Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 32

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 32

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 9 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Маргарита Попова – Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: доц. д-р Борис Велчев, Константин Пенчев, проф. д-р Анелия Мингова, Божидар Сукнаров, Галина Захарова, Капка Костова, Пенка Маринова, Пламен Стоилов, Ана Караиванова

/Откриване на заседанието - 12, 00 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 7.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение за командироване на представител на съдебната власт за участие в регионална конференция, посветена на борбата с корупцията чрез вътрешен контрол на съдебната власт и създаване но на орган за инспекция на съдебните служби в Сърбия, на 11-13 октомври 2010 г. в Белград
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”
2. Проект на решение за командироване на представител на съдебната власт за участие във встъпителна среща за приоритетните проекти за 2010/2011 г. за изпълнение на Стратегическия план на Европейската смрежа на съдебните съвети - 11-12 октомври 2010 г. в Льовен, Белгия.
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”

СЪДИЛИЩА

1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Росица Христова Славчева – съдия в Административен съд гр. Видин, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
1.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Росица Христова Славчева – съдия в Административен съд гр. Видин, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
2. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Жанета Ангелова Малинова - съдия в Административен съд гр. Враца, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
2.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Жанета Ангелова Малинова - съдия в Административен съд гр. Враца, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Иван Никифоров Цонков – съдия в Административен съд гр. Габрово, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
3.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Иван Никифоров Цонков – съдия в Административен съд гр. Габрово, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Дарина Пенева Витанова - Ханджиева – съдия в Административен съд гр. Добрич, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
4.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Дарина Пенева Витанова - Ханджиева – съдия в Административен съд гр. Добрич, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

5. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Катя Стоянова Колева – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
5.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Катя Стоянова Колева – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Катя Иванова Евтимова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Царево с ранг “прокурор в ОП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
6.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Катя Иванова Евтимова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Царево с ранг “прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
7. ОТТЕГЛЕНА

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

8. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
10. ОТНОСНО: Одобряване на направените разходи за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и административните ръководители на съдилищата за ІІ-ро тримесечие на 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. ОДОБРЯВА направените разходи за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за ІІ-ро тримесечие на 2010 г.
10.2. ОДОБРЯВА направените разходи за командировки на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за ІІ-ро тримесечие на 2010 г.
10.3. ОДОБРЯВА направените разходи за командировки на административните ръководители на съдилищата за ІІ-ро тримесечие на 2010 г.
11. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Етрополе за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. Приема направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Етрополе.
11.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
12. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Кнежа за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

12.1. Приема направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Кнежа.
12.2. Одобрява изготвения от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа план за действие за изпълнение на дадените от вътрешния одитор препоръки.
13. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Сливница за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. Приема направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Сливница.
13.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

14. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да даде съгласие:
1. Административен съд гр. Стара Загора – 1 щ.бр. за „призовкар”
2. Апелативен съд гр. Варна – 1 щ.бр. за „призовкар - чистач”
3. Окръжен съд гр. Шумен – 1 щ.бр. за „призовкар”
4. Софийски градски съд – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител”
5. Окръжна прокуратура гр. Русе – 1 щ.бр. за „съдебен секретар - протоколист”;
6. Окръжна прокуратура гр. Велико Търново – 1 щ.бр. за „призовкар”;
7. Районна прокуратура гр. Асеновград – 1 щ.бр. за „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”;

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Административен съд гр. Стара Загора.
14.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар – чистач” в Апелативен съд гр. Варна, считано от 01.10.2010 г.
14.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар”в Окръжен съд гр. Шумен.
14.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” в Софийски градски съд .
14.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар - протоколист” в Окръжна прокуратура гр. Русе
14.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново.
14.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”в Районна прокуратура гр. Асеновград.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за увеличаване щатната численост с 1 /една/щатна бройка за длъжността „съдебен помощник”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд гр. Ямбол с 1 /една/ щатна бройка за длъжността „съдебен помощник”, в рамките на бюджетната сметка на съда.
15.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител – 1/една/ щ.бр. на длъжност „съдебен помощник” в Административен съд гр. Ямбол.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Командироване на представител на съдебната власт за участие в регионална конференция посветена на борбата с корупцията чрез вътрешен контрол на съдебната власт и създаването на орган за инспекция на съдебните служби в Сърбия, 11-13 октомври 2010 г., Белград.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. КОМАНДИРОВА за участие в регионална конференция посветена на борбата с корупцията чрез вътрешен контрол на съдебната власт и създаването на орган за инспекция на съдебните служби в Сърбия, за периода 10-14 октомври 2010 г. в Белград г-н Георги Шопов – член на комисия „Международно правно сътрудничество” и член на Висшия съдебен съвет.
2. ОТНОСНО: Командироване на представител на съдебната власт за участие във встъпителна среща за приоритетните проекти за 2010/2011 за изпълнение на Стратегическия план на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на 11 и 12 октомври 2010 г. в Льовен, Белгия.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. КОМАНДИРОВА за участие във встъпителна среща за приоритетните проекти за 2010/2011 за изпълнение на Стратегическия план на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 10-13 октомври 2010 г. в Льовен, Белгия г-жа Капка Костова– член на комисия „Международно правно сътрудничество”.
Забележка: Съгласно приложените правила за възстановяване на разходи при участие в дейностите на Европейската мрежа на съдебни съвети (стр. 3-4) на всяка държава-член на ЕМСС се възстановяват до 200 Евро за участник. Сумите се превеждат по сметката на изпращащата институция два пъти годишно.

/Закриване на заседанието – 12, 40 ч/

Публикуван на:
10.09.2010г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд