Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 33

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 33

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 16 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: проф. Анелия Мингова – представляващ Висшия съдебен съвет

/Откриване на заседанието - 14, 30 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Искане от Главния прокурор на РБ за временно отстраняване от длъжност на Илиан Илианов Георгиев - прокурор във Военноокръжна прокуратура гр. София до приключване на наказателното производство по нохд № 0286/03.09.2010 г. по описа на Военен съд гр. София.
2. Проект на решение за командироване на представители на съдебната власт за участие в Четвъртата международна конференция на Регулаторните съдебни власти на Балканския регион, която ще се проведе от 17 до 20 октомври 2010 г. в Унгария.
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”
3. Проект на решение за командироване на представител на съдебната власт за участие в работна група за изготвяне на становище на Европейската мрежа на съдебните съвети, относно правата, подкрепата и закрилата на жертвите на престъпления и насилие – 21- 23 септември 2010 г. в Брюксел.
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”
4. Проект на решение за упълномощаване на експерти от дирекция “Правна” на ВСС за процесуално представителство
Внася: Комисия по правни въпроси
6. Молба от Румен Атанасов Атанасов – инспектор в Инспектората на Министъра на правосъдието по ЗСВ за възстановяване на длъжността, която е заемал – „прокурор” в ОП гр. Силистра.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Искане от Главния прокурор на Република България за временно отстраняване от длъжност на Бисер Йорданов Михайлов – зам.-административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Перник до приключване на досъдебно производство № 4-1888/2010 г. по описа на СГС.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

СЪДИЛИЩА

1. ОТНОСНО: Предложение от председателите на Конкурсните комисии, провели конкурса за назначаване на младши съдии в окръжните съдилища, класирани според резултатите от тяхното представяне, съгласно чл. 186 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Анна Йорданова Димова на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Велико Търново, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.2. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Виолета Стоянова Парпулова на длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Емилия Атанасова Колева на длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.4. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Димо Георгиев Колев на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр.Велико Търново, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.5. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Кирил Георгиев Димитров на длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.6. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иванина Иванова Пъстракова на длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.7. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Александър Емилов Ангелов на длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.8. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Десислава Георгиева Манасиева-Жекова на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр.Варна, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.9. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Деница Иванова Цветкова на длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.10. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Делян Любомиров Дилков на длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.11. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Моника Пламенова Добринова на длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.12. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Зорница Ангелова Езекиева на длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.13.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катина Миткова Минева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Велико Търново, поради попълване на местата.
1.13.1.На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Катина Миткова Минева на длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.14.На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Николай Свиленов Стоянов на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Варна, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.15. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Елена Светлинова Шипковенска на длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.16.На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Емилия Великова Дончева на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.17.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Камелия Диянова Василева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
1.17.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Камелия Диянова Василева на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Добрич, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.18. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Минка Иванова Китова на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Хасково, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.19. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Елена Димитрова Розалинова на длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.20.На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Васил Крумов Петров на длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.21.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Веселин Пламенов Атанасов кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.21.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Веселин Пламенов Атанасов на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.22. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Николов Христов кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Велико Търново, поради попълване на местата.
1.22.1.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Николов Христов кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.22.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Николов Христов кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
1.22.3. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Христо Николов Христов на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. София, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.23. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ангелина Колева Боева кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.23.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ангелина Колева Боева на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. София , считано от датата на встъпване в длъжност.
1.24. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Доника Илиева Тарева кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.24.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Доника Илиева Тарева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. София, поради попълване на местата.
1.24.2. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Доника Илиева Тарева на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Пловдив , считано от датата на встъпване в длъжност.
1.25. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Галина Георгиева Господинова – Стефанова кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.26. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Наталия Петрова Лаловска кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.26.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Наталия Петрова Лаловска кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр.София, поради попълване на местата.
1.27. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Милен Иванов Бойчев на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр.Русе, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.28.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Юлиета Асенова Ушинска кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.28.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Юлиета Асенова Ушинска кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр.София, поради попълване на местата.
1.28.2. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Юлиета Асенова Ушинска на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Перник, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.29. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Дафина Николаева Арабаджиева на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.30. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ваня Борисова Иванова на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Плевен, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.31. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Богдан Русев Русев кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.31.1.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Богдан Русев Русев кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд-гр.София, поради попълване на местата.
1.31.2.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Богдан Русев Русев кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Перник, поради попълване на местата.
1.31.3. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Богдан Русев Русев на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Кюстендил, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.32. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Георгиева Стайкова кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.32.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Георгиева Стайкова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. София, поради попълване на местата.
1.32.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Георгиева Стайкова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
1.32.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Георгиева Стайкова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Пловдив, поради попълване на местата.
1.32.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Георгиева Стайкова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Велико Търново, поради попълване на местата.
1.32.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Георгиева Стайкова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Плевен, поради попълване на местата.
1.32.6. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Катя Георгиева Стайкова на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.33. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Юриева Кръстева-Дойчинова кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд и в Окръжен съд-гр.София, поради попълване на местата.
1.33.1.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Юриева Кръстева-Дойчинова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд-гр.София, поради попълване на местата.
1.33.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Юриева Кръстева-Дойчинова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд-гр.Перник, поради попълване на местата.
1.34. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Димчо Генев Димов на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Ямбол, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.35. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Илина Велизарова Златарева кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.35.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Илина Велизарова Златарева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. София, поради попълване на местата.
1.35.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Илина Велизарова Златарева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Перник , поради попълване на местата.
1.35.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Илина Велизарова Златарева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Пловдив, ,поради попълване на местата.
1.35.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Илина Велизарова Златарева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Благоевград, поради попълване на местата.
1.35.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Илина Велизарова Златарева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окржен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
1.35.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Илина Велизарова Златарева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Велико Търново , поради попълване на местата.
1.35.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Илина Велизарова Златарева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Плевен, поради попълване на местата.
1.35.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Илина Велизарова Златарева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Кюстендил, поради попълване на местата.
1.35.9. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Илина Велизарова Златарева на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Враца, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.36. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Миглена Северинова Кавалова – Шекирова кандидат за длъжността „младши съдия" в, Окръжен съд гр. Благоевград, поради попълване на местата.
1.36.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Миглена Северинова Кавалова – Шекирова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. София, поради попълване на местата.
1.36.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Миглена Северинова Кавалова – Шекирова кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.36.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Миглена Северинова Кавалова – Шекирова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Кюстендил, поради попълване на местата.
1.37. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Геновева Пламенова Илиева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
1.37.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Геновева Пламенова Илиева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Велико Търново, поради попълване на местата.
1.37.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Геновева Пламенова Илиева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Добрич, поради попълване на местата.
1.37.3. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Геновева Пламенова Илиева на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Разград, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.38. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Гюлфие Мехмедова Яхова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Благоевград, поради попълване на местата.
1.38.1.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Гюлфие Мехмедова Яхова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр.Перник, поради попълване на местата.
1.38.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Гюлфие Мехмедова Яхова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Кюстендил, поради попълване на местата.
1.38.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Гюлфие Мехмедова Яхова кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.38.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Гюлфие Мехмедова Яхова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. София, поради попълване на местата.
1.38.5. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Гюлфие Мехмедова Яхова на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Смолян, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.39. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Диана Венциславова Джиброва кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.39.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Диана Венциславова Джиброва кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. София, поради попълване на местата.
1.39.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Диана Венциславова Джиброва кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Перник, поради попълване на местата.
1.39.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Диана Венциславова Джиброва кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Пловдив, ,поради попълване на местата.
1.39.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Диана Венциславова Джиброва кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Благоевград, поради попълване на местата.
1.39.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Диана Венциславова Джиброва кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Кюстендил, поради попълване на местата.
1.39.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Диана Венциславова Джиброва кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
1.40. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Емилов Георгиев кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.40.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Емилов Георгиев кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. София, поради попълване на местата.
1.40.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Емилов Георгиев кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Перник, поради попълване на местата.
1.40.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Емилов Георгиев кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Благоевград, поради попълване на местата.
1.40.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Емилов Георгиев кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Враца, поради попълване на местата.
1.40.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Емилов Георгиев кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Кюстендил , поради попълване на местата.
1.40.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Емилов Георгиев кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Пловдив, поради попълване на местата.
1.40.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Емилов Георгиев кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Плевен , поради попълване на местата.
1.40.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Емилов Георгиев кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд г. Смолян , поради попълване на местата.
1.40.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Емилов Георгиев кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Велико Търново, поради попълване на местата.
1.40.10. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Емилов Георгиев кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Хасково, поради попълване на местата.
1.40.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Емилов Георгиев кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Ямбол, поради попълване на местата.
1.40.12. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Емилов Георгиев кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
1.40.13. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иван Емилов Георгиев на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Видин, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.41. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Стела Светлинова Шипковенска кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.41.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Стела Светлинова Шипковенска кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. София, поради попълване на местата.
1.41.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Стела Светлинова Шипковенска кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Велико Търново, поради попълване на местата.
1.41.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Стела Светлинова Шипковенска кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
1.41.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Стела Светлинова Шипковенска кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Добрич, поради попълване на местата.
1.41.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Стела Светлинова Шипковенска кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Русе, поради попълване на местата.
1.41.6. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Стела Светлинова Шипковенска на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Шумен, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.42. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Магдалена Колева Хаджиколева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
1.42.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Магдалена Колева Хаджиколева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Добрич, поради попълване на местата.
1.42.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Магдалена Колева Хаджиколева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Шумен, поради попълване на местата.
1.42.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Магдалена Колева Хаджиколева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Велико Търново, поради попълване на местата.
1.42.4. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Магдалена Колева Хаджиколева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Разград, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.43. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мария Иванова Думбанова кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.43.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мария Иванова Думбанова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. София, поради попълване на местата.
1.43.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мария Иванова Думбанова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Благоевград, поради попълване на местата.
1.43.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мария Иванова Думбанова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Перник, поради попълване на местата.
1.44. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Силвия Стефанова Хазърбасанова кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.44.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Силвия Стефанова Хазърбасанова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. София, поради попълване на местата.
1.44.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Силвия Стефанова Хазърбасанова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Перник, поради попълване на местата.
1.44.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Силвия Стефанова Хазърбасанова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Пловдив, поради попълване на местата.
1.44.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Силвия Стефанова Хазърбасанова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Кюстендил, поради попълване на местата.
1.44.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Силвия Стефанова Хазърбасанова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Благоевград, поради попълване на местата.
1.44.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Силвия Стефанова Хазърбасанова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Враца, поради попълване на местата.
1.44.7. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Силвия Стефанова Хазърбасанова на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Сливен, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.45. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Владислава Александрова Цариградска-Бировска кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Плевен, поради попълване на местата.
1.45.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Владислава Александрова Цариградска-Бировска кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
1.45.2. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Владислава Александрова Цариградска-Бировска на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Ловеч, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.46. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Васил Венелинов Ставрев кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Плевен, поради попълване на местата.
1.46.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Васил Венелинов Ставрев кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Ловеч, поради попълване на местата.
1.46.2. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Васил Венелинов Ставрев на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Габрово, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.47. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Тодоров Петров кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.47.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Тодоров Петров кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. София, поради попълване на местата.
1.47.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Тодоров Петров кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Перник, поради попълване на местата.
1.47.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Тодоров Петров кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Благоевград, поради попълване на местата.
1.47.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Тодоров Петров кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Кюстендил, поради попълване на местата.
1.47.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Тодоров Петров кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Враца, поради попълване на местата.
1.47.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Тодоров Петров кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Видин, поради попълване на местата.
1.47.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Тодоров Петров кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Плевен, поради попълване на местата.
1.47.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Тодоров Петров кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Пловдив, поради попълване на местата.
1.47.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Тодоров Петров кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Велико Търново, поради попълване на местата.
1.47.10. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Тодоров Петров кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
1.47.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Тодоров Петров кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Ловеч, поради попълване на местата.
1.47.12. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Тодоров Петров кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Русе, поради попълване на местата.
1.47.13. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Тодоров Петров кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Смолян, поради попълване на местата.
1.47.14. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Тодоров Петров кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Габрово, поради попълване на местата.
1.47.15. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мирослав Тодоров Петров на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Силистра, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.48. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Десимира Руменова Недкова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Разград, поради попълване на местата.
1.48.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Десимира Руменова Недкова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Шумен, поради попълване на местата.
1.48.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Десимира Руменова Недкова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Русе, поради попълване на местата.
1.48.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Десимира Руменова Недкова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Велико Търново, поради попълване на местата.
1.48.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Десимира Руменова Недкова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
1.48.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Десимира Руменова Недкова кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Благоевград, поради попълване на местата.
1.49. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Кристина Ангелова Кръстева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Плевен, поради попълване на местата.
1.49.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Кристина Ангелова Кръстева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Ловеч, поради попълване на местата.
1.49.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Кристина Ангелова Кръстева кандидат за длъжността „младши съдия" в Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.49.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Кристина Ангелова Кръстева кандидат за длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. София, поради попълване на местата.
50. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Красимира Делчева Кондова на длъжността „младши съдия" в Окръжен съд гр. Сливен, считано от датата на встъпване в длъжност

На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати в класирането, поради попълване на местата за длъжността "младши съдия" в Окръжните съдилища.

2.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Йълдъз Сабриева Агуш– съдия в Административен съд гр. Русе, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
2.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Йълдъз Сабриева Агуш– съдия в Административен съд гр. Русе, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
3.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Ива Трифонова Байнова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Хасково, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Лилия Маркова Руневска - съдия в Районен съд гр. Костинброд с ранг “съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
4.1 На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Лилия Маркова Руневска - съдия в Районен съд гр. Костинброд с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Мирослав Стефанов Христов - съдия в Районен съд гр. Силистра с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Тихомир Петков Стоев от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, считано от датата на вземане на решението.

КОНКУРСИ

7. ОТНОСНО: Обявяване на бройки за административни ръководители и заместници на административните ръководители в органите на съдебната власт, чийто мандат изтича или са вакантни

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. На основание чл. 40, ал. 1 от Наредба № 1/19.12.2007 г. ОБЯВЯВА бройките на административните ръководители в органите на съдебната власт, които се освобождават поради изтичане на мандата им или са вакантни, както следва:
1. Административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Благоевград – вакантна;
2. Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Своге – изтичащ мандат на 20.10.2010 г.;
3. Заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Сливен - вакантна;
4. Заместник на административния ръководител -заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - гр. Видин - изтичащ мандат на 24.10.2010 г.;
5. Заместник на административния ръководител -заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - гр. Бургас – вакантна.
7.2. В 14-дневен срок от датата на публикуване на свободните бройки в Интернет страницата на ВСС, кандидатите за заемане на свободните длъжности следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (свободен текст), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилага служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт. В същия срок се подават и предложенията на лицата по чл. 40, ал. 2 от Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и организацията за провеждане на конкурсите за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател.
7.3. При подаване на предложения и заявление за участие в обявените избори следва да се спазват изискванията за мотивирани становища от административните ръководители, съгласно решение на ВСС по протокол № 4/28.01.2010 г., т. 2.
7.4. Решението да се публикува в Интернет-страницата на ВСС на 17.09.2010 г.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

8. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2010г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2010г.
9. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Утвърждава промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за2010г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
10. ОТНОСНО: Становище, одитен доклад и таблица за установените грешки и нередности от извършения от Сметната палата одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009г. на съдебната власт и Висшия съдебен съвет и Доклад на Сметната палата за резултатите от извършен одит на финансовото управление на Прокуратурата на Република България за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. Приема за сведение становището, одитния доклад и таблицата за установените грешки и нередности от извършения от Сметната палата одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009г. на съдебната власт и Висшия съдебен съвет.
10.1.1. Указва на административните ръководители на органите на съдебната власт да обърнат внимание на отговорните служители относно извършването на годишна инвентаризация към 31 декември на съответната година при изготвянето на годишния финансов отчет /съгласно изискванията на чл.22, ал.1 от Закона за счетоводството и дадените допълнителни указания от ВСС във връзка с годишното счетоводно приключване на органите на съдебната власт/.
10.2. Приема за сведение доклада на Сметната палата за одита на финансовото управление на Прокуратура на РБ за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г.
10.2.1. Обръща внимание на Прокуратурата на Република България, че отразените грешки в доклада на Сметната палата за одита на финансовото управление на Прокуратура на РБ за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. оказват съществено влияние /73,5 на сто/ при одита и заверката на годишния финансов отчет на съдебната власт и ВСС за 2009г..
10.2.2. Прокуратурата на Република България да предприеме мерки за отстраняването и недопускането на установените грешки и за изпълнение на препоръките, дадени от Сметната палата в указания срок.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

11. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да даде съгласие:
1. Районен съд гр. Пловдив – 1 щ.бр. за „съдебен секретар”
2. Районен съд гр. Котел – 1 щ.бр. за „съдебен секретар”
3. Районен съд гр. Варна – 1 щ. бр. за „съдебен деловодител”
4. Районен съд гр. Първомай – 1 щ.бр. за „призовкар-чистач”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар” в Районен съд гр. Пловдив.
11.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар” в Районен съд гр. Котел.
11.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” в Районен съд гр. Варна.
11.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар-чистач” в Районен съд гр. Първомай.
12. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да не даде съгласие:
1. Районен съд гр. Ботевград – 1 щ.бр. за „съдебен секретар”
2. Районен съд гр. Попово – 1 щ.бр. за „съдебен архивар”
3. Районен съд гр. Оряхово – 1 щ.бр. за „съдебен секретар”
4. Районен съд гр. Тополовград – 1 щ.бр. за „чистач”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар” в Районен съд гр. Ботевград.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв.
12.1.1. УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. Ботевград да реши кадровия проблем на съда чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.
12.2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен архивар” в Районен съд гр. Попово.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв. по-високо съотношение на бр. съдебни служители/бр. магистрати от средното съотношение за страната.
12.2.1. УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. Попово да реши кадровия проблем на съда чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.
12.3. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар” в Районен съд гр. Оряхово.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв. по-високо съотношение на бр. съдебни служители/бр. магистрати от средното съотношение за страната.
12.3.1. УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. Оряхово да реши кадровия проблем на съда чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.
12.4. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач” в Районен съд гр. Тополовград.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв. по-високо съотношение на бр. съдебни служители/бр. магистрати от средното съотношение за страната.
12.4.1. УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. Тополовград да реши кадровия проблем на съда чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.
13. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители на административни съдилища за увеличаване щатната численост с щатни бройки за длъжността „съдебен помощник” /съгласно решение на ВСС пр. № 25/01.07.2010 г./, както следва:
1. Административен съд гр. Кюстендил – 1 щ.бр.
2. Административен съд гр. Видин – 1 щ.бр.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд гр. Кюстендил с 1 /една/ щатна бройка за длъжността „съдебен помощник”, в рамките на бюджетната сметка на съда.
13.1.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител – 1/една/ щ.бр. на длъжност „съдебен помощник” в Административен съд гр. Кюстендил.
13.2. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд гр. Видин с 1 /една/ щатна бройка за длъжността „съдебен помощник”, в рамките на бюджетната сметка на съда.
13.2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител – 1/една/ щ.бр. на длъжност „съдебен помощник” в Административен съд гр. Видин.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на РБ за временно отстраняване от длъжност на Илиан Илианов Георгиев - прокурор във Военноокръжна прокуратура гр. София до приключване на наказателното производство по нохд № 0286/03.09.2010 г. по описа на Военен съд гр. София

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ временно отстранява от длъжност Илиан Илианов Георгиев – прокурор във Военноокръжна прокуратура – гр. София, до приключване на наказателното производство по нохд № 0286/03.09.2010 г. по описа на Военен съд гр. София.
2. ОТНОСНО: Командироване на представители на съдебната власт за участие в Четвъртата международна конференция на Регулаторните съдебни власт и на Балканския регион, която ще се проведе от 17 до 20 октомври 2010 г. в Унгария

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. КОМАНДИРОВА за участие в ІV – тата Международна конференция на Регулаторните съдебни власти на Балканския регион, за периода 17-20 октомври 2010 г. в Унгария :
- Галина Захарова – председател на комисия „Международно правно сътрудничество” и член на Висшия съдебен съвет;
- Георги Гатев – член на комисия „Международно правно сътрудничество” и член на Висшия съдебен съвет;
- Марияна Дундова – член на Висшия съдебен съвет и
- Пламен Стоилов – член на Висшия съдебен съвет.
2.2. Разходите за пътни, нощувки, дневни пари в размер на 30 на сто от полагащите се съгласно чл.20 (1) от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, както и медицинската застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
2.3. Храната и транспорта от и до летището ще бъдат осигурени от страната - домакин.
3. ОТНОСНО: Командироване на представител на съдебната власт за участие в работна група за изготвяне на становище на Европейската мрежа на съдебните съвети, относно правата, подкрепата и закрилата на жертвите на престъпления и насилие – 21- 23 септември 2010 г. в Брюксел

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1.КОМАНДИРОВА за участие в работна група за изготвяне на становище на Европейската мрежа на съдебните съвети относно правата, подкрепата и закрилата на жертвите на престъпления и насилие, за периода 21-23 септември 2010 г. в Брюксел, Белгия, г-жа Павлина Николова – прокурор от VII състав на Върховна касационна прокуратура.
3.2. Разходите за пътни, нощувки, дневни и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
4. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на експерти от дирекция “Правна” на ВСС за процесуално представителство

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА Деница Петрова Захариева – старши експерт-юрисконсулт в дирекция „Правна” и Мая Иванова Атанасова – младши експерт-юрисконсулт в дирекция „Правна” да представляват ВСС пред органите на съдебната власт и органите на изпълнителната власт.
6. ОТНОСНО: Молба от Румен Атанасов Атанасов – инспектор в Инспектората на Министъра на правосъдието по ЗСВ за възстановяване на длъжността, която е заемал – „прокурор” в ОП гр. Силистра

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 375, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ ВЪЗСТАНОВЯВА Румен Атанасов Атанасов – инспектор в Инспектората на Министъра на правосъдието по ЗСВ, на длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Силистра, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от 23.09.2010 г.
7. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на Република България за временно отстраняване от длъжност на Бисер Йорданов Михайлов – зам.-административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Перник до приключване на досъдебното производство № 4-1888/2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ временно отстранява от длъжност Бисер Йорданов Михайлов – зам.-административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Перник, до приключване на досъдебното производство № 4-1888/2010 г. по описа на СГП.

/Закриване на заседанието – 16, 00ч/

Публикуван на:
17.09.2010г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд