Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 30

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 30

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 28 ЮЛИ 2010 Г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Маргарита Попова – Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Галина Захарова, Елена Митова, Мая Кипринска и Радка Петрова, Капка Костова и Цони Цонев
/Откриване на заседанието – 9, 30 ч/
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА В ДНЕВНИЯ РЕД СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. Проект на решение за утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
2. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО за 2010 г.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
3. Проект на решение за изменение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/19.01.2010 г. – т. 45, за определяне на технически сътрудник по проект “Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”, изпълняван от ВСС по ОПАК.
Внася: Ръководител проект

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Петър Богомилов Теодосиев – съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Петър Богомилов Теодосиев – съдия в Софийски районен съд ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
2.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Борис Константинов Динев – съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
2.1На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Борис Константинов Динев – съдия в Софийски районен съд ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Валентина Жекова Кърпичева – Цинцарска – съдия в Районен съд гр. Бургас, на място в ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
4.На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Милен Иванов Стойчев – съдия в Окръжен съд гр. Търговище.
4.1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Милен Иванов Стойчев – съдия в Окръжен съд гр. Търговище, комплексна оценка “ДОБРА”.

ПРОКУРАТУРИ

5.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Маруся Тошкова Русинова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, комплексна оценка “ДОБРА”.
5.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Маруся Тошкова Русинова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
6.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Димитър Цветанов Хаджийски – прокурор в Софийска районна прокуратура, комплексна оценка “ДОБРА”.
6.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Димитър Цветанов Хаджийски – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

7.ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно извършени одитни ангажименти за проследяване изпълнението на препоръките, отразени в одитни доклади за извършени през 2009 г. одитни ангажименти в Районен съд гр. Балчик и Районен съд гр. Варна.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА докладите за проследяване на изпълнението на препоръките за подобряване на одитираната дейност в Районен съд гр. Балчик и Районен съд гр. Варна.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

8.ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да даде съгласие:
1. Окръжен съд гр. Велико Търново – 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист”
2. Окръжен съд гр. Русе /2 писма/ – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител” по чл. 68 от КТ и 2 щ.бр. за „съдебен помощник”
3. Районен съд гр. Асеновград – 1 щ.бр. за „съдебен секретар”
4. Районен съд гр. Търговище – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител” по чл. 68 от КТ
5. Районен съд гр. Пещера – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител-Бюро съдимост” по чл. 68 от КТ.
6. Районен съд гр. Бургас – 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист”, 1 щ.бр. за „секретар СИС” и 1 щ.бр. за „призовкар”.
7. Районен съд гр. Пловдив – 1 щ.бр. за „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” и 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист” по чл. 68 от КТ
8. Районен съд гр. Пазарджик – 1 щ.бр. за „куриер-прислужник”
9. Районен съд гр. Видин – 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист” и 1 щ.бр. за „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”.
10. Районен съд гр. Добрич – преназначаване на съдебен служител от длъжност „съдебен секретар-протоколист” на длъжност „съдебен архивар”, обявяване на конкурс и назначаване на съдебен служител - 1 щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист”
11. Районен съд гр. Елхово – 1 щ.бр. за „началник административна служба, той и административен секретар”
12. Районна прокуратура гр. Каварна - 1 щ.бр. за „призовкар”;
13. Администрация на Главния прокурор - 1 щ.бр. за „главен експерт-юрисконсулт”.
14. Районна прокуратура гр. Стара Загора – 1 щ.бр. за „чистач”
15. Районна прокуратура гр. Костинброд – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист” в Окръжен съд гр. Велико Търново.
2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители– 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68 от КТ и 2 /две/ щ.бр. на длъжност „съдебен помощник” в гр. Русе.
3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар” в Районен съд гр. Асеновград.
4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Търговище.
5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител-Бюро съдимост” по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Пещера.
6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист”; 1 /една/ щ.бр. на длъжност „секретар СИС” и 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Районен съд гр. Бургас.
7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” и 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист” по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Пловдив.
8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „куриер-прислужник” в Районен съд гр. Пазарджик.
9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист” и 1 /една/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” в Районен съд гр. Видин.
10.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за преназначаване на съдебен служител от длъжност „съдебен секретар-протоколист” на длъжност „съдебен архивар”, обявяване на конкурс и назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист” в Районен съд гр. Добрич.
11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „началник административна служба, той и административен секретар” в Районен съд гр. Елхово.
12.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Районна прокуратура гр. Каварна.
13.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен експерт-юрисконсулт” в Администрация на Главния прокурор.
14.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач” в Районна прокуратура гр. Стара Загора.
15.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” в Районна прокуратура гр. Костинброд
9. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители на административни съдилища за увеличаване щатната численост с щатни бройки за длъжността „съдебен помощник” /съгласно решение на ВСС пр. № 25/01.07.2010 г./, както следва:
1. Административен съд гр. София-област – 2 щ.бр.
2. Административен съд гр. Сливен – 2 щ.бр.
3. Административен съд гр. Ловеч – 1 щ.бр.
4. Административен съд гр. Велико Търново – 2 щ.бр.
5. Административен съд гр. Варна – 3 щ.бр.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд гр. София-област с 2 /две/ щатни бройки за длъжността „съдебен помощник”, в рамките на бюджетната сметка на съда.
1.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебни служители – 2 /две/ щ.бр. на длъжност „съдебен помощник” в Административен съд гр. София-област.
2.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд гр. Сливен с 2 /две/ щатни бройки за длъжността „съдебен помощник”, в рамките на бюджетната сметка на съда.
2.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебни служители – 2 /две/ щ.бр. на длъжност „съдебен помощник” в Административен съд гр. Сливен.
3.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд гр. Ловеч с 1 /една/ щатна бройка за длъжността „съдебен помощник”, в рамките на бюджетната сметка на съда.
3.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен помощник” в Административен съд гр. Ловеч.
4.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд гр. Велико Търново с 2 /две/ щатни бройки за длъжността „съдебен помощник”, в рамките на бюджетната сметка на съда.
4.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебни служители – 2 /две/ щ.бр. на длъжност „съдебен помощник” в Административен съд гр. Велико Търново.
5.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд гр. Варна с 3 /три/ щатни бройки за длъжността „съдебен помощник”, в рамките на бюджетната сметка на съда.
5.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебни служители – 3 /три/ щ.бр. на длъжност „съдебен помощник” в Административен съд гр. Варна.
10.ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Свиленград за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжността „съдебен секретар-протоколист”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Свиленград с 1 /една/ щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист”.
Мотиви: Предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. не се отпускат нови щатни бройки за съдебни служители.
10.2. УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. Свиленград да реши кадровия проблем на съда в рамките на утвърдения щат на администрацията чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1.ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
3. ОТНОСНО: Изменение на решение на ВСС по Протокол № 3/19.01.2010 г., т. 45, за определяне на технически сътрудник по проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”, изпълняван от ВСС по ОПАК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ решение по Протокол № 3/19.01.2010 г., т. 45, като ОПРЕДЕЛЯ Христина Тодорова – ръководител сектор „Международно-правна дейност и европейски въпроси” в АВСС за технически сътрудник по проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система” на мястото на Цветанка Тиганчева.
4.НАСРОЧВА следващото заседание на Висшия съдебен съвет на 2 септември 2010 г. от 9, 30 ч.

/Закриване на заседанието – 9, 45 ч/

Публикуван на:
29.07.2010г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд