Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 31

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 31

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 2 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Анелия Мингова – Представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Божидар Сукнаров, Галина Захарова, Пенка Маринова, Капка Костова, Цони Цонев

/Откриване на заседанието - 9, 30 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА В ДНЕВНИЯ РЕД СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
1. Обсъждане на проект на бюджет на съдебната власт за 2011 г. и прогнози за 2012 и 2013г., внесени от Министъра на правосъдието.
2. Командироване на представители на съдебната власт за участие в 33-тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе на 22-23 септември 2010 г., Брюксел.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

СЪДИЛИЩА

1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Стела Петрова Колчева – съдия в Районен съд гр. Враца, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
1.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Стела Петрова Колчева – съдия в Районен съд гр. Враца, на място в ранг “съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
2. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Искра Петьова Касабова – съдия в Районен съд гр. Враца с ранг “съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
2.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Искра Петьова Касабова – съдия в Районен съд гр. Враца с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Теодора Руменова Йорданова – Момова – съдия в Районен съд гр. Велики Преслав с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

4. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Димо Янчев Маджаров – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор в ОП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
4.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Димо Янчев Маджаров – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Сезгин Сеидов Османов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Исперих с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Светла Христова Тодорова – прокурор в Районна прокуратура гр. Червен бряг с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

7. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Обсъждане на проект на бюджет на съдебната власт за 2011 г. и прогнози за 2012 и 2013г., внесени от Министъра на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. Приема внесения проект на бюджет на съдебната власт за 2011г. и прогнози за 2012 и 2013 г. с доклад и приложения към него.
1.2. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира внасянето на приетия проект на бюджет на съдебната власт за 2011 г. и прогнози за 2012 и 2013 г. в Министерството на финансите, Министерския съвет и комисия „Бюджет и финанси” към Народното събрание за включване в проекта на Закон за държавния бюджет за 2011г., ведно с приложенията.
2. ОТНОСНО: Командироване на представители на съдебната власт за участие в 33-тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе на 22-23 септември 2010 г., Брюксел

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. Командирова за участие в 33-тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за периода 21 – 24 септември, Брюксел
- Георги Шопов – член на Висшия съдебен съвет;
- Вероника Николова – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела;
- Дарина Костова – съдия в Окръжен съд-Бургас и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

/Закриване на заседанието – 10, 30 ч/

Публикуван на:
02.09.2010г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд