предоставят на НИП, който няма такива правомощия по закон.
Това обезличава ролята на ВСС и променя фундаментално ролята на НИП, с което става своеобразна подмяна на конституционни функции.
По § 45 от ЗИД на ЗСВ
В §45 с който се изменя чл.186, следва да отпадне ал.6, по съображения изложени във връзка с предвидените в §41 изменения на чл.176.
По § 51 от ЗИД на ЗСВ
Предложените редакции от §51 до §55 включително следва да отпаднат.
Мотиви:
Изоставянето на идеята за провеждане на централизирани конкурси при кадровото израстване в съдебната система и създаването на конкурсни комисии в съответните органи на съдебната власт е крачка назад от принципа за обективност, прозрачност и безпристрастност при назначаването им.
Именно многократните примери за натиск от всякакво естество, включително и използване на роднински връзки и местни икономически лобита, са били основанието да се премине към централизирани конкурси.
Въвеждането на принципа на децентрализация ще засили възможностите за „феодализация” при провеждането на конкурсите, какъвто подход не може да гарантира и достатъчна степен на откритост и прозрачност.
Провеждането на конкурсите о органите на съдебната власт няма да ускори процеса, каквато най-вероятно е целта на предложените промени.
Досегашната практика е доказала, че основните причини за забава на процеса произхождат от възможностите чрез обжалването да се спира встъпването в длъжност. Оттам се възпрепятства планирането на свободните бройки в обявяването на следващите конкурси.
Недоумение буди предложението Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” да извършва преценка за притежаваните нравствени качества само на първите трима кандидати. Това означава ли, че останалите кандидати априори са изключени от възможността да бъдат избирани на съответната длъжност.
Не на последно място, при такъв конкурс ВСС се проявява като „регистратор” на резултат от проведен конкурс. Това го лишава от същинската му конституционна роля на кадрови орган. ВСС трябва не просто да назначава, а да осъществява кадрова политика на съдебната власт. Това означава изводите, оценките и класирането на кандидатите да се осъществяват от самия него, което по своята същност е именно централизиран конкурс.
По § 56 от ЗИД на ЗСВ
В §56, с който се изменя чл.194 след „съдиите, прокурорите и следователите”, следва да се добави изразът „и съдебните служители”.
Мотиви:
Предложената редакция предвижда, че в случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или при намаляване числеността на длъжностите в тях, ВСС да разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт в същия апелативен район и да преназначава на тях без конкурс съдиите, прокурорите и следователите. Неуреден остава въпросът свързан със съдебните служители, които са били назначени в съответния орган на съдебната власт, който е закрит или при намаляване числеността на длъжностите.
По § 58 от ЗИД на ЗСВ
Предложеният нов чл.194б не е целесъобразен. Сега действащата уредба дава по-голяма възможност на ВСС да направи правилен избор, като по този начин изпълни по най-ефективен път своите кадрови функции. Съгласно предложената редакция, Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, въз основа на извършени преценки внася във ВСС мотивирано предложение за назначаване на административен ръководител. По този начин ВСС бива лишен от възможността да изгради непосредствени и преки впечатление за съответния кандидат. Това на свой ред създава опасност да бъде направен избор, който не е най-удачен.
По § 73 от ЗИД на ЗСВ
В §73 с който се изменя чл.207, в ал.1 изразът „положителна комплексна оценка” да бъде заменен с „най-малко добра комплексна оценка”
Мотиви:
Положителната комплексна оценка би могла да бъде и задоволителна. Задоволителната комплексна оценка не би следвало да бъде достатъчна за придобиване на статут на несменяемост.
По § 74 от ЗИД на ЗСВ
В §74, с който се изменя чл.209, в ал.5 след „отрицателна” да се добави изразът „или повторната оценка е задоволителна”.
Мотиви:
По гореизложени съображения, а именно, че задоволителната комплексна оценка не би следвало да бъде достатъчна за придобиване на статут на несменяемост.
По § 79 от ЗИД на ЗСВ
Да отпадне предложената редакция в §79, по съображения изложени относно редакцията на чл.176.
По § 80 от ЗИД на ЗСВ
Предложената редакция в § 80 следва да отпадне.
По § 81 от ЗИД на ЗСВ
Да бъде обърнато внимание на Министъра на финансите във връзка с бюджета на съдебната власт.
По § 84 от ЗИД на ЗСВ
Предложената редакция в § 84 следва да отпадне, като остане действащата уредба по съображения изложени във връзка с предложените промените в чл.176.
По § 85 от ЗИД на ЗСВ
В предложената редакция на чл.252, ал.1 след „Висш съдебен съвет” да се добави изразът „от които поне двама изборни членове от действащия Висш съдебен съвет”.
Мотиви:
Така действащата уредба не прецизира какви следва да бъдат представителите на ВСС, което създава предпоставки за неясна регламентация и от там - противоречива практика
По § 89, §90, §91 от ЗИД на ЗСВ
Предложените редакции следва да отпаднат по изложени съображения.
По § 92 от ЗИД на ЗСВ
Предложената редакция на чл.262, ал.1 следва да отпадне, като остане в сила действащата към момента уредба по изложени съображения.
§94 - §118 включително от ЗИД на ЗСВ
Посочените параграфи следва да отпаднат по вече изложени съображения относно предложената в §6 ал.3 на чл.30.
По § 120 от ЗИД на ЗСВ
В предложената редакция на чл.311, следва да отпадне т.3, като остане старата редакция.
Мотиви:
Т.3 урежда налагането на наказания от ВСС на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписвания. ВСС не разполага с такива правомощия, тъй като същите не са органи на съдебната власт.
§122, §123, §123, §124, §125, §126 от ЗИД на ЗСВ
Изброените параграфи следва да отпаднат по изложени съображения.
По § 130, §131, §132 от ЗИД на ЗСВ
Редакциите са неясни, към тях липсват мотиви.
По § 135 от ЗИД на ЗСВ
Предложената в §135 редакция на чл.372 следва да отпадне, като остане в сила действащите към момента разпоредби.
Мотиви:
Органът, който следва да назначава и освобождава държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията е министърът на правосъдието. Дейността по проверка образуването, движението и приключването на изпълнителните дела би следвало да се извършва от Инспектората към Министерство на правосъдието. В противен случай, би се обезсмислило съществуването на този орган.
По § 137 от ЗИД на ЗСВ
Предложената редакция в §137 на чл.388, ал.2 би следвало да отпадне, като в сила остане сега действащата норма.
Мотиви:
Съгласно чл. 387 от Закона за съдебната власт Министърът на правосъдието организира управлението на имуществото на съдебната власт - недвижими имоти и движими вещи. Същевременно ал.2 на чл.388 предвижда, че средствата за строителство и основен ремонт на недвижимите имоти, както и средствата за задължения, произтичащи от собствеността на имотите - данъци, такси, наеми, се осигуряват по бюджета на Министерството на правосъдието. Предложената нова редакция на тази разпоредба урежда, че средствата за строителство и основен ремонт на недвижимите имоти, както и средствата за наеми, застраховки и преоценки, се осигуряват по бюджета на Министерство на правосъдието. Т.е. от новата редакция е изваден текстът „..както и средствата за задължения, произтичащи от собствеността на имотите - данъци, такси.”.
Подобно изменение е в разрез с чл.387 от ЗСВ, тъй като управлението на имуществото на съдебната власт се организира от Министъра на правосъдието, което е уредено и в чл. 130а, т. 2 от Конституцията. С решение №8/2007год по конституционно дело №5/2007год., Конституционният съд е приел в мотивите си, че тълкуването на разпоредбата на чл. 130а, т. 2, според която министърът на правосъдието управлява „имуществото на съдебната власт”, не може да се ограничи само до израза и думите „управлява имуществото”. „Имуществото на съдебната власт” се отнася до имуществото, което е предоставено на нейните органи – съдилища, прокуратура и следствени служби като отделни юридически лица. Това е публична или частна държавна собственост, чието стопанисване по силата на чл. 106 от Конституцията се организира от Министерския съвет. В съответствие с чл. 2, ал. 2, т. 4 от Закона за държавната собственост (ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 41 от 2007 г.), собствеността на имотите предоставени за осъществяване функциите на съдебната власт са публична държавна собственост. Съгласно чл. 106 от Конституцията Министерският съвет организира „стопанисването на държавно имущество”. В Решение № 19 от 1993 по к.д. № 11 от 1993 г. (ДВ, бр. 4 от 1994 г.), Конституционният съд пояснява, че „стопанисването на държавно имущество е съвкупност от разнородни и неизброими изчерпателно действия”, с които по начало Министерският съвет нито е необходимо, нито е възможно да се нагърби. Поради това, според Конституционния съд нормата на чл. 106 от Конституцията е предвидила, че Министерският съвет организира стопанисването на държавното имущество, което е „типична управленска функция”. От тук следва, че при възлагането на министъра на правосъдието, като член на Министерския съвет да управлява имуществото на съдебната власт, управлението трябва да се съобрази с чл. 18, ал. 6 от Конституцията и да бъде в интерес на гражданите и обществото. Същевременно задълженията, произтичащи от собствеността на имотите, в това число данъците и таксите, са определени в Закона за местните данъци и такси. В чл.11 е предвидено, че данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имот. А съгласно чл.64, ал.1 таксите се заплащат от лицата по чл.11. Т.е. в противоречие с решението по конституционно дело №5 на Конституционния съд би била една такава липсваща уредба относно дължимостта на данъци и такси, които следват управлението на имуществото на съдебната власт, което трябва да бъде в интерес на гражданите и обществото.
Освен гореизложените бележки по проекта на ЗИД на ЗСВ, правим и следните предложения:
1. В чл.30, ал.3 да отпадне изречение второ.
Мотиви:
За разлика от административните звена на останалите органи на съдебната власт, чиито функции и задължения са насочени единствено към обслужване дейността на конкретния орган, администрацията на ВСС осъществява дейности, както осигуряващи постоянно действащия орган, така и останалите органи на съдебната власт, от които 188 съдилища и 154 прокуратури.
Законодателно закрепеното ограничение се явява обективна пречка за осъществяване на една от стратегическите цели на ВСС, а именно - да повишава ефективността и качеството на работа на неговата администрация. Политиката на административно укрепване на самия ВСС е заложена като съществен ангажимент по Стратегията за реформа на съдебната система, с оглед изпълнението на функциите му, свързани със стратегическото управление на съдебната власт.
В тази връзка, от една страна, нормативно закрепеното ограничение на числеността на администрацията на ВСС създава опасност от осуетяване осъществяването на стратегическите цели, свързани с цялостното управление на съдебната система. От друга страна, наличието на неминуем кадрови проблем пречи на изграждането на административен капацитет, който да обезпечи ефективното обслужване дейността на ВСС и да повиши неговия управленски капацитет..
Не на последно място следва да бъде отбелязано, че подобно законодателно ограничение на щатната численост не е предвидено по отношение на нито един друг съдебен орган.
2. В чл. 218 да се направят следните изменения:
В ал. 2 се правят следните изменения:
(2) Основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност се определя в размер на удвоената средномесечна заплата на наетите лица в обществения сектор,съобразно данните на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.
Мотиви:
Определянето на възнагражденията по чл.218, ал.1 от ЗСВ се извършва, съобразно определените със заповед основни месечни заплати от Народно събрание на Република България на основание чл.9, ал.1, т.5 във връзка с чл.5 и чл.6 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание – Приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Решения на Бюрото на ВНС и съобразно данните на Националния статистически институт за средномесечната работна заплата на наетите лица в обществения сектор. За коректно съотношение между най-високата и най-ниската магистратска заплата в органите на съдебната власт е необходимо определянето им да се извършва на еднаква база.
3. В чл.221, чл.277, чл.292 и чл.352 се правят следните изменения и допълнения: изразът „две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера” да се измени така „удвоената средномесечна заплата на наетите лица в обществения сектор” .
Чл.352 се изменя така: „На съдебния служител се изплаща всяка година сума за облекло в размер на удвоената средномесечна заплата на наетите лица в обществения сектор”.
Мотиви:
Виж горните.
4. В чл. 361,, ал.3 се правят следните изменения и допълнения:
(3) Бюджетът на съдебната власт включва всички приходи от дейността на органите на съдебната власт и на Националния институт на правосъдието, субсидиите от Министерството на финансите, разходите за издръжка на органите на съдебната власт, както и преходния остатък, с изключение на разходите, които по силата на този закон се определят по бюджета на Министерството на правосъдието.
5. В чл.361, ал.4 да се направят следните изменения:
„Неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за съответната година е за сметка на допълнителна субсидия от централния бюджет”
Мотиви:
Преди влизането в СЕБРА /Система за електронни бюджетни разплащания/, чрез която се управляват и контролират лимитите и плащанията на включените в системата разпоредители от Министерство на финансите, преходният остатък е разходван по решения на ВСС. След включването на бюджета на съдебната власт в СЕБРА през 2005 г., въпреки многобройните искания и заявки от страна на ВСС, Министерство на финансите не включва исканите суми като лимит по СЕБРА. Конституционният съд тълкувайки разпоредбата на чл.117, ал.3 от Конституцията на Република България, със свое Решение № 18/1993 г. категорично е приел, че бюджетът на съдебната власт е самостоятелен. Органите на изпълнителната власт /Министерски съвет, Министерство на финансите/ не упражняват компетентности в процеса на съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета.
6. В преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗСВ се създава § 153а:
§ 153а. В чл.163 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.) се добавя ал.4:
ал.4. Публичните вземания, установени от органите на съдебната власт се събират от държавните съдебни изпълнители, по реда на този кодекс.
7. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 153б:
§ 153б. В чл.210 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се създава нова ал.3:
(3). Обезпечението и принудителното изпълнение на публичните вземания, установени от органите на съдебната власт, се извършват от държавен съдебен изпълнител.
Сегашната ал.3 става ал.4.
8. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 153в:
§ 153в. В чл.220 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се добавя ал.3:
(3). Публичните вземания, установени от органите на съдебната власт, които не са платени в срок, се изпращат на държавния съдебен изпълнител към съответния районен съд по постоянен адрес на физическото лице длъжник /вкл.едноличен търговец/ или по адрес на седалището на юридическото лице длъжник.
9. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 153г:
§ 153г. Ал.1 на чл.266 се изменя по следния начин:
(1) Действията на публичния изпълнител и държавния съдебен изпълнител могат да се обжалват от длъжника или от третото задължено лице пред директора на компетентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител или държавния съдебен изпълнител, който ги е извършил. Жалбата се подава в 7-дневен срок от извършването на действието, ако лицето е присъствало или е било уведомено за извършването му, а в останалите случаи - от деня на съобщението. За третите лица срокът тече от узнаване на действието.
Мотиви за измененията в ДОПК:
До момента публичните вземания на органите на съдебната власт се събират от публичен изпълнител и се превеждат по сметките на първостепенния разпоредител на бюджетни средства - Висш съдебен съвет. Това създава затруднения в работата, тъй като от една страна във ВСС не се съхраняват досиетата по съответните дела, което води до невъзможност за контрол върху събраните вземания. От друга страна липсата на административен капацитет на ВСС, обусловен от нормативно закрепеното ограничение на числеността на неговия щат, създава невъзможност за осъществяване на този контрол и обработка на данните.
Същевременно отмяната на Закона за събиране на държавните вземания налага приемането на нова Инструкция за взаимодействие между органите на съдебната власт и НАП. В хода на дискусиите на сформираната работна група не бе постигнато междуинституционално съгласие събраните публични вземания да се превеждат по сметките на съответните органи на съдебната власт, каквото е и изискването на нормата на чл.125 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативни съдилища.
Представителите на НАП се позоваха на ДДС №12 издадено от Министерство на финансите, съгласно което събраните суми се превеждат по сметките на първостепенните разпоредители на бюджетни средства.
Друг изтъкнат от тях довод бе липсата на човешки ресурси.
На следващо място, след влизане в сила на Закона за частните съдебни изпълнители, все повече взискатели да се насочват към частните съдебни изпълнители, което снижава натовареността на държавните съдебни изпълнители. Подобно разширяване на функциите на държавните съдебни изпълнители ще доведе до равномерно разпределяне на натовареността между частните и държавните съдебни изпълнители.
58. ОТНОСНО: Предложение от Славка Каменова – главен секретар на ВСС, относно чл. 29, ал. 2 от Наредба № 1/2007 г. относно реда и организацията по провеждането на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Указва на кандидатите, издържали успешно конкурса, че по аргумент на чл.15, ал.3 от Закона за нормативните актове, директно се прилага чл.185 от Закона за съдебната власт и същите не следва да подават заявление по образец до Висшия съдебен съвет, с което да потвърждават участието си в класирането.

РАЗНИ

59. ОТНОСНО: Упълномощаване на Иван Колев – председател на комисия „Бюджет и финанси” на ВСС да сключи договор по реда на чл. 2, ал. 2 от НВМОП за изготвяне на независим финансов одит съгласно договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК К09-15-4-С/23.07.2009 г. „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система” по подприоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна система”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Иван Колев – председател на комисия „Бюджет и финанси” на ВСС да сключи договор по реда на чл. 2, ал. 2 от НВМОП за изготвяне на независим финансов одит съгласно договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК К 09-15-4-С/23.07.2009 г. „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система” по подприоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна система” за сумата от 10 хил. лв. с избрания изпълнител „Атлас Одитинг” ООД, съгласно протокол № 12/14.07.2010 г. на Управляващия екип по проекта.
60. ОТНОСНО: Упълномощаване на директора на дирекция „Връзки с обществеността и протокол” на ВСС да приема, одобрява и подписва протоколите за извършените дейности за информация и публичност по проект по ОПАК К09-15-4-С/23.07.2009 г. „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”, по подприоритет 1.5.”Прозрачна и ефективна съдебна система”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Латинка Светозарова – директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол” на ВСС да приема, одобрява и подписва протоколите за извършени дейности за информация и публичност съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК К09-15-4-С/23.07.2009 г. „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”, по подприоритет 1.5.”Прозрачна и ефективна съдебна система”, съгласно протокол №12/14.07.2010г. на Управляващия екип по проекта.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. КОНСТАТИРА прекратено трудово правоотношение на Сотир Димитров Тодоров – съдия в Окръжен съд – гр. Бургас, поради настъпила смърт на 21.06.2010 година.
2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Елка Стоянова Вълчева – досегашен административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ардино, с ранг „прокурор в ОП” на длъжност “прокурор” в Районна прокуратура гр. Ардино, с ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 02.03.2010 г.
3. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Анна Кирилова Георгиева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, комплексна оценка “ДОБРА”.
3.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Анна Кирилова Георгиева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Добринка Вълкова Варсанова - Вълчева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, комплексна оценка “ДОБРА”.
4.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Добринка Вълкова Варсанова - Вълчева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Мая Паскалева Ковачева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, комплексна оценка “ДОБРА”.
5.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Мая Паскалева Ковачева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Петър Тодоров Тошев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, комплексна оценка “ДОБРА”.
6.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Петър Тодоров Тошев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Аргир Стоянов Вълчев от заеманата длъжност “следовател” в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – гр. Пловдив, считано от 15.08.2010 г.
8. ОТНОСНО: Възстановяване на сума по набирателната сметка на Софийски градски съд поради допусната грешка от „Инвестбанк” АД – София, клон Витоша

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ сумата 99 908,02 лв. да бъде възстановена по набирателната сметка на Софийски градски съд.

9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за безвъзмездно предоставяне на движими вещи на Апелативен съд гр. Пловдив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 11, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ на Окръжен съд гр. Пловдив да предостави безвъзмездно на Апелативен съд гр. Пловдив оборудване за съдебна зала № 2 и канцелария на съдебни служители по вид и брой съобразно приложения списък.
10.ОТНОСНО: Изпълнение препоръките в доклада на Европейската комисия.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. В изпълнение препоръките в доклада на Европейската комисия и решение на Висшия съдебен съвет по протокол 42/2009 г., административните ръководители на съдилищата да предприемат незабавни организационни действия за незабавно публикуване на съдебните актове на Интернет-страниците си.
10.2. Напомня на административните ръководители на съдилищата да изпълняват своите задължения, като информират ВСС на полугодие за изпълнението на задълженията по чл. 64 от ЗСВ, съгласно решение на комисията (по протокол № 35/2008г.)
10.3. Административните ръководители да предприемат действия за незабавно публикуване на утвърдените от тях Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове на Интернет страниците съдилищата, за което да уведомят Висшия съдебен съвет в срок до 01.09.2010 г.

Насрочва следващото заседание на ВСС на 29 юли 2010 г. от 9,30 часа.

/Закриване на заседанието – 10,40 ч/

Публикуван на:
23.07.2010г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд