Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 34

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 34

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 23 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Маргарита Попова - Министър на правосъдието и Божидар Сукнаров - член на ВСС
ОТСЪСТВАТ: Георги Гатев, Георги Шопов, Костадинка Наумова и Пенка Маринова

/Откриване на заседанието - 9, 35 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 10.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение относно съгласуване на проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект на държавния бюджет на Република България за 2011 г.
Внася: Комисия "Бюджет и финанси"
2. Проект на решение за изменение на решение на ВСС по протокол № 32/09.09.2010 г. относно командироване на представител на съдебната власт за участие във встъпителна среща за приоритетните проекти за 2010/2011 г. за изпълнение на Стратегическия план на Европейската мрежа на съдебните съвети - 11-12 октомври 2010 г. в Льовен, Белгия.
Внася: Комисия "Международно правно сътрудничество"

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И НА ЗАМЕСТНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител - председател на Окръжен съд-гр.Плевен
Кандидати:
- Александър Людмилов Григоров - съдия в Окръжен съд-гр.Плевен
- Силвия Цветкова Кръстева - заместник на административния ръководител - заместник председател на Окръжен съд-гр.Плевен - /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 17/29.04.2010 г., т. 3.2 - комплексна оценка "много добра"/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Александър Людмилов Григоров - съдия в Окръжен съд-гр.Плевен, комплексна оценка от атестацията „много добра".
1.2. Избира комисия по провеждане на избора в състав: Божидар Сукнаров, Вельо Велев и Галина Захарова.
1.3. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР за назначаване на административен ръководител - председател на Окръжен съд-гр.Плевен, в който вземат участие следните кандидати: Александър Людмилов Григоров, съдия в Окръжен съд-гр.Плевен и Силвия Цветкова Кръстева - заместник на административния ръководител - заместник председател на Окръжен съд-гр.Плевен.
1.4. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: 13 /тринадесет/ гласа „за" за Александър Людмилов Григоров и 6 /шест/ гласа "за" за Силвия Цветкова Кръстева и на основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Александър Людмилов Григоров - съдия в Окръжен съд - гр. Плевен, с ранг "съдия във ВКС и ВАС" на длъжността "Административен ръководител - председател" на Окръжен съд - гр. Плевен, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител - председател на Районен съд гр. Гоце Делчев
Кандидати:
- Мария Василева Карагьозова – и.ф.административен ръководител - председател на Районен съд - гр. Гоце Делчев;/Атестирана с решение на ВСС по Протокол №11/18.03.2010 г., т. 6, комплексна оценка „много добра" /
- Васко Петров Петров - съдия в Районен съд - гр. Гоце Делчев

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Васко Петров Петров - съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС" комплексна оценка от атестацията „много добра".
2.2. Избира комисия по провеждане на избора: Божидар Сукнаров, Вельо Велев и Галина Захарова.
2.3.ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР за назначаване на административен ръководител - председател на Районен съд гр. Гоце Делчев, в който вземат участие кандидатите: Мария Василева Карагьозова - административен ръководител - председател на Районен съд - гр. Гоце Делчев и Васко Петров Петров - съдия в Районен съд - гр. Гоце Делчев.
2.4. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 4 /четири/ гласа "за" за Васко Петров Петров и 15 /петнадесет/ гласа "за" за Мария Василева Карагьозова и на основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мария Василева Карагьозова – и.ф.административен ръководител - председател на Районен съд - гр. Гоце Делчев, с ранг "съдия в АС" на длъжността "Административен ръководител - председател" на Районен съд - гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
3. ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността "Административен ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура - гр. Петрич
Кандидати:
- Лидия Иванова Манолова - и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Петрич
- Ирина Владимирова Арменова - Янчева - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - гр.Петрич /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 25/17-18.06.2009 г., т. 6.1. - комплексна оценка "много добра"/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Лидия Иванова Манолова - и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Петрич, с ранг "прокурор в АП" комплексна оценка от атестацията "много добра".
3.2. Избира комисия по провеждане на избора: Божидар Сукнаров, Вельо Велев и Галина Захарова.
3.3. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР за назначаване на административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Петрич, в който вземат участие кандидатите: Лидия Иванова Манолова - и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Петрич, с ранг "прокурор в АП" и Ирина Владимирова Арменова - Янчева - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Петрич, с ранг "прокурор в АП".
3.4. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: 12 /дванадесет/ гласа "за" за Лидия Иванова Манолова и 7 /седем/ гласа "за" за Ирина Владимирова Арменова - Янчева НЕ ИЗБИРА административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Петрич.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
4. ОТНОСНО: Избор на заместник на административния ръководител - заместник председател на Окръжен съд - гр. Ямбол
Кандидати:
- Диана Димитрова Лечева - Фарфарова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - гр. Ямбол и ръководител на наказателно отделение, с ранг "съдия във ВКС и ВАС"
- Пепа Илиева Чиликова - съдия в Окръжен съд - гр. Ямбол, с ранг "съдия във ВКС и ВАС"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Диана Димитрова Лечева - Фарфарова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - гр. Ямбол и ръководител на наказателно отделение, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", комплексна оценка от атестацията „много добра".
4.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Пепа Илиева Чиликова - съдия в Окръжен съд - гр. Ямбол, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", комплексна оценка от атестацията „добра".
4.3. Избира комисия по провеждане на избора - Божидар Сукнаров, Вельо Велев и Галина Захарова.
4.4. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: със 17 /седемнадесет/ гласа „за" за Диана Димитрова Лечева - Фарфарова и 1 /един/ глас "за" за Пепа Илиева Чиликова, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Диана Димитрова Лечева - Фарфарова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - гр. Ямбол и ръководител на наказателно отделение, с ранг "съдия във ВКС и ВАС",, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник председател" на Окръжен съд - гр. Ямбол и ръководител на наказателно отделение, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
5. ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността заместник на административния ръководител – заместник председател на Окръжен съд гр. Ямбол и ръководител на Гражданско отделение
Кандидат:
Маргарита Костадинова Георгиева – Димова – съдия в Окръжен съд гр. Ямбол

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Маргарита Костадинова Георгиева – Димова – съдия в Окръжен съд - гр. Ямбол, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", комплексна оценка от атестацията „много добра".
5.2. След проведеното електронно гласуване и обявения резултат: със 17 гласа „за, 0 „против” и 0 „въздържали се” на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Маргарита Костадинова Георгиева – Димова – съдия в Окръжен съд - гр. Ямбол, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник председател" на Окръжен съд - гр. Ямбол и ръководител на Гражданско отделение, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1, считано от датата на встъпване в длъжност.
6. ОТНОСНО: Провеждане на избор за заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив
Кандидат:
Румен Бончев Попов – съдия в Районен съд гр. Пловдив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Румен Бончев Попов – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг "съдия в ОС", комплексна оценка от атестацията „много добра".
6.2. След проведеното електронно гласуване и обявения резултат: със 17 гласа „за, 0 „против” и 1 „въздържал се” на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Румен Бончев Попов – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг "съдия в ОС", на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1, считано от датата на встъпване в длъжност.
7. ОТНОСНО: Провеждане на избор за заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пазарджик
Кандидат:
Тихомир Тодоров Гергов – прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 5/04.02.2010 г., т. 30 – комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. След проведеното електронно гласуване и обявения резултат: с 18 гласа „за, 0 „против” и 0 „въздържали се” на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Тихомир Тодоров Гергов – прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг „прокурор в ОП на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1, считано от датата на встъпване в длъжност.
8. ОТНОСНО: Провеждане на избор за заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив
Кандидат:
Йорданка Рангелова Тилова – Вълчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Йорданка Рангелова Тилова – Вълчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, комплексна оценка от атестацията „добра".
8.2. След проведеното електронно гласуване и обявения резултат: с 18 гласа „за, 0 „против” и 0 „въздържали се” на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Йорданка Рангелова Тилова – Вълчева – заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1, считано от датата на встъпване в длъжност.
9. ОТНОСНО: Избор на заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ямбол
Кандидат:
Мирослав Илиев Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 50/04.12.2009 г., т. 62 – комплексна оценка от атестацията „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. След проведеното електронно гласуване и обявения резултат: с 18 гласа „за, 0 „против” и 0 „въздържали се” на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мирослав Илиев Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол, с ранг „прокурор в ОП”, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ямбол, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1, считано от датата на встъпване в длъжност.

СЪДИЛИЩА

10. ОТТЕГЛЕНА.
11. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Иван Бориславов Шекерлийски – съдия в Административен съд гр. Благоевград комплексна оценка “ДОБРА”.
11.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Иван Бориславов Шекерлийски – съдия в Административен съд гр. Благоевград, на място в ранг “съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Илонка Стоева Рашкова – съдия в Административен съд гр. Благоевград комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
12. 1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Илонка Стоева Рашкова – съдия в Административен съд гр. Благоевград, на място в ранг “съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Георги Колев Чемширов – съдия в Административен съд гр. Велико Търново комплексна оценка “ДОБРА”.
13.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги Колев Чемширов – съдия в Административен съд гр. Велико Търново, на място в ранг “съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Румяна Пейчева Пеева – съдия в Административен съд гр. Велико Търново комплексна оценка “ДОБРА”.
14.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Румяна Пейчева Пеева – съдия в Административен съд гр. Велико Търново, на място в ранг “съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Антония Благовестова Генадиева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Видин комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
15.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Антония Благовестова Генадиева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Видин, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Борис Огнянов Борисов – съдия в Административен съд гр. Видин комплексна оценка “ДОБРА”.
16.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Борис Огнянов Борисов – съдия в Административен съд гр. Видин, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
17. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Панталей Герасимов Геров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Габрово комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
17.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Панталей Герасимов Геров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Габрово, на място в ранг “съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Милена Стоянова Маркова - Георгиева – съдия в Административен съд гр. Добрич комплексна оценка “ДОБРА”.
18.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Милена Стоянова Маркова - Георгиева – съдия в Административен съд гр. Добрич, на място в ранг “съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Нели Иванова Каменска – съдия в Административен съд гр. Добрич комплексна оценка “ДОБРА”.
19.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Нели Иванова Каменска – съдия в Административен съд гр. Добрич, на място в ранг “съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Десислава Димитрова Кривиралчева – съдия в Административен съд гр. Пазарджик комплексна оценка “ДОБРА”.
20.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Десислава Димитрова Кривиралчева – съдия в Административен съд гр. Пазарджик, на място в ранг “съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Вилиана Стефанова Върбанова - Манолова – съдия в Административен съд гр. Русе комплексна оценка “ДОБРА”.
21.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Вилиана Стефанова Върбанова - Манолова – съдия в Административен съд гр. Русе, на място в ранг “съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Маргарита Русева Славова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Силистра комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
22.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Маргарита Русева Славова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Силистра, на място в ранг “съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
23.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Христина Вълчанова Димитрова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Раднево с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
24. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Кирил Николов Хаджитанев – съдия в Районен съд гр. Велико Търново комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
24.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Кирил Николов Хаджитанев – съдия в Районен съд гр. Велико Търново с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Явор Симеонов Данаилов – съдия в Районен съд гр. Велико Търново комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
25.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Явор Симеонов Данаилов – съдия в Районен съд гр. Велико Търново с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Венелин Димитров Николаев – съдия в Районен съд гр. Плевен с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Румен Бончев Попов – съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението./Атестиран с решение на ВСС по т. 6.1 от настоящия протокол/
28.На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Корнелия Събева Добрева – съдия в Районен съд гр. Каварна с ранг “съдия в ОС” за изпълняващ функциите на административен ръководител - председател на Районен съд гр. Каварна, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност, до завръщане на титуляра Емилия Димитрова Панчева - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Каварна.
29.На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Гина Димитрова Драганова от заеманата длъжност “съдия” в Окръжен съд гр. Сливен, считано от 01.10.2010 г.
30. На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Александър Иванов Атанасов от заеманата длъжност “съдия” в Окръжен съд гр. Монтана, считано от 01.10. 2010 г..
30.1. На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Александър Иванов Атанасов - съдия в Окръжен съд гр. Монтана с отличие “личен почетен знак: първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.
31.На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Иванка Тодорова Бикова от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Благоевград, считано от 24.09.2010 г.
32.На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Красимира Димитрова Петкова от заеманата длъжност “съдия” в Районен съд гр. Перник, считано от 01.10.2010 г.
33. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Георги Янчев Карастоянов за освобождаване от заеманата длъжност “съдия” в Районен съд гр. Пловдив, считано от 01.10.2010 г.
34. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Евгения Георгиева Рачева от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд гр. Левски, считано от датата на вземане на решението.
35. ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № № 28/15.07.2010 г. т. 17, с което Даниела Петрова Костова – съдия в Окръжен съд гр. Варна е поощрена с отличие „служебна благодарност и грамота” и „парична награда”, с израза: „парична награда в размер на основното месечно възнаграждение”.

ПРОКУРАТУРИ

36. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик с 2 (две) щатни бройки за длъжността “следовател”.
36.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Плевен с 1 (една) щатна бройка за длъжността “следовател”.
36.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Пловдив с 3 (три) щатни бройки за длъжността “следовател”.
36.3. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора с 3 (три) щатни бройки за длъжността “следовател”.
36.4. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Перник с 1 (една) щатна бройка за длъжността “следовател”.
36.5. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Враца с 1 (една) щатна бройка за длъжността “следовател”.
36.6. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Габрово с 1 (една) щатна бройка за длъжността “следовател”.
36.7. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Софийска градска прокуратура с 5 (пет) щатни бройки за длъжността “следовател".
36.8. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Монтана с 1 (една) щатна бройка за длъжността “следовател”.
36.9. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Варна с 2 (две) щатни бройки за длъжността “следовател".
36.10. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Ямбол с 1 (една) щатна бройка за длъжността “следовател”.
36.11. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Добрич с 1 (една) щатна бройка за длъжността “следовател”.
36.12. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Бургас с 1 (една) щатна бройка за длъжността “следовател”.
36.13. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Благоевград с 1 (една) щатна бройка за длъжността “следовател”.
37. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора с 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши следовател”.
37.1.1 На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Дряново с 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”.
37.1.2 На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Георги Ников Георгиев – досегашен административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дряново на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Дряново, с ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 22.03.2010 г.
38. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Трифон Петков Владов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бяла с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
39.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Елена Илкова Малинова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Велинград с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
40.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Красимир Георгиев Дерменджийски – прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
41. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Димитър Иванов Махмудиев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
41.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитър Иванов Махмудиев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
42. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Мария Василева Дамянова – прокурор в Районна прокуратура гр. Девин комплексна оценка “ДОБРА”.
42. 1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Мария Василева Дамянова – прокурор в Районна прокуратура гр. Девин, на място в ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
43.На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Кръстю Стоянов Георгиев – досегашен заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Разград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” на длъжност “прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Разград с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 10.02.2010 г.
44.На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Нежко Асенов Метахчов – досегашен административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Златоград, с ранг „прокурор в АП” на длъжност “прокурор” в Районна прокуратура гр. Златоград с ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 26.04.2010 г.
45.На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Соня Петрова Райкова от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, считано от датата на вземане на решението.
46.На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Георги Димитров Коларов от заеманата длъжност “заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Добрич и от длъжността “прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Добрич, считано от 01.10.2010 г.
47.На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Михаил Петров Миланов от заеманата длъжност “прокурор” в Апелативна прокуратура гр. София, считано от 01.10.2010 г.
48. На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Цанко Станиславов Баков от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Смолян, считано от датата на вземане на решението.
48.1. На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “б” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Цанко Станиславов Баков - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Смолян с отличие “личен почетен знак: втора степен - сребърен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.
49.На основание чл. 165, ал. 3 от ЗСВ ОТХВЪРЛЯ заявлението на Цветан Ставров Младенов - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Монтана за освобождаване от заеманата длъжност “следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Монтана, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, считано от 01.10.2010 г.
50.ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 27/09.07.2010 г. т.18.1, с което Христо Ценов Христов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в ОП” е повишен на място в ранг „прокурор в АП”, като израза се чете: „На основание чл. 209, ал. 1 във вр. чл 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Христо Ценов Христов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението”.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

51.ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
53.ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС да организира и проведе процедура на договаряне без обявление, по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с предмет: „Абонаментно обслужване и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство” за нуждите на органите на съдебната власт – Централно управление и триста и седемнадесет поделения”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА проф. д-р Анелия Мингова – представляващ Висшия съдебен съвет да организира и проведе процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет „Абонаментно обслужване и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство” за нуждите на органите на съдебната власт – Централно управление и триста и седемнадесет поделения” за възлагане на обществена поръчка за срок от 2 години или да прекрати процедурата.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

55. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация" предлага ВСС да даде съгласие:
1. Районен съд гр. Силистра - 1 щ. бр. за „чистач"
2. Районен съд гр. Ардино - 1 щ.бр. за „главен счетоводител"
3. Районен съд гр. Бяла Слатина - 1 щ.бр. за „съдебен секретар" и 1 щ.бр. за „съдебен деловодител"
4. Районен съд гр. Кула - 1 щ.бр. за „секретар СИС" по чл. 68 от КТ
5. Районен съд гр. Бургас - 1 щ.бр. за „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции"
6. Окръжна прокуратура гр. Видин - отдел „Следствен"- 2 щ.бр. за „съдебен секретар";
7. Районна прокуратура гр. Момчилград - 1 щ.бр. за „съдебен секретар".
8. Администрация на Главния прокурор - 1 щ.бр. за „старши специалист"
9. Окръжна прокуратура гр. Шумен - 1 щ.бр. за „домакин";
10. Районна прокуратура гр. Ивайловград - 1 щ.бр. за „административен секретар"
11. Районна прокуратура гр. Троян - 1 щ.бр. за „административен секретар"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

55.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач" в Районен съд гр. Силистра.
55.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен счетоводител" в Районен съд гр. Ардино.
55.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар" в Районен съд гр. Бяла Слатина.
55.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „секретар СИС" по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Кула.
55.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции" в Районен съд гр. Бургас.
55.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ. бр. /от вакантните 2 щ.бр. за "съдебен секретар"/ на длъжност „съдебен секретар" в Окръжна прокуратура гр. Видин, отдел „Следствен".
55.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар" в Районна прокуратура гр. Момчилград.
55.8. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „старши специалист" в Администрация на Главния прокурор.
55.9. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „домакин" в Окръжна прокуратура гр. Шумен.
55.10. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „административен секретар" в Районна прокуратура гр. Ивайловград.
55.11. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар" в Районна прокуратура гр. Троян.
56. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация" предлага ВСС да не даде съгласие:
1. Районен съд гр. Бяла Слатина - 1 щ.бр. за „съдебен секретар" и 1 щ.бр. за „съдебен деловодител"
2. Районен съд гр. Бяла - 1 щ. бр. за „съдебен секретар"
3. Районен съд гр. Червен бряг - 1 щ. бр. за „съдебен деловодител"
4. Окръжна прокуратура гр. Монтана - 1 щ.бр. за „системен администратор";
5. Военно-окръжна прокуратура гр. София - 1 щ.бр. за „служител по сигурността на информацията" и 1 щ.бр. за „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции;

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

56.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител" в Районен съд гр. Бяла Слатина.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв.
56.2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар" в Районен съд гр. Бяла.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв.
56.2.1. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Бяла да реши кадровия проблем на съда чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.
56.3. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител" в Районен съд гр. Червен бряг.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв. по-високо съотношение на бр. съдебни служители/бр. магистрати от средното съотношение за страната, ниска натовареност на РС-Червен бряг.
56.3.1. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг да изпълни решението на Висшия съдебен съвет по протокол № 19/20.05.2010 г. и да реши кадровия проблем на съда чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.
56.4. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „системен администратор" в Окръжна прокуратура гр. Монтана.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв., ниска натовареност на ОП-Монтана.
56.5. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 1 щ.бр. на длъжност „служител по сигурността на информацията" и 1 щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции" във Военно-окръжна прокуратура гр. София.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв., високо съотношение на бр. съдебни служители/бр. магистрати от средното съотношение за страната, изключително ниска натовареност на ВОП-София.
56.5.1. УКАЗВА на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. София да реши кадровия проблем на прокуратурата чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. НЕ ОДОБРЯВА представения за съгласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2011 г. в частта по чл. 2, касаеща проекта за бюджет на съдебната власт.
1.2. Да се уведоми Министерство на финансите за изразеното от Висшия съдебен съвет становище по Проекта на Решение на Министерски съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2011 г., в частта, касаеща бюджета на съдебната власт за 2011 г.
2. ОТНОСНО: Командироване на представител на съдебната власт за участие във встъпителна среща за приоритетните проекти за 2010/2011 за изпълнение на Стратегическия план на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на 11 и 12 октомври 2010 г. в Льовен, Белгия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. ИЗМЕНЯ решение на ВСС по протокол № от 09.09.2010 г. и КОМАНДИРОВА за участие във встъпителна среща за приоритетните проекти за 2010/2011 за изпълнение на Стратегическия план на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 10-13 октомври 2010 г. в Льовен, Белгия г-жа Емануела Балевска - съдия от Върховен касационен съд, на мястото на г-жа Капка Костова - член на Висшия съдебен съвет.

/Закриване на заседанието - 12,40ч/

Публикуван на:
23.09.2010г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд